Numarul 3/2017

Volumul 8 (2017), Nr. 3

EVALUAREA RISCURILOR SI ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE PRIN AUDIT IN SECTORUL FEROVIAR
THE RISK ASSESSMENT AND THE SUPERVISORY ACTIVITY BY AUDITING IN THE RAILWAY SECTOR
Mihaela CARABINEANU, Gelu DAE, Cristian Ionuţ BOBE, Elisabeta CRĂCIUN BOJE, Alexandru BADEA,George DUMITRU

Analiza riscurilor din sistemul feroviar (asa cum este în esenţă, sectorul feroviar de transporturi), trebuie să se ţină cont si de o serie de elemente ale analizei anterioare (datele statistice de analiză a accidentelor feroviare) precum si de analiza arborelui de cauze. Datele statistice transmit informaţii cu privire la probabilitatea de producere a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, gravitatea consecinţelor precum si la mecanismele de producere, dându-ne astfel posibilitatea de a corecta unele elemente ale analizei ”apriori”. La stabilirea măsurilor corective, nu se va putea lua în considerare întotdeauna corespondenţa biunivocă între cauză si măsura preventivă. Aceasta pentru că, uneori, pentru eliminarea unui risc sunt necesare mai multe măsuri iar în alte situaţii este posibil ca o singură măsură să elimine mai multe riscuri.
The risk analysis from the railway system (as essentially rail transport) must be taken into account a number of elements of previous analysis (statistical analysis of accidents at work) and analysis of tree causes. Statistical data transmit information on the likelihood of accidents and occupational diseases seriousness of the consequences and mechanisms of production, giving us the opportunity to correct some elements of analysis "apriori". In determining remedies will not always be able to consider two-way correspondence between cause and preventive measure. This happens because sometimes eliminate a hazard more measures are required and in other instances it is possible that one measure to eliminate many risks.

THE RISK ASSESSMENT AND THE SUPERVISORY ACTIVITY BY AUDITING IN THE RAILWAY SECTOR

CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA MODELELOR BIOMECANICE ALE ORGANISMULUI UMAN SUPUS ACŢIUNII VIBRAŢIILOR
CONTRIBUTIONS CONCERNING THE BIOMECHANICAL MODELS ANALYSIS OF THE HUMAN BODY UNDER THE VIBRATIONS' ACTIONS
BAUSIC Florin, TOADER Daniel, BAUSIC Alexandra, TOADER Eliza

În cadrul prezentului articol se propune o metodă de analiză a unor modele biomecanice ale organismului uman prezentate în literatura de specialitate în vederea validării lor. Metoda constă în monitorizarea semnalelor transmise de un set de traductori de acceleraţii montaţi prin intermediul unui dipozitiv pe pacienţii care prin natura meseriei sunt supusi acţiunii vibraţiilor mecanice.
This paper focuses on a new method of investigating biomechanical models of human body in order to demonstrate their validation. This method consists in online monitoring of signals received via accelaration transductors which are placed via a device on different patient who undergo the action of mechanical vibrations on a daily basis.

CONTRIBUTIONS CONCERNING THE BIOMECHANICAL MODELS ANALYSIS OF THE HUMAN BODY UNDER THE VIBRATIONS' ACTIONS

COMPORTAREA MODELULUI REMORCII ARTICULATE, CU POD DE ÎNCĂRCARE REZEMAT PE MODULE, LA FUNCȚIONAREA ÎN REGIM TRANZITORIU A CAMIONULUI TRACTOR
THE BEHAVIOUR OF THE ARTICULATED TRAILER MODEL, WITH A TRANSPORT PLATFORM SUPPORTED BY MODULES, DURING THE TRANSITORY REGIME OF THE TRACTOR HEAD.
Prof.asociat dr ing. Laurențiu SÂRBU

În articol se urmărește o analiză a legăturii analitice între caracteristicile modelului de calcul al structurii remorcii de tip articulat cu pod de transport rezemat pe module și calitățile dinamice și de tracțiune ale agregatului motor-transmisie al autotractorului. Se studiază legătura dintre rotirea grinzii centrale în plan longitudinal cu sistemul ei de rezemare și rotirea componentelor construcției modulelor supuse la încovoiere. Se analizează pentru un exemplu dat, legea de variație a turației motorului (și a vitezelor) la cuplarea treptelor în cutia de viteze, pe caracteristica de turație a motorului, în intervalul de cuplare al treptei de viteze, pentru care este limitat timpul de oscilație la modelele de calcul propuse.
The article conducts the examination of the analytical link between the features of the calculation model for the structure of the articulated trailer with a transport platform supported by modules and the dynamic and traction qualities of the tractor head’s engine-transmission assembly. The link is being studied between the rotation of the main beam and its support system in a longitudinal plane and the rotation of the module components which are subject to bending stresses. The given example is being analyzed for the law by which the engine speed (and the gears) are varying when engaging in the gearbox, on the engine’s speed characteristic, for the gearbox coupling interval, for which the oscillation time of the proposed calculation models is being limited.

THE BEHAVIOUR OF THE ARTICULATED TRAILER MODEL, WITH A TRANSPORT PLATFORM SUPPORTED BY MODULES, DURING THE TRANSITORY REGIME OF THE TRACTOR HEAD.

DINAMICA TRANSVERSALĂ A VEHICULULUI FEROVIAR ȘI RISCUL DE DERAIERE LA INSTABILITATEA TRANSVERSALĂ
TRANSVERSAL DYNAMICS OF THE RAILWAY VEHICLE AND RISK OF DERAILMENT AT THE TRANSVERSAL INSTABILITY
Lucian BLAGA, Gelu DAE, Gabriel POPA, George MICU, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

Stabilitatea laterală a vehiculelor feroviare a fost un domeniu de cercetare de mai multe decenii, în principal, motivat de deraierea accidentală a vehiculelor și vitezele mai mari de circulație, dar și de problemele legate de consumul redus de energie și de costurile de întreținere a căii, solicitările fiind pentru greutăți cât mai mici ale vehiculului. În timpul funcționării de zi cu zi, vehiculele feroviare sunt supuse la influențe laterale mari, la neregularități ale căii ferate, curbe de cale, ceea ce duce la devierii mari ale suspensie și creșterii sensibilității la vânt lateral. În prezenta lucrare, s-au efectuat simulări multicorp ale unui vehicul de mare viteză la influență laterală mare din curbele căii și neregularităților căii ferate.
The lateral stability of railway vehicles has been a field of research for several decades, mainly driven by accidental derailment of vehicles and higher speeds movement, but also by issues of low energy consumption and maintenance costs, requests being made for the smallest weights of the vehicle. During day-to-day operation, railway vehicles are subjected to large lateral influences, railway irregularities, curves, leading to large suspension deviations and increased lateral wind sensitivity. In the present paper was made a multicorp simulations of a high speed vehicle have been performed at high lateral influence from the curves of the track and the irregularities of the railway

TRANSVERSAL DYNAMICS OF THE RAILWAY VEHICLE AND RISK OF DERAILMENT AT THE TRANSVERSAL INSTABILITY

OPTIMIZAREA TRIBOLOGICĂ A CUPLAJELOR HOMOCINETICE SPECIFICE REDUCTOARELOR CICLOIDALE CU BOLŢURI
SOME ASPECTS REGARDING TRIBOLOGY OF HOMOKINETIC COUPLING CHARACTERISTIC OF CYCLOIDAL GEARS WITH BOLTS
Aristia-Ioana POPOVICI, Florin PETRESCU

Reductoarele cicloidale cu bolţuri sunt transmisii mecanice cu rapoarte mari de transmitere si momente la iesire înscrise într-o gamă largă de valori (până la 55.000 [Nm]). În afară de angrenajul cicloidal caracteristic, componenta importantă din punct de vedere tribologic o reprezintă cuplajul homocinetic implicat direct în transmiterea miscării si a momentului. În lucrarea de faţă sunt tratate procesele tribologice (frecare, ungere si uzare) specifice cuplajelor homocinetice respectiv aspectele lor particulare asociate cu cinematica si dinamica acestora (forţe, viteze, presiuni de contact, deformaţii locale, etc.). În acest context au fost determinate experimental, pe cuple modelate, coeficientul de frecare si intensitatea uzării în funcţie de materiale si medii de ungere uzual utilizate la aceste transmisii. Rezultatele obţinute constituie suportul unor recomandări privind alegerea cuplului optim materiallubrifiant pentru elementele cuplajului homocinetic (bolţ, bucsă, alezaj al discului cicloidal) care asigură cresterea durabilităţii acestor elemente si diminuarea pierderilor prin frecare
Cycloidal gears with bolts are mechanical transmission with high transmission ratios and transmitted moments of rotation in a wide range of values (up to 55.000 [Nm]). Besides the characteristic couple (cycloidal gear), the most important component in terms of tribology is homokinetic coupling which is directly involved in the transfer of movement and momentum. In this paper there are studied tribological processes (friction, lubrication and wear) specific to homokinetic couplings like their particular issues related with their kinematics and dynamics (forces, speeds, contact pressure, local deformations, etc.). Thus there were experimentally determined, on modeled couplings, the friction coefficient and intensity of wear depending on material and lubricants usual used in these gears. The experimental results allow some recommendations on choosing the optimum material-lubricant couple for homokinetic coupling elements (bolts, roller, bore of the cycloidal disc) to ensure increased durability of these elements and to reduce frictional losses.

SOME ASPECTS REGARDING TRIBOLOGY OF HOMOKINETIC COUPLING CHARACTERISTIC OF CYCLOIDAL GEARS WITH BOLTS

STUDII PRIVIND EVIDENŢIEREA PROCESĂRII ALIAJELOR DE ALUMINIU (II)
STUDIES CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYES POINTING OUT PROCESS (II)
Indira ANDREESCU

Articolul prezintă valori privind proprietăţile mecanice ale aliajelor de aluminiu forjabile si turnabile.
The article contents forgeable and moulding alloys mechanical properties values.

STUDIES CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYES POINTING OUT PROCESS (II)

UN MODEL EXPERIMENTAL AL UZĂRII SUPRAFEȚELOR METALICE LA INJECTAREA MATERIALELOR PLASTICE COMPOZITE ARMATE CU FIBRE DE STICLĂ SCURTE
AN EXPERIMENTAL MODEL FOR THE WEAR OF METAL SURFACES UPON INJECTION OF COMPOSITE PLASTIC MATERIALS WITH SHORT GLASS FIBERS
Dorin RUS

Procesul de uzare pentru tehnologia de injecție prin procedul de extrudere cu cilindru și melc al materialelor compozite armate cu fibre scurte de sticlă duce la înlocuirea pieselor după un timp relativ mare, în medie după 10.000- 12.000 de cicluri de injecție. Pentru o măsurare corectă am folosit metoda radiometrică de măsurare, datorită preciziei ridicate. În acest fel am putut studia diferite epruvete acoperite cu diferite straturi nitrurate pe cateva oțeluri speciale din care au fost realizate epruvetele semicilindrice.Aceste epruvete au stat la baza simularii procedeului de injectie cu șnec în cilindru, al capului de injecție pentru viteze și temperaturi ridicate.Epruvetele au fost verificate din punct de vedere al coroziunii pentru a nu influența măsurătorile făcute. Măsurătorile arată o dependență a creșterii uzurii funcție de presiune.
The wear process for the injection technology through extrusion with cylinder and auger for short glass fiber reinforced composite materials leads to the replacement of the parts after a relatively long time, on average after 10.000 to 12.000 injection cycles. For a correct measurement we have used radiometric measuring due to its high precision. Thus, we could study different test tubes covered with different nitride layers on specials steels used for the semi-cylindrical test tubes. These tubes formed the basis of the simulation of the injection process with auger in the cylinder, of the injection head for high speeds and temperatures. The tubes were checked for corrosion, in order not to influence the measurements. The measurements showed a dependency between the increase of wear and pressure.

AN EXPERIMENTAL MODEL FOR THE WEAR OF METAL SURFACES UPON INJECTION OF COMPOSITE PLASTIC MATERIALS WITH SHORT GLASS FIBERS

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.