Numarul 1/2015

Volumul 6 (2015), Nr. 1

ANALIZA METODELOR DE DETERMINARE A PARAMETRILOR REGIMULUI DE AȘCHIERE LA PRELUCRĂRILE MECANICE
ANALYSIS METHODS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF THE CUTTING REGIME IN MECHANICAL PROCESSING
Ion NAE

În condițiile fabricației moderne, caracterizată prin utilizareamașinilor-unelte cu comandă numerică, determinare valorilor parametrilor regimului de aşchiere constituie un obiectiv legat direct de calitatea și costul fabricației. Metodele clasice utilizate pentru stabilirea valorilor parametrilor regimului de aşchiere, prezintă un model constituit din relații analitice complexe, care necesită un volum mare de calcule, cu utilizarea frecventă a datelor obținute experimental. Lucrarea realizează o analiză între metodele utilizate pentru determinarea parametrilor regimului de aşchiere.
In modern manufacturing conditions characterized using numerical control machine tools, cutting regime determination parameter values are a direct target on the quality and cost of manufacture. Classical methods used to determine the parameter values of the cutting regime, presents a model consisting of complex analytical relationships, which requires a large amount of calculations, with frequent use of data obtained experimentally. This paper makes an analysis of methods used to determine the parameters of the cutting regime.

ANALYSIS METHODS FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF THE CUTTING REGIME IN MECHANICAL PROCESSING

DETERMINĂRI EXPERIMENTALE PENTRU TESTAREA LUBREFIANŢILOR BIODEGRADABILI ÎN TRANSMISILE MECANICE ALE UTILAJELOR DE CONSTRUCŢII
EXPERIMENTAL DETERMINATIONS FOR BIODEGRADABLE LUBRICANTS USED FOR MECHANICAL TRANSMISSION IN CONSTRUCTION EQUIPMENTS
Ș. l. univ. dr. ing. Monica VLASE, Ș. l. univ. dr. ing. Ioan Mihail SAVANIU

Lucrarea prezintă un studiu comparativ asupra proprietăţilor reologice şi tribologice ale uleiurilor clasice folosite în transmisiile mecanice şi a uleiurilor biodegradabile cu funcţionare multiplă. În acest sens, determinările experimentale s-au efectuat pe două uleiuri: unul biodegradabil cu proprietăţi multifuncţionale (BIOFLUM) şi un ulei comercial SHELL – TEVELA 320 pentru angrenaje. Rezultatele au fost analizate în scopul de a stabili posibilitatea înlocuirii uleiurilor de referinţă cu uleiuri biodegradabile.
The paper presents a comparative study on rheological and tribological properties of classic oils used in mechanical transmisions and of biodegradable lubricants with multifunctional properties. Thus, the experimental tests were carried out on two oils: one a biodegradable oil with multifunctional properties (BIOFLUM) and the other one a comercial oil, SHELL – TEVELA 320, used for gears. Finally, the results are analyzed in order to establish the possibility of replacing of the reference oils with the biodegradable lubricants.

EXPERIMENTAL DETERMINATIONS FOR BIODEGRADABLE LUBRICANTS USED FOR MECHANICAL TRANSMISSION IN CONSTRUCTION EQUIPMENTS

STUDII GRAFICE SI ANALITICE REFERITOARE LA COMPORTAREA ALIAJELOR MULTIFAZICE PRIVIND PROPRIETATILE MECANICE SI DE REZISTENTA
GRAPHIC AND ANALYTIC INVESTIGATIONS CONCERNING THE MULTIPHASIC ALLOYS NEHAVIOR WITH RESPECT TO THE MECHANICAL AND STRENGTH PROPERTIES
Prof. univ. dr. ing. Indira ANDREESCU

Sunt prezentate proprietatile fizice si mecanice ale aliajului multifazic MP35N la temperature camerei cat si la temperature ridicate.
There are showed MP35N multiphasic alloy physic and mechanic properties at 200 C and also at high temperature.

GRAPHIC AND ANALYTIC INVESTIGATIONS CONCERNING THE MULTIPHASIC ALLOYS NEHAVIOR WITH RESPECT TO THE MECHANICAL AND STRENGTH PROPERTIES

STABILIREA CARACTERISTICILOR CONSTRUCTIV-FUNCŢIONALE ALE AMESTECĂTOARELOR CU TAMBUR ROTATIV, CU FUNCŢIONARE DISCONTINUĂ
DETERMINING THE CONSTRUCTIVE AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ROTARY DRUM MIXERS WITH DISCONTINUOUS WORKING REGIME
Student Nicolae Vlad T. SIMA, Student Ioan Andrei T. SIMA

În lucrare se prezintă modalitățile de stabilire a caracteristicilor constructiv-funcționale și a puerii necesare acționătii echipamentelor cu tambur rotativ pentru amestecarea, în regim discontinuu, a materialelor granulare și pulverulente. Pentru înțelegerea aplicării practice a acestei metdode se prezintă un exemplu de calcul concret.
This paper presents the rules to establish constructive and functional characteristics as well as required power to action the rotary drum mixers equipments used for discontinuous working regime of granular and powdery materials. To facilitate practical application of this method further is presented a calculation example.

DETERMINING THE CONSTRUCTIVE AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF ROTARY DRUM MIXERS WITH DISCONTINUOUS WORKING REGIME

STUDIUL POSTURII ÎN ECHILIBRUL BIPODAL DEZVOLTAT ÎN MANEVRĂRILE TEHNOLOGICE DE TIP PULL/PUSH
POSTURE STUDY IN BIPODAL EQUILIBRIUM DEVELOPED IN TECHNOLOGICAL ACTIONS TYPE PULL/PUSH
Mihaela Ioana BARITZ, Ion BALCU

O serie de aspecte teoretice și deasemenea rezultatele experimentale obținute în urma studiului posturii în echilibrul bipodal atunci când se efectuează acțiuni de tragere/impingere sunt prezentate în această lucrare. Pe parcursul cercetărilor s-a analizat efectul poziției, a formei suprafeței și a mărimii ariei de stabilitate asupra echilibrului bipodal atunci când se desfășoară acțiuni de tragere/impingere. Deasemenea s-au avut în vedere mai multe serii de posturi și de acțiuni de manevrare pentru a găsi poziția optima si valoarea confortului ocupational maxima. Rezultatele și concluziile sunt prezentate în partea finală a lucrării, deasemenea alături de dezvoltarea mecanismelor de generalizare a posturii cu starea de echilibru bipodal.
This paper presents some theoretical and also experimental results obtained from the study of the effect of vibratory tools on one of the most important components namely biomechanical postural stability of the human body. In the first part are reviewed in developing the theory of vibratory phenomena in the human body due to the subjects handled devices or tools. Considering these aspects, an analysis procedure for evolution of postural stability correlated with different positions in the use of devices inducing effects of vibration in hand, arm and body are developed. The results and conclusions, also with development of correlation mechanisms with the using position of these tools are presented in the final part of the paper.

POSTURE STUDY IN BIPODAL EQUILIBRIUM DEVELOPED IN TECHNOLOGICAL ACTIONS TYPE PULL/PUSH

VULNERABILITATE & ROBUSTEȚE STUDIU DE CAZ - STRUCTURĂ METALICĂ, GRINDĂ CU ZĂBRELE SPAȚIALĂ, TIP TURN
VULNERABILITY & ROBUSTNESS CASE STUDY - A STEEL STRUCTURE, SPATIAL LATTICE GIRDER, TOWER TYPE
Carmen BUCUR

Vulnerabilitatea şi robusteţea sunt noţiuni cu semnificaţie opusă. Cu toate acestea, verificarea la robusteţe a unei structuri trece prin studii de vulnerabilitate. Scenariile propuse pentru distrugerile iniţiale caută să găsească punctele vulnerabile ale structurii, care nu sunt altceva decât elementele cheie care pot conduce la o cedare disproporţionată. În articol sunt prezentate unele aspecte teoretice din literatura de specialitate privind studii de vulnerabilitate și robusteţe precum şi exemplificarea acestora printr-un studiu de caz. Obiectul studiului de caz este o structură reală tip grindă cu zăbrele, metalică, dezvoltată spaţial pe direcţie verticală (un turn).
Vulnerability and robustness are notions of opposite significance. In spite of that, checking the robustness of a structure passes through vulnerability studies. The scenarios proposed for the initial degradations try to find the vulnerable points of the structure, which are nothing else but the key elements leading to a disproportionate collapse. In the article there are presented some theoretical aspects in the domain literature regarding the vulnerability and robustness as well as some examples in case study. The object of the case study is a real structure of steel lattice girder type, spatially developed on vertical direction (a tower).

VULNERABILITY & ROBUSTNESS CASE STUDY - A STEEL STRUCTURE, SPATIAL LATTICE GIRDER, TOWER TYPE

CONTROLUL VIBRAŢIILOR STRUCTURILOR ELASTICE, SIMPLE, ÎN BUCLA DESCHISĂ
THE CONTROL OF SIMPLE ELASTIC VIBRATION STRUCTURES IN OPEN LOOP
Ion BALCU, Gabriel DIMA, Camelia SCHIOPU

În lucrare se prezintă suportul teoretic al metodei de control al vibraţiilor aplicabilă la structuri elastice cu parametrii distribuiţi, cu referire directă la bara elastică încastrată la un capăt, supusă vibraţiilor longitudinale.
The paper presents the theoretical support of vibration control method applicable to elastic structures with distributed parameters, with direct reference to embedded elastic bar at one end, subjected to longitudinal vibrations..

THE CONTROL OF SIMPLE ELASTIC VIBRATION STRUCTURES IN OPEN LOOP

STUDIUL NUMERIC ȘI ANALITIC AL COMPORTAMENTULUI STATIC AL PLĂCILOR TRIUNGHIULARE SOLICITATE PLAN
THE NUMERICAL AND ANALYTICAL STUDY OF THE STATIC BEHAVIOR OF THE PLANAR LOADED TRIANGULAR PLATES
Gabriel DIMA, Ion BALCU

Plăcile triunghiulare sunt foarte des utilizate în cadrul structurilor metalice. Determinarea precisă a tensiunilor maxime și a distribuției este importantă pentru dimensionarea și calculul duratei de viață a structurii. În cadrul articolului se propune și validează o nouă modalitate de calcul analitic a plăcilor triunghiulare solicitate plan, luând în considerare și solicitarea de forfecare în lungul forței aplicate. Pentru studiu s-au calculat analitic și prin metoda elementelor finite mai multe plăci cu dimensiuni și grosimi de material diferite, obținându-se o bună corelare între rezulatele obținute prin cele două metode.
The triangular plates are often used as components of the metallic structures. Accurate stress maxium values and distributions are important for structure dimensioning and fatigue life calculation. Within the article, a new method for analytical calculation of the triangular plates is proposed and validated, considering also the shear stress along the applied load. Analytical and finite elements calculations were made for different dimensions and wall thickness of the triangular plate, a good correlation between the two methods being obtained.

THE NUMERICAL AND ANALYTICAL STUDY OF THE STATIC BEHAVIOR OF THE PLANAR LOADED TRIANGULAR PLATES

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.