Numarul 3/2020

Volumul 11 (2020), Nr. 3

ANALIZA CINEMATICII SISTEMULUI DE DEPLASARE TIP SPIDER AL UNUI UTILAJ MULTIFUNCȚIONAL PENTRU LUCRĂRI IN TERENURI ACCIDENTATE
KINEMATIC ANALYSIS OF THE SPIDER TYPE MOVEMENT SYSTEM FOR MULTIFUNCTIONAL WORKS EQUIPMENT IN ACCIDENTED LANDS
George Lucian NICOLAE , Nicușor DRĂGAN, Maria Aurora POTARNICHE , Gigel Florin CĂPĂŢANĂ

Articolul prezintă analiza cinematică a sistemului de deplasare al unui utilaj cu rol multifuncţional pentru lucrări in construcţii forestiere, căi de comunicare şi agricultură, in terenuri grele/accidentate
The article presents the kinematic analysis of the movement system in heavy/rough terrain for multifunctional construction machineries used for works in forest constructions, roads of communication and agriculture.

KINEMATIC ANALYSIS OF THE SPIDER TYPE MOVEMENT SYSTEM FOR MULTIFUNCTIONAL WORKS EQUIPMENT IN ACCIDENTED LANDS

ANALIZA STABILITĂȚII UTILAJULUI MULTIFUNCȚIONAL CU SISTEM DE DEPLASARE TIP SPIDER PENTRU LUCRĂRI IN TERENURI ACCIDENTATE
STABILITY ANALYSIS OF THE MULTIFUNCTIONAL CONSTRUCTION MACHINERY WITH SPIDER MOVEMENT SYSTEM DESIGNED FOR CIVIL WORKS IN ACCIDENTED LAND
Gigel Florin CAPATANA, Nicușor DRĂGAN, Maria Aurora POTARNICHE, George Lucian NICOLAE

Articolul prezintă analiza stabilității statice și dinamice a utilajului tehnologic multifuncțional cu sistem de deplasare tip SPIDER, cu echipament de săpare tip cupă intoarsă. Datorită sistemului de deplasare inovator dotat cu roți motoare acționate hidrostatic precum și a picioarelor dublu articulate care pot păși, utilajul poate fi utilizat in terenuri accidentate, precum și in terenuri cu pante de inclinare foarte mari.
The article presents the analysis of the static and dynamic stability of the multifunctional technological equipment with SPIDER movement system, with digging equipment. Thanks to the innovative movement system equipped with hydrostatically operated drive wheels as well as the double articulated legs that can step, the multifunctional machinery can be used in accidented terrain, as well as in lands with very high inclination ramps.

STABILITY ANALYSIS OF THE MULTIFUNCTIONAL CONSTRUCTION MACHINERY WITH SPIDER MOVEMENT SYSTEM DESIGNED FOR CIVIL WORKS IN ACCIDENTED LAND

ANALIZA COMPORTĂRII UNEI CUPE DE INCĂRCĂTOR IN TIMPUL PROCESULUI DE LUCRU
THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF A LOADER'S BUCKET DURING THE WORK PROCESS
Maria Aurora POTARNICHE, Gigel Florin CĂPĂŢANĂ, Nicușor DRĂGAN

Lucrarea de față tratează aspecte legate de modul de comportare in timpul procesului de lucru al unui echipament din domeniul utilajelor de construcții și anume cupa de incărcător. In urma studierii unor modele existente in literatura de specialitate s-a realizat modelarea 3D și analiza cu elemente finite a unei cupe de incărcător. In mediul de analiză cu elemente finite s-au introdus, pentru forța care solicită echipamentul, valori determinate pe baza calculului analitic, ceea ce corespunde cazului real in care se poate găsi echipamentul de tip cupă in timpul lucrului. Lucrarea și-a propus să ofere rezultate importante in ceea ce privește starea de tensiuni și de deformații care apare intr-un astfel de echipament in timpul procesului de lucru. Astfel, specialiștii in domeniu pot folosi aceste rezultate in scopul optimizării configurației funcționale și a performanțelor in exploatare a acestor echipamente.
This paper deals with issues related to the behavior during the working process of an equipment in the domain of construction equipment, namely the loader bucket. Following the study of existing models in the technical literature, 3D modeling and finite element analysis of a loader bucket was performed. In the finite element analysis software, for the force which solicites the equipment, values determined on the basis of the analytical calculation have been entered, which corresponds to the actual case in which the bucket-type equipment can be found during work. The paper aimed to provide important results in terms of the state of stress and deformations that occurs in such equipments during the work process. Thus, specialists in the domain can use these results in order to optimize the functional configuration and operational performance of these equipments.

THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF A LOADER'S BUCKET DURING THE WORK PROCESS

METROUL DIN DUBAI
THE SUBWAY IN DUBAI
Gabriel POPA, Ioan Adrian MUNTEAN, Monica VĂLU, Constantin BIBIRE, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

In lucrare este descris metroul din Dubai. Metroul din Dubai funcționează fără mecanic și este complet automat. Acesta are atat zonei subterane cat și zone in care circulă la suprafață. In general, primul vagon, cel din față este destinat călătorilor care au card NOL Gold, altfel spus clasa I. Vagonul are inscripția Gold Car. Călătorii care plătesc in plus pentru a călători in Gold Car au avantajul de a ocupa scaune de piele, care sunt mai confortabile cu mai mult loc intre ele cat și de panoramă mai bună. De asemenea, există vagon special destinat doar pentru femei și copii care este situat imediat după cel Gold. Si acest vagon este bine inscripționat. In cazul in care călătoriți in ultimul vagon, se poate admira panorama excelentă in special pe porțiunile cu zgarie nori de pe linia roșie, intre stațiile World Trade Centre și Financial Centre.
The paper describes the Dubai Metro. The Dubai Metro operates without a mechanic and is fully automatic. It has both underground and surface areas. In general, the first car, the front one, is intended for passengers who have a NOL Gold card, in other words class I. The car has the inscription Gold Car. Passengers who pay extra to travel in Gold Car have the advantage of occupying leather seats, which are more comfortable with more space between them and better view. There is also a special wagon designed only for women and children which is located immediately after the Gold. And this wagon is well inscribed. If you are traveling in the last car, you can admire the excellent panorama especially on the parts with skyscrapers on the red line, between the World Trade Center and Financial Center stations

THE SUBWAY IN DUBAI

CARACTERISTICI DE UZURĂ SPECIFICE CONTACTULUI ROATĂ - ȘINĂ
MODELING WEAR CHARACTERISTICS SPECIFIC TO THE WHEEL-RAIL CONTACT
Iulian ȚURCANU, Gabriel POPA, Ion MATEI, Victor Mihai POPA, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

Acest studiu oferă o soluție referitoare la măsurarea fisurilor apărute in urma contactului dintre roțile vehiculelor feroviare şi calea de rulare la contactul cu șinele de cale in urma șocurilor cu percuție care dezvoltă impulsuri mari şi cantități apreciabile de energie cinetică. Scopul măsurătorilor pe care le-am efectuat constă in măsurarea rezistenței la fisurare prin intermediul analizei tensiunilor apărute la nivelul contactului roată - șină in timpul mersului vehiculelor.
This study provides a solution for measuring fissures caused by contact between the wheels of railway vehicles and the railway tracks in contact with these, due to percussion shocks that develop large pulses and appreciable amounts of kinetic energy. The purpose of the measurements we performed is to measure the crack resistance by analyzing the stresses at the wheel-rail contact while driving vehicles.

MODELING WEAR CHARACTERISTICS SPECIFIC TO THE WHEEL-RAIL CONTACT

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA CAUZELE ACCIDENTĂRII UNEI MACARALE PE ȘENILE CU BRAȚ CU ZĂBRELE LA DEPLASAREA IN SANTIER CU SARCINA LA CARLIG (I)
REMARKS ON THE ACCIDENT CAUSES OF A LATTICE BOOM CRANE IN A JOBSITE WHEN MOVING WITH A HOOK LOAD (I)
Laurențiu SARBU

Modelele de calcul prezentate in acestă lucrare au fost elaborate cu privire la producerea accidentării unei macarale cu șenile cu braț cu zăbrele, la deplasarea cu sarcina in carlig on șantier. Capacitatea de ridicare maximă pentru acest tip de macara analizată aici este de 60 tone. Conținutul materialului elaborat reprezintă un punct de vedere personal, documentat teoretic și completat cu unele exemplificări de calcul, prin care am căutat să justific cauzele care au contribuit la accidentarea macaralei la deplasare cu sarcină in carlig peste denivelările căii de rulare in șantier.
This scientific paper presents the calculation models that have been developed regarding a lattice boom crane accident in a jobsite when moving with a hook load. The maximum lifting capacity for this type of crane is 60 tons. The content of this article is a personal point of view, theoretically documented and supplemented with some calculation examples, trying to justify the causes that contributed to the lattice boom crane accident when driving under load on the jobsite's rough terrain path.

REMARKS ON THE ACCIDENT CAUSES OF A LATTICE BOOM CRANE IN A JOBSITE WHEN MOVING WITH A HOOK LOAD (I)

STUDIU COMPARATIV AL SISTEMELOR DE MALAXARE, REFERITOR LA DOMENIILE DE UTILIZARE ȘI PERFORMANȚELE DE AMESTECARE, CU IMPACT DIRECT ASUPRA OMOGENITĂȚII BETONULUI ȘI EFICIENȚEI ENERGETICE A MALAXĂRII
COMPARATIVE STUDY OF THE MIXING SYSTEMS, REGARDING THE FIELDS OF USE AND THE KNEADING PERFORMANCES, WITH DIRECT IMPACT ON THE CONCRETE HOMOGENITY AND THE ENERGY EFFICIENCY OF THE MIXING
Virgil ENESCU

Tehnologia de malaxare a betoanelor utilizează malaxoare de diferite tipodimensiuni, care din punct de vedere constructiv pot fi: cu unul sau cu două axe verticale sau cu două axe orizontale. In vederea analizării sistemelor de malaxare după modul de dispunere a paletelor, s-au comparat intre ele malaxoare de aceeași capacitate, cu același producător și avand aceleași durate de malaxare recomandate. Se consideră in primul studiu de caz două malaxoare de 1,5 mc, unul cu două axe verticale și celălalt cu două axe orizontale, iar in al doilea studiu de caz două malaxoare de 2,25 mc, unul cu ax vertical cu palete și un agitator și al doilea cu două axe orizontale, pentru care s-au determinat rezistențele specifice la malaxare și vitezele tangențiale de lucru, in vederea evaluării gradului de omogenitate a amestecului preparat și a eficienței energetice pentru fiecare sistem prezentat. Lucrarea isi propune deci o analiză a gradului de eficiență la prepararea betoanelor de calitate cu un consum redus de energie, pentru fiecare din cele două studii de caz prezentate, in vederea stabilirii criteriilor de utilizare a malaxoarelor cu diferite sisteme de amestecare și diferite capacități, la prepararea betoanelor de uz general sau de inaltă performanță.
The technology of concrete mixing uses mixers of different types of dimensions, which from constructive point of view can be with one or two vertical shafts or with two horizontal shafts. In order to compare the mixing systems according to the arrangement of the pallets, mixers of the same capacity and with the same manufacturer, were compared. In the first case, two mixers of 1.5 m3 are considered, one with two vertical shafts and the other with two horizontal shafts, and in the second case two mixers of 2.25 m3, one with one vertical shaft and the second with two horizontal shafts, for which the specific resistance to mixing and the tangential working speeds were determined, in order to evaluate the degree of homogenity of the mixture and the energy efficiency, for each case. The paper therefore aims to analyze the degree of efficiency in the preparation of quality concrete with low energy consumption, for each of the two case studies presented, in order to establish the criteria for the use of mixers with different kneading systems and different capacities, for the preparation of general purpose or high performance concrete.

COMPARATIVE STUDY OF THE MIXING SYSTEMS, REGARDING THE FIELDS OF USE AND THE KNEADING PERFORMANCES, WITH DIRECT IMPACT ON THE CONCRETE HOMOGENITY AND THE ENERGY EFFICIENCY OF THE MIXING

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.