Numarul 1/2016

Volumul 7 (2016), Nr. 1

PARAMETRII SUSPENSIEI VEHICULELOR FEROVIARE LA MISCAREA DE SERPUIRE
THE SUSPENSION PARAMETERS OF THE RAILWAY VEHICLES ON MEANDERING MOVEMENTS
Claudiu-Nicolae BADEA, Ioan SEBESAN, Liviu-Victor PADURARU, Alexandru BADEA, Gabriel POPA

Anumite vehicule dau eforturi laterale moderate, în timp ce altele au o comportare nesatisfăcătoare. Din examinarea rezultatelor experimentale s-a constatat că aceste deosebiri importante nu se datorau numai miscării de șerpuire a osiilor – care constituie o trăsătură comună tuturor cazurilor considerate – ci si din cauza diferențelor dintre caracteristicile de suspensie si inerţie ale vehiculelor. A apărut astfel necesitatea definirii clare a noţiunii de stabilitate si a factorilor care o influenţează. Noţiunea de stabilitate la mers este strâns legată de cea de obţinere a vitezei critice. Viteza critică este viteza la care miscarea de serpuire devine instabilă. Serpuirea violentă conduce la apariţia unor eforturi transversale inadmisibile, care se exercită asupra căii de rulare datorită mersului cu atingerea buzei bandajului de flancul sinei. Reducerea miscării de serpuire influenţează pozitiv siguranţa circulaţiei si confortul transversal al călătorilor.
Certain vehicles gives moderate lateral efforts, while others gives a poor conduct. From the examination of the experimental results it was found that these important differences were not only because of the axle meandering movement - which is a common feature of all cases considered – but also due to differences beetwen suspension characteristics and vehicle inertia. There was the need to clearly define the concept of stability and the factors that influence it. The notion of walking stability is closely linked to the production of critical speed. Critical speed is the speed in which the meandering motion becomes unstable. The violent meandering lead to the apparition of some inadmissible transversal efforts witch are exerted on the railway because of driving trought achieving flange wheel with flank rail. Reducing the meandering movement influence positive the safety traffic and give a transversal comfort of travelers

THE SUSPENSION PARAMETERS OF THE RAILWAY VEHICLES ON MEANDERING MOVEMENTS

SCURT COMENTARIU ASUPRA INTERPRETĂRII PRINCIPIULUI LUI BARRÉ DE SAINT-VENANT ÎN CONTEXTUL MODELĂRII SCHEMEI DE REZEMARE PRIN METODA ELEMENTULUI FINITi
BARRÉ DE SAINT-VENANT`S PRINCIPLE BRIEF COMMENT CONCERNING FINITE ELEMENT METHOD APPROACH FROM FIXTURES POINT OF VIEW
Ștefan MOCANU

Este de notorietate faptul că analiza comportamentului structurilor cu ajutorul metodei de calcul cu element finit (Finite Elemnet Analysis – FEA), implică un set de elemente de incertitudine datorate modului de aproximare a schemei de calcul utilizate în raport cu realitatea, elemente ce vor influența drastic acuratețea, în ultima instanță pertinența rezultatelor obținute. Articolul propune, în baza unui exemplu uzual în practica didactică si nu numai (grindă de egala rezistență, solicitată la încovoiere simplă), o discuție asupra modului de interpretare a binecunoscutului principiu al lui Barre de Saint-Venant, din punctul de vedere al modelarii schemei de rezemare (implicit, a schemei de încărcare) cu ajutorul metodei elementelor finite.
It is well known fact that a certain Finite Element Analysis involves a number of uncertainties and approximations that will largely influence both accuracy and reliability of each processing algorithm stage. Based on an elementary example from day to day educational practice (equal strength beam – simple bending theory case), we will try to put an emphasis on traditional Barre de Saint Venant`s principle influence on one of the most common fixtures in FEA structure calculus approach, the so called fixed restraint.

BARRÉ DE SAINT-VENANT`S PRINCIPLE BRIEF COMMENT CONCERNING FINITE ELEMENT METHOD APPROACH FROM FIXTURES POINT OF VIEW

CERCETĂRI PRIVIND ACŢIUNEA VIBRAŢIILOR ASUPRA ARTICULAŢIEI COTULUI
RESEARCH CONCERNING THE VIBRATION'S ACTION TOWARDS ELBOW JOINT
Florin BAUSIC, Marina DOGARU, Radu-Theodor ADAM

În această lucrare se propune un model dinamic neliniar cu un grad de libertate de tip pendul fizic pentru analiza vibraţiilor asupra articulaţiei cotului. Rezultatele simulării analitice prin intermediul mediului Matlab sunt comparate cu rezultate experimentale efectuate cu ajutorul aparaturii MediTouch. Se constată o bună concordanţă aratând că modelul neliniar cu un grad de libertate propus poate fi utilizat si în cadrul unor cercetări similare viitoare mai ample.
The purpose of this research is to present a dynamic, single degree nonlinear model of a physical pendulum, used for analysing the vibrations’ action on the elbow joint. The results of the Matlab based analytical simulation are compared with the experimental results obtained with the MediTouch hardware. It is noticed a satisfactory concordance between the two, which shows that the single degree nonlinear model can be used for further, similar and larger research.

RESEARCH CONCERNING THE VIBRATION'S ACTION TOWARDS ELBOW JOINT

UZURA ONDULATORIE A ȘINELOR DE CALE FERATĂ
UNDULATING WEAR OF A RAILROAD TRACKS
Ioan SEBEȘAN, Claudiu-Nicolae BADEA, Liviu-Victor PĂDURARU, Alexandru BADEA, Gabriel POPA

Uzura ondulatorie unei șine asociate cu vibrații de torsiune a osiilor au fost evidențiate cu aproape o jumătate de secol. Folosirea amortizoarelor dinamice a fost sugerată o soluție potențială pentru a rezolva aceste tipuri de probleme prima dată în Statele Unite în 1998. În această lucrare lucrare este studiată influența asupra reducerii uzurii legate de vibrațiile de torsiune. O parte a acestor fenomene și alte tipuri de uzură ondulatorie, au fost de asemenea tratate prin amortizări dinamice.
Undulating wear of a rails associated with torsional vibration of the axles were highlighted by nearly half a century. Using dynamic absorbers as a potential solution was suggested to solve these types of problems the first time in the US in 1998. In this paper work is studied the influence on reducing wear wave related of a torsional vibrations. Part of this thing, other types of undulatory wear, were also treated by the dynamic absorbers.

UNDULATING WEAR OF A RAILROAD TRACKS

STABILITATEA MISCĂRII LONGITUDINALE A PLATFORMELOR TIP 4 x 4 PENTRU TRANSPORTAREA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE AGABARITICE
STABILITY OF LONGITUDINAL MOVEMENT OF 4 X 4 TYPE PLATFORMS FOR TRANSPORTING OVERSIZED TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Radu I. IATAN, Cristina SALCA, Mihai STĂTESCU

Lucrarea abordează stabilitatea miscării longitudinale a unui ansamblu echipament tehnologic – platformă pentru transportare, de tip 4 x 4, atât la urcarea rampei, cât si la coborârea unei pante. Se iau în consideraţie sarcinile existente, date de masa ansamblului si de efectul eolian, forţele respective fiind considerate concentrate în centrele de masă/greutate. Se verifică stabilitatea miscării prin intermediul raportului dintre momentul încovoietor de răsturnare si cel de stabilitate, pe de o parte, si respectarea capacităţii portante a pneurilor, pe de altă parte.
The paper approaches the longitudinal movement stability of a technological equipment assembly - platform for transportation, 4 x 4 type, both uphill and downhill a ramp. Taking into account the existing loads, given by assembly weight and the wind effect, those forces are being considered to be concentrated in the mass / weight center. On the one hand it is verified the stability of movement through the ratio between the rollover bending moment and the stability moment, and on the other hand the compliance of the load-bearing capacity of the tires.

STABILITY OF LONGITUDINAL MOVEMENT OF 4 X 4 TYPE PLATFORMS FOR TRANSPORTING OVERSIZED TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

ASPECTE PRACTICE PRIVIND REOLOGIA MEDIILOR DE UNGERE HIDRAULICEi
SOME PRACTICAL ASPECTS REGARDING HIDRAULIC FLUIDS RHEOLOGY
Aristia-Ioana POPOVICI, Florin PETRESCU

În articol sunt prezentate cercetările experimentale efectuate în vederea cuantificării modificării proprietăţilor reologice ale uleiurilor hidraulice aflate în diverse stadii de degradare, provocate de contaminarea cu particule solide si stabilirea plajei de variaţie a parametrilor caracteristici. Datele obţinute sunt utile în vederea aprecierii gradului de uzură a mediilor hidraulice, în particular, dar si a lubrifianţilor, în general.
The paper presents experimental research performed to quantify the modification of the rheological properties of hydraulic fluids in various stages of d degradation, caused by contamination with solid particles and to set the range of variation of characteristic parameters. The data obtained are useful in assessing the degree of wear of hydraulic fluids in particular and of lubricants in general.

SOME PRACTICAL ASPECTS REGARDING HIDRAULIC FLUIDS RHEOLOGY

PROIECTAREA STRUCTURII METALICE PORTANTE DE MACARA INCARCATOR MONTATA IN CONSOLA PE ȘASIU DE CAMION
DESIGN OF PORTATIVE METAL STRUCTURE OF BRACKET INSTALLED LOADER CRANES OF TRUCK CHASSIS
Laurențiu SÂRBU

Articolul, pe baza unui model general de calcul, permite determinarea solicitărilor provenite din încovoierea șasiului, la funcționarea macaralei în stare calată, a solicitării la torsiune dată de reacțiunile din calaje, și de elementele de proiectare a cutiei de torsiune, are în vedere obținerea unei construcții cu masă minimă, în conditiile unei rigidități impuse. Pentru exemplificare au fost avute în vedere caracteristicile unei macarale montate în consola pe un autocamion tip ROMAN 19215 DF.
The paper based on a general model calculation allows for the determination of the stress resulted from the bracket bending when the crane is anchored, the torsion stress resulted from the anchor reactions and design elements of the torsion box, considering the necessity of a minimum mass conditioned by the rigidity of the construction. As an example were taken the characteristics of a crane bracket-mounted on a ROMAN 19215 DF type truck.

DESIGN OF PORTATIVE METAL STRUCTURE OF BRACKET INSTALLED LOADER CRANES OF TRUCK CHASSIS

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.