Numarul 3/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 3

VOLUMUL DE UZURĂ LA CONTACTUL LINEAR ĪNTRE POLIMERII ARMAȚI CU FIBRE DE STICLĂ ȘI SUPRAFAȚA METALICĂ
VOLUME OF WEAR TO THE LINEAR CONTACT BETWEEN POLYMERS ARMED WITH GLASS FIBERS AND METAL SURFACE
Dorin RUS

Am arătat īn acest articol, grafic și analitic evoluția uzării suprafeței metalice īn contact cu polimerii armați. Uzarea este un proces foarte complex fiind īnsoțit de fenomene de coroziune și abraziune. Modificarea unui parametru de intrare (sarcină, viteză, temperatură, cantitatea de fibre de sticlă din polimer) poate modifica fundamental evoluția uzării suprafeței metalice. Evoluția īn timp a uzării depinde de evoluția coeficientului de frecare pentru diferite epruvete metalice. Am folosit metoda wear inprint pentru partea experimentala scoțānd īn evidență volumul de uzură. Am facut o legatură īntre cazul teoretic și cel experimental.
I have shown in this paper, graphically and analytically, the evolution of metal surface wear in contact with armed polymers. Welding is a very complex process accompanied by corrosion and abrasion phenomena. Changing an input parameter (load, speed, temperature, amount of glass fiber in the polymer) can fundamentally change the evolution of metal surface wear. The evolution over time of wear depends on the friction coefficient evolution for different metal specimens. I used the wear-inprint method for the experimental part, highlighting the wear volume. I have made a connection between the theoretical and the experimental case.

VOLUME OF WEAR TO THE LINEAR CONTACT BETWEEN POLYMERS ARMED WITH GLASS FIBERS AND METAL SURFACE

IMPORTANȚA TEMPERATURII LA CONTACTUL LINEAR USCAT ĪNTRE O SUPRAFAȚĂ METALICĂ ȘI POLIMERII ARMAȚI CU FIBRE DE STICLĂ
THE IMPORTANCE OF TEMPERATURE TO DRY LINEAR CONTACT BETWEEN A METAL SURFACE AND POLYMERS ARMED WITH GLASS FIBERS
Dorin RUS

Īn acest articol am făcut o prezentare calitativă bazată pe date experimentale, determinānd evoluția coeficientului de frecare, temperatura de contact și uzarea suprafeţei metalice. Aceste determinări au fost făcute ȋn cazul unui contact linear uscat īntre un polimer compozit termoplastic armat cu fibre de sticlă și diferite suprafeţe metalice. A fost măsurată temperatura de contact īn timpul transferului de material termoplastic īn funcție de cantitatea de fibre de sticlă conţinută de polimerul compozit. Au fost ȋnregistrate viteza de alunecare și sarcina normală. A fost studiată natura uzării pentru evoluția ȋn timp a tribosistemului.
In this article I made a qualitative presentation based on experimental data, determining the evolution of friction coefficient, contact temperature and wear of the metal surface. These determinations were made in the case of dry linear contact between a thermoplastic composite polymer reinforced with glass fibers and various metal surfaces. The contact temperature was measured during the transfer of thermoplastic material according to the amount of glass fibers contained in the composite polymer. The sliding speed and normal load were recorded. The nature of wear and tear has been studied for the evolution of the tribosystem in time.

THE IMPORTANCE OF TEMPERATURE TO DRY LINEAR CONTACT BETWEEN A METAL SURFACE AND POLYMERS ARMED WITH GLASS FIBERS

MORI VIBRATOARE ALE UNOR CUNOSCUTE FIRME PRODUCĂTOARE DE ECHIPAMENTE PENTRU PROCESE INDUSTRIALE
VIBRATOR MILLS OF SOME KNOWN COMPANIES EQUIPMENT MANUFACTURERS FOR INDUSTRIAL PROCESSES
Prof.univ.dr.ing. Cristian PAVEL, Ing.drd. Marina DOGARU

Acest articol constituie o pledoarie pentru utilizarea morilor vibratoare ȋn detrimentul celor tubulare clasice (centrifugale). După trecerea ȋn revistă a avantajelor utilizării morilor vibratoare, autorii și-au focalizat analiza asupra prezentării produselor firmelor General Kinematics (S.U.A.) și TENCAN (China). Sunt precizate și multiplele posibilităţi de ȋmbunătăţire ale performanţelor celor două variante constructive abordate.
This article is a pleading for the use of vibratory mills in detriment to classical (centrifugal) tubulars mills. After reviewing the benefits of using vibratory mills, the authors focused their analysis on the presentation of the products of General Kinematics (USA) and TENCAN (China). There are also many possibilities to improve the performance of the two constructive approaches approached.

VIBRATOR MILLS OF SOME KNOWN COMPANIES EQUIPMENT MANUFACTURERS FOR INDUSTRIAL PROCESSES

ABORDĂRI TEORETICE ALE CONTROLULUI ACTIV LINIAR ȘI NELINIAR LA VEHICULELE FEROVIARE
THEORETICAL APPROACHES OF LINEAR AND NON-LINE ACTIVE CONTROL ON RAILWAY VEHICLES
George MICU, Gabriel POPA, Crina BADEA, Alin NICHE, Marius BOLĀNU, George DUMITRU

Īn contextul comun al schimbărilor din lumea căilor ferate, al extinderii transportului feroviar și al controlului activ, această lucrare propune o reflecție asupra conceptului de suspensii active și a aplicării acestora la vehiculele feroviare. Contribuțiile majore ale acestei lucrări se regăsesc īn sintezele legilor de control (legi optime și legi neliniare optime), generarea noilor concepte precum controlul global (controlul simultan al mișcărilor transversale și al mișcărilor verticale ale vehiculului), și controlul teoretic (control adaptiv folosind o combinație liniară de legi optime, combinația liniară fiind asigurată prin ponderarea printr-un calcul logic). Cunoașterea sistemului feroviar și dorința de a construi modele realiste au permis stabilirea simulărilor care indică cāștiguri semnificative a mersului vehiculelor feroviare. Alegerea noilor tehnologii - acționarea electromecanică - este, de asemenea, inovatoare īn această gamă de putere pentru controlul mișcării structurilor mobile mari.
In the context of changes in the railways world, the expansion of rail transport and active control, this paper proposes a reflection on the concept of active suspensions and their application to railway vehicles. The major contributions of this paper are found in the synthesis of control laws (optimal laws and optimal nonlinear equations), the generation of new concepts such as global control (simultaneous control of transverse movements and vertical movements of the vehicle), and theoretical control (adaptive control using a combination linear equations, the linear combination being ensured by weighting through a logical calculation). Knowledge of the railway system and the desire to build realistic models have allowed the establishment of simulations that indicate significant gains in rail vehicles. The choice of new technologies - electromechanical drive - is also innovative in this power range to control the movement of large mobile structures.

THEORETICAL APPROACHES OF LINEAR AND NON-LINE ACTIVE CONTROL ON RAILWAY VEHICLES

SUSPENSIA SECUNDARĂ ACTIVĂ A VEHICULULUI FEROVIAR
ACTIVE SECONDARY SUSPENSION OF THE RAILWAY VEHICLE
Marin PREDA, Lucian BLAGA, George MICU, Dragoş Marian BALINT, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

Multe concepte diferite de suspensie activă pentru a īmbunătăți confortul mersului la vehiculele feroviare au fost cercetate de-a lungul anilor. De obicei, este examinat controlul simultan al mai multor modele. Această secțiune oferă o imagine de ansamblu asupra altor studii de cercetare care utilizează dinamică și / sau controlul cvasi-static pentru īmbunătățirea confortului mersului, urmate de implementările practice ale unor astfel de concepte. Īn plus, cercetarea și compararea a două metode de control, elasticitate infinită și controlul elastic fără amortizare, a fost efectuată īn cadrul acestei lucrări. Sunt prezentate conceptele acestor două metode, care se referă la studiile anterioare.
Many different concepts of active suspension to improve ride comfort in rail vehicles have been investigated throughout the years. Usually, simultaneous control of several modes is examined. This section gives an overview of other research studies applying dynamic and/or quasi-static control to improve ride comfort, followed by practical implementations of such concepts. Further, investigation and comparison of two control methods, sky-hook damping and H∞ control, has been performed within this work. The concepts of these two methods are presented, referring to previous research studies.

ACTIVE SECONDARY SUSPENSION OF THE RAILWAY VEHICLE

METODĂ ȘI DISPOZITIV PENTRU MONITORIZAREA ȊN TIMP REAL A CORPULUI UMAN SUPUS ACŢIUNII VIBRAŢIILOR
METHOD AND DEVICE CONCERNING THE REAL TIME MONITORING OF THE HUMAN BODY VIBRATIONS
Florin BAUŞIC , Daniel TOADER, Alexandra BAUŞIC

Īn cadrul prezentului articol se propune o metodă și un dispozitiv de monitorizare ȋn timp real a vibraţiilor corpului uman aflat ȋn mișcare. Metoda constă īn monitorizarea semnalelor transmise de un set de traductori de acceleraţii montaţi prin intermediul unui dipozitiv, de concepţie proprie, pe pacienţii care prin natura meseriei sunt supuși acţiunii vibraţiilor mecanice.
This paper focuses on a method and a monitoring device in real time of the human body vibrations. This method consists in on-line monitoring of the signals received via accelaration transductors placed on a new device on different patients, who undergo the action of mechanical vibrations on a daily basis.

METHOD AND DEVICE CONCERNING THE REAL TIME MONITORING OF THE HUMAN BODY VIBRATIONS

UNELE ASPECTE CONSTRUCTIVE REFERITOARE LA CONCASOARELE CU VALŢURI (CU CILINDRI)
SOME CONSTRUCTIVE ASPECTS RELATING TO CRUSHER ROLLS (WITH CYLINDERS)
Cristian PAVEL, Amelitta LEGENDI

Autorii acestui articol și-au propus să prezinte cāt mai detaliat principalele aspecte constructive referitoare la concasoarele cu valţuri (cu cilindri). Se insistă ȋn mod deosebit asupra variantelor constructive produse de consorţiul american PIONEER, alcătuite din trei cilindri, evidenţiindu-se potenţialul acestora, precum și multiplele posibilităţi de ȋmbunătăţire a performanţelor ȋn exploatare.
The authors of this article have proposed to present as much as possible the main constructive aspects of roller crushers (with cylinders). Special emphasis is placed on the constructive variants produced by the three-cylinder PIONEER American consortium, highlighting their potential as well as the many possibilities to improve performance in operation.

SOME CONSTRUCTIVE ASPECTS RELATING TO CRUSHER ROLLS (WITH CYLINDERS)

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.