Numarul 2/2017

Volumul 8 (2017), Nr. 2

CONCEPTE INOVATIVE IMPLEMENTATE ÎN PROIECTAREA UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII
INNOVATIVE CONCEPTS IMPLEMENTED IN DESIGN OF CONSTRUCTION MACHINES
Carmen DEBELEAC

În lucrare autorul abordează o tematică de actualitate în ceea ce privește conceperea utilajelor de construcții astfel încât acestea să aibă capabilități la nivelul exigențelor de performantă impuse la scară mondială. Astfel, au fost prezentate importante concepte inovatoare cu descrierea aferentă a tehnologiilor aplicate în vederea implementării acestora ca funcții performante ale utilajelor de construcții.
In this paper the author approaches an actual topic regarding conception of construction machines so these to have the capabilities at exigences level for performances required worldwide. Thus, it have presented the main innovative concepts with afferent description of applied technologies for their implementation as performance functions of the construction machines.

INNOVATIVE CONCEPTS IMPLEMENTED IN DESIGN OF CONSTRUCTION MACHINES

VIBRAŢIILE VERTICALE DE SĂLTARE SI GALOP CARACTERISTICE LOCOMOTIVEI CLASA BB 25500
THE VERTICAL VIBRATIONS BOUNCING AND GALLOP FEATURES THE ELECTRIC LOCOMOTIVE BB 25500 CLASS
Lucian BLAGA, Dragos FLOROIU, George MICU, Daniela Elena GEORGESCU, Dragos Marian BALINT, George DUMITRU

Trecerea unui vehicul peste neregularităţile sau discontinuităţile căii de rulare (joante, uzuri ondulatorii, locuri de îmbinare prin sudură a două cupoane de sină, etc) induce vibraţii mecanice care se transmit căii de rulare si vehiculului, accelerând fenomenul de uzură. Forţele dinamice care apar împreună cu aceste vibraţii, prin adăugarea lor la valorile statice pot afecta siguranţa circulaţiei dacă sunt depăsite anumite limite, de aceea este importantă cunoasterea lor. O suspensie primară bine echilibrată, face ca acceleraţiile primite de boghiuri din partea căii, să fie atenuate în mare parte.
A vehicle passing over irregularities or discontinuities tread (joints, wear undulating places welding connection of two rail coupons, etc.) induces mechanical vibrations that are transmitted and vehicle runway, accelerating the phenomenon of wear. The dynamic forces occurring with these vibrations by adding them to the static values may affect traffic safety if limits are exceeded, so it is important to know their. A well-balanced primary suspension makes accelerations received by bogies from the track to be smoothed largely.

THE VERTICAL VIBRATIONS BOUNCING AND GALLOP FEATURES THE ELECTRIC LOCOMOTIVE BB 25500 CLASS

DINAMICA OSCILATORIE A VAGONULUI CISTERNĂ PE PATRU OSII
OSCILATION DYNAMICS OF FOUR AXLES TANK WAGON
Gelu DAE, Mihaela CARABINEANU, Gabriel POPA, Alexandru BADEA, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

Stabilitatea laterală a vehiculelor feroviare a fost un domeniu de cercetare de mai multe decenii, în principal, motivat de deraierea accidentală a vehiculelor și vitezele mai mari de circulație, dar și de problemele legate de consumul redus de energie și de costurile de întreținere a căii, solicitările fiind pentru greutăți cât mai mici ale vehiculului. În timpul funcționării de zi cu zi, vehiculele feroviare sunt supuse la influențe laterale mari, la neregularități ale căii ferate, curbe de cale, ceea ce duce la devierii mari ale suspensie și creșterii sensibilității la vânt lateral. În prezenta lucrare, s-au efectuat simulări multicorp ale unui vehicul de mare viteză la influență laterală mare din curbele căii și neregularităților căii ferate. Măsurători pe teren corespunzătoare devierile relative laterale și verticale în suspensia secundară au fost efectuate la viteze mari de circulație și au folosit pentru analizarea simulărilor multicorp, din care a rezultat o bună concordanță între măsurători și simulări.
The lateral stability of railway vehicles has been an area of research for many decades, mainly motivated by the derailment accidentally vehicles and higher speeds of movement, but also issues related to low energy consumption and maintenance costs of the path, the application forces for weights being as small for vehicle. During everyday operation, the railway vehicles are subject to influences large side, irregularities in the track, curved track, which leads to large deviations of suspension and increased sensitivity to side wind. In this paper, multibody simulations were made of a high-speed vehicle influence of large lateral track curves and irregularities railway vehicle Field measurements corresponding lateral and vertical deviations relative to the secondary suspension were carried out at speeds of movement and used for analysis of multibody simulations, which showed a good agreement between measurements and simulations.

OSCILATION DYNAMICS OF FOUR AXLES TANK WAGON

CORELAŢII PARAMETRICE ÎNTRE PROPIETĂŢILE FIZICO-MECANICE ALE ELEMENTELOR CONSTITUTIVE SI PERFORMANŢELE IZOLATORILOR SEISMICI DIN ELASTOMERI
PARAMETRIC CORRELATIONS BETWEEN THE ELASTOMER PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND THE SEISMIC ELASTOMERIC ISOLATORS PERFORMANCES
Sorin Adrian POPA

Articolul prezintă corelaţiile parametrice între propietăţile fizico-mecanice ale elastomerului, soluţia constructivă a izolatorilor seismici din elastomeri si parametrii de performanţă care determină capacitatea de utilizare a acestor dispozitive în cadrul diferitelor soluţii de protecţie seismică a construcţiilor. Scopul urmărit este identificarea si cuantificarea factorilor care influenţează, în mod determinant, performanţele izolatorilor antiseismici din elastomeri, astfel încât să poată fi stabilită o metodă de analiză, care să permită evaluarea prin calcul, cu un grad de precizie adecvat, a modului de comportare si a performanţelor caracteristice pentru diferite tipuri constructive de astfel de produse.
The paper presents the parametric correlations between the elastomer physical and mechanical properties, the constructive solution of elastomeric seismic isolators, and the performance parameters which determine the capacity for use of these devices, within different solutions for the seismic protection of constructions. The aim is to identify and quantify the factors that influence, in a decisive way, the elastomeric seismic performances isolators, so that an analysis method to be established, which allows the evaluation by calculation, with an appropriate degree of accuracy, of the behaviour and the performance characteristics for different constructive types of such products.

PARAMETRIC CORRELATIONS BETWEEN THE ELASTOMER PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES AND THE SEISMIC ELASTOMERIC ISOLATORS PERFORMANCES

CONSIDERAȚII ASUPRA VERIFICĂRILOR EXECUTATE ÎN CADRUL LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A TERENURILOR SLABE DE FUNDARE
REFLECTIONS ON THE TESTS FOR THE IMPROVEMENT WORKS OF FOUNDATION WEAK SOIL
Oana TONCIU

Lucrarea prezentată se constituie intr-o sinteză a tuturor verificărilor ce se execută în scopul realizării unor lucrări de îmbunătățire a terenurilor slabe de fundare de calitate. Astfel, aceste operatiuni se grupeaza in trei categorii: verificari executate inainte de inceperea lucrarilor (verificari preliminare), verificari desfasurate pe parcursul executarii lucrarilor si verificari finale ale calitatii lucrarilor. Procedurile specifice executarii acestor verificari sunt reglementate de prescriptii tehnice aferente.
This paper presented constitutes a synthesis of all the tests to be executed for the realization of works to improve the quality weak soil foundation. Those operations are grouped into three categories: preliminary tests, tests conducted throughout the works and final tests of the quality of works. Specific procedures are governed by the execution of these tests related technical prescriptions.

REFLECTIONS ON THE TESTS FOR THE IMPROVEMENT WORKS OF FOUNDATION WEAK SOIL

PUSHOVER – DEFINIŢII, LIMITE, STUDIU DE CAZ
PUSHOVER – DEFINITIONS, LIMITS, CASE STUDY
Carmen BUCUR

Articolul prezintă rezultatele unui studiu privind problema răspunsului structurilor de tip pod la acţiunea seismică. În prima parte a articolului sunt prezentate unele definiţii si limite ale analizelor de tip pushover. Cercetarea actuală vine să completeze cunostinţele privind răspunsul neliniar al structurilor de poduri cu un studiu de caz asupra unui pod de sosea din beton armat tip cadru.
The article presents the results of a study regarding the issue of bridge structures response to the seismic action. In the first part of the article are presented some definitions and limits of the pushover analyzes. This research complements the knowledge regarding the nonlinear response of the bridge structures with a case study of a highway bridge reinforced concrete frame type.

PUSHOVER – DEFINITIONS, LIMITS, CASE STUDY

ASPECTE PRIVIND UZAREA ABRAZIVĂ A INSTALAŢIILOR CU TAMBUR ROTATIV PENTRU GRANULAREA PULBERILOR DE WOLFRAM
ASPECTS REGARDING ABRASIVE WEAR OF EQUIPMENT WITH ROTARY DRUM USED FOR WOLFRAM POWDERS GRANULATION
Monica VLASE, Mihai SAVANIU

În lucrare autorii prezintă o instalaţie experimentală pentru granularea oxidului de wolfram care este apoi utilizat ca accelerator de reacţie în industria metalurgică. În urma cercetărilor de laborator realizate în colaborare cu Institutul de Mecanica Solidelor si Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucuresti, s-a observat că procedeul cel mai bun de granulare, în situaţia dată, este granularea umedă. Aceasta se realizează prin umezirea periodică a pulberii de wolfram, în utilaje cu tambur rotativ. Eficienţa acţiunii de granulare si gradul de utilizare a energiei depind, pentru o anumită dimensiune de granule, de turaţia tamburului. Noutatea metodei constă în introducerea unei plăci deflectoare (si în special profilul acesteia), rezultată în urma unor cercetări laborioase de laborator.
In this paper the authors present a granulating equipment for tungsten oxide, which is further used in metallurgical industry. As a result of laboratory researches in collaboration between Institute of Solid Mechanics of the Romanian Academy and the Faculty of Technological Equipment of Technical University of Civil Engineering, it has been observed that the best granulation process is wet granulation. This process consists of regular tungsten powder wetting in rotary machines. The efficiency of granulation mechanism and energy utilization, for a given size of granule, depend on the drum speed. The novelty of the method is the introduction of a baffle plate of a certain shape, as a result of laborious laboratory research.

ASPECTS REGARDING ABRASIVE WEAR OF EQUIPMENT WITH ROTARY DRUM USED FOR WOLFRAM POWDERS GRANULATION

STADIUL ACTUAL ÎN DOMENIUL ECHIPAMENTELOR DE LUCRU CU ACŢIUNE HIDROSTATICĂ ATASATE LA MASINI DE CONSTRUCŢIE UZUALĂ PENTRU POZAREA TRAVERSELOR DE CALE FERATĂ
CURRENT STATUS IN THE FIELD WORKING EQUIPMENTS WITH ACTION HYDROSTATIC ATTACHED TO THE USUAL MACHINE CONSTRUCTION FOR LAYING RAILWAY SLEEPERS
Aurelian GAIDOȘ

Lucrarea de față se referă la echipamentele de lucru pentru manipularea traverselor de cale ferată. Un astfel de echipament pentru încărcare și descărcare traverse este atașat la utilaje de construcții de uz general, de exemplu, un excavator. Echipamentul include 4 - 10 dispozitive coordonate, de construcție tip grindă, prevăzute cu gheare de apucare. Metoda tehnologică de pozare a traverselor presupune următoarele activități: apucarea și ridicarea traverselor de cale ferată de pe platformă; - deplasarea utilajului de pozare la locul de instalare; - așezarea traverselor de cale ferată la distanțe egale.
The present work relates to railway sleeper handling apparatus. Such equipment for loading and unloading of railway sleepers using a construction machine, for example, requires an excavator. The equipment includes 4 -10 of coordinated units, each of which comprises a beam construction having gripping claws. The method of laying railway sleepers include the main activities: - the railway sleepers are gripped and lifted from the platformt; - the laying machine is moved at the installation site; - lays the railway sleeper at regular distance one in time.

CURRENT STATUS IN THE FIELD WORKING EQUIPMENTS WITH ACTION HYDROSTATIC ATTACHED TO THE USUAL MACHINE CONSTRUCTION FOR LAYING RAILWAY SLEEPERS

ANALIZA SISTEMELOR COMPONENTE ALE BIOSFEREI AFECTATE DE POLUARE LA FABRICAREA CIMENTULUI
ANALYSIS SYSTEM COMPONENTS OF BIOSPHERE AFFECTED BY POLLUTION TO CEMENT PRODUCTION
Cristina SESCU-GAL

Lucrarea analizează modul prin care se realizează poluarea biosferei la fabricarea cimentului, aplicabil și pentru alte surse de poluare. Este bine de știut că un poluant emis în mediu înconjurător afectează toate sistemele, atât ca poluant independent cât și prin transformarea acestuia în urma interacțiunilor cu celelalte elemente din natură. De asemenea, prin cunoașterea modului prin care se realizează poluarea se pot adopta cele mai eficace măsuri de reducere a efectelor emisiilor poluante.
The paper examines way by which the biosphere pollution from cement, applicable for other sources of pollution. It is good to know that a pollutant emitted into the environment affects all systems, both independently and as a pollutant by turning it from interactions with other elements of nature. Also, by knowing the way by which the pollution can adopt the most effective measures to reduce the effects of harmful emissions.

ANALYSIS SYSTEM COMPONENTS OF BIOSPHERE AFFECTED BY POLLUTION TO CEMENT PRODUCTION

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.