Numarul 2/2014

Volumul 5 (2014), Nr. 2

ANALIZA CU ELEMENT FINIT A DEFORMAȚIILOR ȘI TENSIUNILOR ÎN MANIVELA MECANISMULUI DE ROTIRE A PALETELOR ROTORULUI TURBINEI DE TIP KAPLAN
FEM ANALYSIS OF STRESSES AND DEFORMATIONS ON THE LEVER OF RUNNER BLADE MECHANISM FROM KAPLAN TURBINES
Camelia JIANU

Utilizarea metodelor moderne de proiectare asistată de calculator şi analiza comportării piesei la solicitări impuse prin metoda elementului finit, pune în mâna inginerului instrumentul necesar de lucru pentru optimizarea proiectării, cu efecte puternic pozitive referitoare la cunoaşterea răspunsului piesei la solicitările impuse şi a deformaţiei pieselor, reducerea greutăţii, detectarea zonelor critice. Acest fapt contribuie la creşterea încrederii inginerilor în soluţia rezultată şi permite luarea unor decizii de proiectare în cunoştinţă de cauză. Această lucrare folosește metoda elementului finit (FEM), utilizată pentru a calcula valorile tensiunilor și deformațiilor pentru turbinele Kaplan, folosind programul de simulare SolidWorks și software-ul Motion SolidWorks.
Using modern computer aided engineering and analysis of the part's behavior on the imposed strains through the finite element method, gives the engineer the needed tools to optimize the design phase, with powerful positive effects on finding the response of the part under load and the bending of the parts, lowering the weight and finding out the critical parts. This in turn increases the engineer's confidence in the process, thus leading to better design decisions. This paper uses the finite element method (FEM) in order to calculate the values of strains and stresses for the Kaplan turbine with the help of the Solidworks and SolidWorks Motion simulation softwares.

FEM ANALYSIS OF STRESSES AND DEFORMATIONS ON THE LEVER OF RUNNER BLADE MECHANISM FROM KAPLAN TURBINES

ANALIZA STABILITĂȚII UNUI ECHIPAMENT DE DEMOLARE
STABILITY ANALYSIS OF DEMOLITION EQUIPMENT
Prof. univ. dr. ing. Florin BAUSIC, Asist. univ. dr. ing. Radu PANAITESCU-LIESS, Matei IOSEP

În această lucrare ne propunem un model cu 2 grade de libertate pentru un sistem dinamic al unui echipament de demolare. Folosind datele experimentale din [4], prin intermediul software-ului Simulink, se construiește diagrama bloc, cu scopul de a simula mișcarea sistemului dinamic, iar diagramele de fază sunt trasate prin utilizarea Matlab. Din interpretarea acestor diagrame rezultă, pentru un set de parametri (m, c, k, FO, ω), stabilitatea mișcării pentru sistemul dinamic mașină de bază-ciocan hidraulic.
In this paper we propose a model with 2 degrees of freedom for demolition equipment dynamic system. Using experimental data from [4] by means of the Simulink software is built block diagram to simulate the dynamic system motion and phase diagrams are drawn by using Matlab. From the interpretation of these diagrams result, for a set of parameters ( m, c, k, FO, ω ), stable motion for the basic engine-hydraulic hammer system.

STABILITY ANALYSIS OF DEMOLITION EQUIPMENT

ANALIZA FLEXIBILITĂŢII CONDUCTEI DE EFLUENT DE TRANSFER DN450 DINTRE CUPTORUL H2 ŞI COLOANA C3 DIN INSTALAŢIA HIDROCRACARE
THE FLEXIBILITY ANALYSIS FOR DN450 TRANSFER EFFLUENT PIPE BETWEEN THE H2 HEATER AND C3 COLUMN FROM THE HYDROCRACKING PLANT
Conf. univ. dr. ing. Viorel NICOLAE

În această lucrare se prezintă, în mod original, analiza flexibilităţii conductei de transfer de efluent DN450 dintre cuptorul H2 şi coloana C3 de la instalaţia Hidrocracare cu scopul reducerii tensiunilor mecanice generate de greutatea proprie a conductei cu lichid, presiunea interioară şi temperatură. Această analiză se realizează prin intermediul programului CAESAR II
This paper presents in an original way the flexibilitz analzsis for DN450 transfer effluent pipe between the H2 heater and C3 column from the hzdrocracking plant in order to reduce the mechanical stresses generated by the weight of the fluid pipe, the internal pressure and temperature. This analysis is realized using the CAESAR II program.

THE FLEXIBILITY ANALYSIS FOR DN450 TRANSFER EFFLUENT PIPE BETWEEN THE H2 HEATER AND C3 COLUMN FROM THE HYDROCRACKING PLANT

ASPECTE PRIVIND CALCULUL CIURURILOR VIBRATOARE INERŢIALE. STABILIREA PARAMETRILOR REGIMULUI VIBRATOR. DIMENSIONAREA GENERATORULUI DE VIBRAŢII
ASPECTS REGARDING THE CALCULATION OF INERTIAL VIBRATING SCREENS. DETERMINATION OF THE VIBRATORY PARAMETERS REGIME. SIZING OF VIBRATION GENERATOR
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe I. ENE

În lucrare se prezintă modalităţile de stabilire a parametrilor regimului vibrator al ciururilor vibratoare inerţiale şi de dimensionare a generatorului de vibraţii (cu mase excentrice în mişcare de rotaţie) care produce forţa perturbatoare necesară excitării ciurului.
The paper presents modalities of determining the vibratory parameters regime of the inertial vibrating screens and sizing of vibration generator (with rotating eccentric mass) that produces disruptive force needed for screen excitation.

ASPECTS REGARDING THE CALCULATION OF INERTIAL VIBRATING SCREENS. DETERMINATION OF THE VIBRATORY PARAMETERS REGIME. SIZING OF VIBRATION GENERATOR

ASUPRA UNOR MODALITĂȚI DE EVALUARE PROCENTUALĂ PRIVIND DATELE CE CARACTERIZEAZĂ MECANIC MATERIALELE SPECIALE DE UZ INGINERESC
CONCERNING METHODS FOR PERCENTAGE EVALUATION REGARDING THE ENGINEERING USE OF SPECIAL MATERIALS MECHANIC DATA
Prof. univ. dr. ing. Indira ANDREESCU

Se prezinta un model computational pentru rezultatele masuratorilor privind testele de evaluare ale rezistentei termomecanice pentru aliaje folosite in constructii ingineresti.
It is showed a plotting model for the measurements results in the evaluating testing of the alloys thermomechanical strength characteristics used in engineering field.

CONCERNING METHODS FOR PERCENTAGE EVALUATION REGARDING THE ENGINEERING USE OF SPECIAL MATERIALS MECHANIC DATA

PARTICULARITĂȚI ALE CALCULULUI JONCȚIUNILOR T DIN ȚEAVĂ SUDATĂ CU GUSEE AMPLASATE TANGENȚIAL
KEY FEATURES OF CALCULATION OF CIRCULAR SECTION WELDED TUBES T JOINTS WITH TANGENT PLACED GUSSETS
Gabriel DIMA, Prof. univ. dr. ing. Ion BALCU

Articolul prezintă metode alternative de calcul analitic sau prin metoda elementelor finite pentru factorul concentratorilor de tensiune (SCF) pentru joncțiunile din țeavă sudată cu gusee amplasate tangențial. Pentru verificarea metodologiei de lucru, s-au comparat valorile SCF cu cele obținute din ecuațiile parametrice ale joncțiunilor fără guseu. S-au comparat rezultatele obținute pentru joncțiunile cu sau fără guseu, discretizate prin diferite metode, sub mai multe cazuri de încărcare. Se prezintă particularitățile diferitelor metode de calcul, concluzii și recomandări pentru obținerea unui echilibru între rezultate de precizie și metode de lucru productive.
The article presents alternate methods for analitical or finite elements analysis for Stress Concentration Factor (SCF) of circular section tubes T joints with tangent placed gusset. For working methodology verification, there were compared SCF values with analitical values obtained from parametrical equations of joints without gussets. There were compared results obtained for joints with or without gusset, using different meshing methods, under three load cases. Paper presents key features of methods used, conclusions and design recomandations for a balance between acurate results and work produtivity.

KEY FEATURES OF CALCULATION OF CIRCULAR SECTION WELDED TUBES T JOINTS WITH TANGENT PLACED GUSSETS

INFLUENȚA FORMEI GEOMETRICE ASUPRA STĂRII DE TENSIUNE ȘI DEFORMAȚIE LA SISTEME SPAȚIALE
SPATIAL FRAME GEOMETRY VS. STRESS – DEFLECTION ANALYSIS AND OPTIMISATION
Ș. l. dr. ing. Ștefan MOCANU

Articolul tratează influența modului geometric de alcătuire al unui sistem spațial încărcat normal pe planul său, influență exercitată asupra stării de tensiune și deformație a acestuia. La obținerea mărimilor de ieșire considerate criterii de performanță ale studiului, s-au folosit pentru comparare și validare ulterioară a metodelor, maniera clasică de abordare din Rezistența Materialelor precum și metoda de analiză cu ajutorul elementului finit.
The goal of present paper is to present an comparison optimisation algorithm concerning spatial frame geometry vs. stress – deflection analysis. Both classic and finite element solving methods are considered in order to obtain a synthetic validation for output measurements.

SPATIAL FRAME GEOMETRY VS. STRESS – DEFLECTION ANALYSIS AND OPTIMISATION

SIMULAREA NUMERICĂ A TRECERII UNEI ROŢI PESTE O JOANTĂ DE CALE FERATĂ
NUMERICAL SIMULATION OF THE PASSAGE OF A WHEEL OVER A RAIL JOINT
Prof. univ. dr. ing. Traian MAZILU

Joanta de cale ferată reprezintă o zonă cu rezistenţă scăzută care introduce o discontinuitate a suprafeţei de rulare a şinei. În articol se propune un nou model geometric de contact roată-şină cu joantă în care alternează monocontactul continuu de-a lungul capetelor de şină cu bicontactul discontinuu la trecerea roţii peste lacuna joantei. Modelul geometric este implementat într-un model mecanic simplu cu două grade de libertate pentru a pune în evidenţă proprietăţile de bază ale interacţiunii roată-şină la trecerea peste o joantă. Este evidenţiată influenţa vitezei şi a diferenţei de nivel dintre capetele joantei asupra forţei maxime de contact roată-şină.
Rail joint is an area with low resistence which introduces a discontinuity in the rail running surface. The paper proposes a new model of wheel-rail contact geometry with alternating continuous single-point-contact along the rail ends and transient double-point-contact when the wheel passes over the joint gap. Geometric model is implemented in a simple mechanical model with two degrees of freedom to highlight basic properties of the wheel-rail interaction due to the crossing over a rail joint. It highlighted te influence of speed and the difference of level between the ends of rails on the maximum force wheel-rail contact.

NUMERICAL SIMULATION OF THE PASSAGE OF A WHEEL OVER A RAIL JOINT

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.