Numarul 4/2020

Volumul 11 (2020), Nr. 4

Modele de calcul privind pierderea stabilităţii unei macarale cu șenile cu braț cu zăbrele, la deplasarea ȋn șantier cu sarcina la carlig (II)
Calculation models on the loss of stability of a lattice boom crane when driving in a jobsite with a hook load (II)
Laurențiu SÂRBU

Modelele de calcul prezentate în acestă lucrare au fost elaborate cu privire la producerea accidentării unei macarale cu șenile cu braț cu zăbrele, la deplasarea cu sarcina in carlig în șantier. Capacitatea de ridicare maximă pentru acest tip de macara analizată aici este de 60 tone. Conținutul materialului elaborat reprezintă un punct de vedere personal, documentat teoretic și completat cu unele exemplificări de calcul, prin care am căutat să justific cauzele care au contribuit la accidentarea macaralei la deplasare cu sarcină în carlig peste denivelările căii de rulare în șantier.
This scientific paper presents the calculation models that have been developed regarding a lattice boom crane accident in a jobsite when moving with a hook load. The maximum lifting capacity for this type of crane is 60 tons. The content of this article is a personal point of view, theoretically documented and supplemented with some calculation examples, trying to justify the causes that contributed to the lattice boom crane accident when driving under load on the jobsite’s rough terrain path. Keywords: crane, load, accident

Calculation models on the loss of stability of a lattice boom crane when driving in a jobsite with a hook load (II)

BIM – Concepte privind automatizarea in constructii
BIM - Concepts regarding construction automation
Cristina SESCU-GAL, Catalin FRANCU, Radu PANAITESCU-LIESS

Conceptul BIM – Building Information Modeling este definit în literatura de specialitate ca fiind „un set de tehnologii, procese și politici care permit mai multor părți interesate să proiecteze, să construiască și să opereze în colaborare o facilitate în spațiul virtual”[1]. Altfel spus, acest concept se bazează pe colaborarea tuturor actorilor care contribuie la realizarea unei construcții, începând de la proiectare și până la finalul duratei de utilizare. Utilizarea BIM în domeniul construcțiilor este pasul făcut în scopul exploatării beneficiilor ce însoțesc digitalizarea aplicațiilor în acest sector. De altfel, automatizarea în domeniul construcțiilor este aplicată cu succes în sectorul construcției de drumuri, tuneluri și amenajări terestre, fiind facilitat de procesul tehnologic ce are la bază sistema de mașini/utilaje. Plecând de la această reușită, specialiștii din construcția clădirilor au realizat proiecte care s-au axat pe utilizarea roboților destinați construcțiilor.
The concept of BIM - Building Information Modeling is defined in the literature as "a set of technologies, processes and policies that allow several stakeholders to design, build and operate in collaboration a facility in the virtual space" [1]. In other words, this concept is based on the collaboration of all the stakeholders who contribute to the realization of a construction, starting from the design and until the end. The use of BIM in the field of construction is the step taken to exploit the benefits that accompany the digitization of applications in this sector. In fact, automation in the field of construction is successfully applied in the construction of roads, tunnels and landscaping, being facilitated by the technological process based on the system of machines / equipment. Starting from this success, the specialists in building construction carried out projects that focused on the use of robots for construction.

BIM - Concepts regarding construction automation

Sisteme de comunicatii radio pentru controlul trenurilor bazat pe comunicatii -CBTC
Radio communication systems for communications-based train control-CBTC
Alexandru BADEA, Gabriel POPA, Ioan Adrian MUNTEAN, Monica VALU, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

Lucrarea reprezintă un studiu asupra sistemului de control al trenului bazat pe comunicații (CBTC) este un sistem automatizat de control al trenurilor care utilizează comunicații bidirecționale tren-sol pentru a asigura funcționarea în siguranță a vehiculelor feroviare. Sistemele CBTC au cerințe stricte pentru disponibilitatea și latența comunicațiilor. Majoritatea sistemelor de comunicații tren-sol CBTC existente funcționează în modul infrastructură fără comunicații tren - tren. Din cauza absenței unui nivel ridicat de siguranță în transferul comunicațiilor fără fir care sunt nesigure și a riscurilor frecvente privind afectarea calității și a conținutului datelor transmise, sistemele CBTC existente pot afecta grav performanța controlului trenului, eficiența funcționării trenului și utilitatea căii ferate. Sistemele CBTC prezintă un nivel ridicat de cerințe stricte pentru comunicațiile dintre tren și infrastructura feroviară, deoarece sistemul de control al trenului depinde de datele exacte, în timp util și fiabile prin legăturile de comunicații. Cu toate acestea, întrucât „WLAN”-urile nu sunt inițial concepute pentru medii cu mobilitate ridicată, întârzierea și pierderile aleatorii ale pachetelor sunt inevitabile în sistemele CBTC bazate pe „WLAN - Wireless Local Area Network (Rețea locală fără fir)”, ceea ce ar putea duce la tracțiune inutilă, frânare sau chiar frânare de urgență a trenurilor, pierderi de capacitate a liniei și insatisfacția pasagerilor. Cuvinte cheie: bloc, comunicații, radio, secțiune, semnal, tren.
The paper is a study of the communication-based train control system (CBTC) is an automated train control system that uses two-way train-ground communications to ensure the safe operation of railway vehicles. CBTC systems have strict requirements for the availability and latency of communications. Most existing CBTC ground-to-ground communications systems operate in infrastructure without train-to-train communications. Due to the lack of a high level of security in the transfer of unsafe wireless communications and the frequent risks of affecting the quality and content of transmitted data, existing CBTC systems can seriously affect train control performance, train efficiency and railway utility. CBTC systems have a high level of strict requirements for train-to-rail communications, as the train control system depends on accurate, timely and reliable data through communications links. However, as "WLANs" are not originally designed for high mobility environments, delay and random packet loss are unavoidable in "WLAN" -based CBTC systems, which could lead to unnecessary traction, braking or even braking. train emergencies, line capacity losses and passenger dissatisfaction.

Radio communication systems for communications-based train control-CBTC

Analiza cinematica a unui echipament mobil de concasat materiale de constructii interschimbabil cu cupa excavatorului
Kinematic analysis of mobile crushing equipment for construction materials exchangeable with excavator cup
Mihaela BRANGA, Nicusor DRAGAN, Gigel Florin CAPATANA

Articolul prezintă analiza cinematică a unui echipament mobil de concasare a materialelor de construcții de carieră sau rezultate din demolări destinat a fi montat în locul cupei întoarse a unui excavator de dimensiuni medii. Sunt prezentate 3 tipuri de echipamente de concasare ce pot fi montate pe excavator, avantajul major costând în mobilitatea și disponibilitatea în șantierele de construcții. După ce este făcută analiza cinematică a unui echipament de concasare cu fălci, sunt determinații parametrii constructivi și funcționali, precum și principalele elemnete care influențează productivitatea. Deasemenea, este propusă și o schemă hidraulică de acționare a mecanismului de concasare cu excentric. Autorii prezintă modelul 3D al echipamentului realiozat cu ajutorul software educațional Autodesk Inventor 2020 LT.
The article presents the kinematic analysis of a mobile equipment for crushing raw construction or demolition materials intended to be mounted instead of the turned bucket of a medium-size excavator. There are 3 types of crushing equipment that can be mounted on the excavator, the major advantage being the mobility and availability in construction sites. After the kinematic analysis of a jaw crushing equipment, the constructive and functional parameters are determined, as well as the main elements that influence the productivity. Also, a hydraulic scheme for operating the eccentric crushing mechanism is proposed. The authors present the 3D model of the equipment made using the educational software Autodesk Inventor 2020 LT.

Kinematic analysis of mobile crushing equipment for construction materials exchangeable with excavator cup

Echipament de producere prefabricate mici din beton. proiectarea parametrica 3D cu Siemens Solid Edge 2019
Equipment for small concrete prefabricated elements. 3D parametric design with Siemens Solid Edge 2019
Gigel Florin CAPATANA, Nicusor DRAGAN, Ionut Costel IFTIMIE

Pe plan național și internațional există reale preocupări privind producerea prefabricatelor mici din beton, în speță bolțari, dale, pavele, etc. astfel încât nevoia de achiziționare a unui echipament pentru a produce în regie proprie astfel de produse a devenit din ce în ce mai mare. Produsele finite sunt folosite fie in scop personal de către producători fie sunt comercializate. Articolul prezintă etapele de proiectare 3D a componenetelor, subansamblelor și ansamblului general al echipamentului cu programul Solid Edge® 2019 de la firma Siemens.
Worldwide there are real preoccupations regarding the production of small concrete prefabricated elements, in this case bolts, slabs, pavers, etc. so the need to purchase equipment to produce such products on its own became more increasingly. Finished products are used either for personal purposes by the manufacturers or are marketed. The article presents the stages of 3D design of the components, sub-assemblies and the general assembly of the equipment with the Solid Edge® 2019 software from Siemens.

Equipment for small concrete prefabricated elements. 3D parametric design with Siemens Solid Edge 2019

Analiza tensiunilor si a deformatiilor in sistemul de deplasare tip spider al unui utilaj multifunctional pentru lucrari in terenuri accidentate
Stress and deformations analysis in the spider type movement system For multifunctional works equipment in accidented lands
George Lucian NICOLAE, Nicusor DRAGAN Maria Aurora POTIRNICHE, Gigel Florin CAPATANA

Articolul prezintă analiza FEM a sistemului de deplasare al unui utilaj cu rol multifuncţional pentru lucrări în construcţii forestiere, căi de comunicare şi agricultură, în terenuri grele/accidentate. Sunt analizate cazurile de solicitare în regim dinamic și sunt prezentate stările de tensiune și deformațiile ale componentelor principale ale celor patru brațe dublu articulate ale mecanismului utilajului pășitor. Pentru modelarea 3D și analiza FEM a fost utilizat programul Inventor® 2019 de la firma Autodesk.
The article presents the FEM analysis of the displacement system of a machine with a multifunctional role for works in forestry construction, communication and agricultural roads, in heavy / rough terrain. The dynamic load cases are analyzed and the stress analysis and the deformations analysis of the main components of the four double articulated arms of the ste mechanism are presented. For 3D modeling and FEM analysis, the authors have used Autocad Inventor® 2019 software.

Stress and deformations analysis in the spider type movement system For multifunctional works equipment in accidented lands

Variatia rezistentei la malaxare pentru malaxoare cu ax vertical cu palete, determinata la prepararea unor betoane de diferite tipuri, pentru diferite durate de malaxare
The variation of the kneading resistance for mixers with vertical shaft with blades, determined during the preparation of some concretes of different types, for different mixing times
ENESCU Virgil

Atingerea unei înalte performanțe de utilizare a malaxoarelor cu ax vertical cu palete, este strâns legată de gradul de omogenizare a betonului proaspăt produs, corelat cu menținerea unui consum optim de energie la malaxare. În vederea analizei acestei corelații, în mod experimental au fost determinate puterile absorbite la prepararea unor betoane de diverse tipuri, pentru durate de malaxare diferite, utilizând două malaxoare TEKA cu ax vertical, cu capacități diferite. Modul de variație a puterii absorbite precum și a rezistenței la malaxare, determinate pentru cele două malaxoare la prepararea unor betoane de diferite tipuri, au condus la concluzia că factorii determinanți ai creșterii eficienței energetice la malaxare sunt creșterea duratei de malaxare și optimizarea omogeniății amestecului, prin creșterea conținutului de ciment. Lucrarea își propune deci o analiză a variației rezistenței la malaxare rezultate la prepararea unor betoane diferite în malaxoare cu ax vertical, cu scopul de a pune în evidență necesitatea corelării duratei de malaxare cu clasa de rezistență a betonului preparat, în vederea obținerii de amestecuri cu înalt grad de omogenitate, în condiții de maximă eficiență energetică.
The achieving of a high performance of the use for mixers with vertical shaft with blades, is closely related to the degree of homogenization of freshly produced concrete, correlated with the maintaining of an optimal energy consumption during the mixing. In order to analyze this correlation, the powers absorbed during the preparation of concretes of various types were determined experimentally, for different mixing times, using two TEKA mixers with vertical axis, with different capacities. The variation of the absorbed power as well as the resistance to mixing, determined for the two mixers during the preparation of some concretes of different types, led to the conclusion that the determined factors of the increase of energy efficiency at mixing are the increase of the mixing duration and the optimization of the homogenity of the mixture, by increasing the cement content. The paper therefore proposes an analysis of the variation of the mixing resistance resulting from the preparation of different concretes in mixers with vertical axis, in order to highlight the need to correlate the mixing time with the class of resistance of the prepared concrete, in order to obtain mixtures with a high degree of homogeneity, in conditions of maximum energy efficiency.

The variation of the kneading resistance for mixers with vertical shaft with blades, determined during the preparation of some concretes of different types, for different mixing times

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.