Numarul 4/2019

Volumul 10 (2019), Nr. 4

ANALIZA DINAMICĂ A UNUI UTILAJ TEHNOLOGIC AMFIBIU PENTRU LUCRĂRI ÎN TERENURI MLĂȘTINOASE
DYNAMIC ANALYSIS OF THE AMPHIBIUM TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR WORK IN WETLANDS
Nicuşor DRĂGAN

Articolul prezintă un studiu de analiză și stabilitate dinamică a unui excavator plutitor. Se modelează fizic și matematic excavatorul plutitor, se scriu ecuațiile diferențiale ale mișcării oscilatorii și se rezolvă aceste ecuații cu ajutorul programului SIMULINK din cadrul softului Matlab. Pe baza rezultatelor obținute ale amplitudiniilor, pulsațiilor și acceletațiilor sunt trasate grafice și se vor interpreta rezultatele. În urma acestor rezultate se propune o soluție de optimizare și control a stabilității excavatoarelor plutitoare ce are ca principiu mecanic efectul giroscopic. Aceste dispozitive sunt numite de către autori amortizoare dinamice giroscopice deoarece au capacitatea de a controla și a amortiza mișcarea oscilatorie a utilajelor plutitoare sub efectul giroscopic.
The article presents a dynamic analysis and stability analysis study of a floating excavator. The floating excavator is physically and mathematically modeled, the differential equations of the oscillatory motion are written and these equations are solved using the SIMULINK program of the Matlab software. Based on the obtained results of amplitudes, pulsations and accelerations, graphs are drawn and the results are interpreted. As a result of these results, a solution for optimizing and controlling the stability of floating excavators is proposed, whose mechanical principle is the gyroscopic effect. These devices are called by the authors dynamic gyroscopic shock absorbers because they can control and damp the oscillatory movement of floating machines under the gyroscopic effect.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE AMPHIBIUM TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR WORK IN WETLANDS

CRITERII DE EVALUARE ALE PERFORMANȚELOR TEHNOLOGICE, FUNCȚIONALE ȘI DINAMICE ALE ÎNCĂRCĂTOARELOR RAPIDE
CRITERIA TO EVALUATION OF THE TECHNOLOGICAL, FUNCTIONAL AND DYNAMIC PERFORMANCES OF THE HIGH SPEED LOADERS
Debeleac Carmen

În lucrare autoarea identifică pentru o largă gamă constructivă de încărcătoare rapide de putere mică performanțele lor tehnologice, funcționale și dinamice evaluate pe baza unor criterii cuantificate prin indici de performanță.
In the paper the author identifies for a wide range of low power high speed loaders their technologic, functional and dynamic performances evaluated on the basis of criteria quantified by performance indices.

CRITERIA TO EVALUATION OF THE TECHNOLOGICAL, FUNCTIONAL AND DYNAMIC PERFORMANCES OF THE HIGH SPEED LOADERS

ANALIZA COMPARATIVĂ A PARAMETRILOR DINAMICI AI SISTEMELOR MECANICE 1DOF CU REAZEME ELASTICE CU COMPORTAMENT REOLOGIC COMPLEX
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMIC PARAMETERS OF MECHANICAL SYSTEMS 1DOF WITH COMPLEX REOLOGICAL BEHAVIOR ELASTOMERIC BEARINGS
Gianina Cornelia SPÂNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢÂNĂ, Aurora Maria POTÎRNICHE

Articolul prezintă comparativ parametrii dinamici ai unui sistem mecanic elastic cu un grad de libertate cu elemente de rezemare elastomerice. Modelele reologice ale elementelor vâscoleastice sunt: Maxwell, Voigt-Kelvin și Zener. Paremtrii de analiză dinamică sunt amplitudinea vibrațiilor armonice staționare, factorul de amplificare dinamică și factorul de transmisibilitate a forței dinamice la fundație.
The article compares the dynamic parameters of an 1DOF elastic mechanical system with elastomeric support elements. The rheological models of the damping viscous-elastic elements are: Maxwell, Voigt-Kelvin and Zener. The dynamic analysis parameters are the amplitude of the harmonic steady-state vibrations, the amplitude factor and the transmissibility ratio of the dynamic force to the foundation.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DYNAMIC PARAMETERS OF MECHANICAL SYSTEMS 1DOF WITH COMPLEX REOLOGICAL BEHAVIOR ELASTOMERIC BEARINGS

ASPECTE PRIVIND SIGURANŢA TRANSPORTĂRII ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE AGABARITICE. STABILITATEA MIŞCĂRII LONGITUDINALE A MIJLOACELOR PENTRU TRACTARE RUTIERĂ
SAFETY ASPECTS REGARDING THE TRANSPORATION OF OVERSIZED INDUSTRIAL EQUIPMENT. THE STABILITY OF THE LONGITUDINAL MOVEMENT OF ROAD TOWING VEHICLES
Mihai STĂTESCU, Radu I. IATAN, Ion DURBACĂ, Luminiţa Georgiana ENĂCHESCU

Lucrarea abordează condiţiile pentru asigurarea stabilităţii mişcării longitudinale a mijloacelor de tractare a echipamentelor mecanice industriale de tipul vehiculelor cu pneuri sau cu şenile. În acest context se au în vedere atât caracteristicile geometrice ale vehiculelor, masele acestora, caracterul drumului parcurs, prezenţa sau nu a forţei dezvoltate de încărcătură, respectiv efectul sarcinilor eoliene, rezistenţe sau favorizante, precum şi caracterul mişcării (accelerată sau frânată). Sunt precizate condiţiile de răsturnare a vehiculelor în cazul unor pante cu înclinare redusă, caz în care se fac aproximările adecvate.
This paper addresses the necessary conditions to ensure the stability of the longitudinal movement of the means of towing the industrial mechanical equipment, such as vehicles with tires or tracks. In this context, not only the geometrical characteristics of the vehicles, their masses, the character of the road traveled, the presence or absence of the force developed by the load, the effect of the wind loads, but also the character of the movement (accelerated or braked). The conditions for the overturning of vehicles in the case of slopes with reduced inclination are specified, in which case the appropriate approximations are made.

SAFETY ASPECTS REGARDING THE TRANSPORATION OF OVERSIZED INDUSTRIAL EQUIPMENT. THE STABILITY OF THE LONGITUDINAL MOVEMENT OF ROAD TOWING VEHICLES

CONTROLUL ENERGIEI DISIPATE CU AJUTORUL DISPOZITIVELOR FLUIDICE PENTRU PROTECŢIA CONSTRUCŢIILOR LA ACŢIUNEA ȘOCURILOR SEISMICE
DISIPERED ENERGY CONTROL WITH THE AID OF FLUID DEVICES FOR BUILDING PROTECTION AT SEISMIC SHOCK ACTION
PUNGOCI Alexandru

Protecţia construcţiilor împotriva oscilaţiilor introduse de seism prin folosirea unor dispozitive atașate structurii este acceptată în prezent ca o tehnică foarte eficace, atât pentru construcţiile noi, cât și pentru consolidarea celor existente. În cadrul lucrării sunt trecute în revistă principalele concepte şi realizări aplicate în domeniul controlului structural al construcţiilor supuse acţiunilor seismice. Sunt analizate comparativ diferitele procedee de control structural şi evidenţiate avantajele dispozitivelor fluidice, precum şi tipurile de structuri la care acestea au eficienţă maximă. Au fost efectuate în acest context, analize / simulări structurale pentru o structură din beton armat P+8, subdimensionată. Simulările au condus la optimizarea valorilor coeficienţilor de amortizare şi implicit a forţelor reactiv – disipative.
The protection of constructions against the oscillations introduced by the earthquake through the use of devices attached to the structure is currently accepted as a very effective technique, both for new constructions and for the consolidation of existing ones. During the paper, the main concepts and achievements applied in the field of structural control of constructions subjected to seismic actions are reviewed. The various structural control processes are compared and the advantages of the fluidic devices as well as the types of structures at which they have maximum efficiency are highlighted. Were carried out in this context, the analysis / simulation structure for a reinforced concrete structure P + 8 undersized. Simulations were conducted to optimize the values of the coefficients of damping and hence the reactive forces - dissipative.

DISIPERED ENERGY CONTROL WITH THE AID OF FLUID DEVICES FOR BUILDING PROTECTION AT SEISMIC SHOCK ACTION

EVALUAREA CAPACITĂŢII DE OMOGENIZARE A BETONULUI, PRIN ȊNCERCĂRI EXPERIMENTALE ȊN TIMPUL TRANSPORTULUI CU AUTOBETONIERA
THE EVALUATION OF THE HOMOGENIZATION CAPACITY OF THE CONCRETE, THROUGH EXPERIMENTAL TESTS DURING THE TRANSPORT BY THE TRUCK MIXER
ENESCU Virgil

Menţinerea calităţii betonului preparat ȋn staţii de betoane pe durata transportului ȋn autobetoniere, prin malaxare continuă pe durate prestabilite până la locul de punere ȋn operă, reprezintă o preocupare majoră a cercetătorilor din domeniul construcţiilor și materialelor de construcţii, precum și a tuturor factorilor interesaţi ȋn prepararea și punerea ȋn operă a betoanelor. Prin experimentări și ȋncercări de laborator, s-a urmărit punerea ȋn evidenţă a efectului duratei de transport și malaxare ȋn autobetoniere, asupra caracteristicilor de consistenţă și rezistenţă ale betoanelor puse ȋn operă la lucrările de interes public. Pentru aceasta, au fost alese betoane de diferite mărci, preparate ȋn aceeași staţie de betoane, urmând a fi malaxate pe durate de timp diferite, ȋntr-o autobetonieră. Mărcile de beton reprezentative alese au fost: B 150, B 200, B 250 și B 300. Duratele de malaxare, corelate cu distanţele de transport spre punctele de punere ȋn operă a betonului, au fost stabilite ȋn funcţie de: marca betonului, volumul de beton preparat, conţinutul de ciment din reţetă și raportul apă/ciment. Probele de beton au fost prelevate ȋn trei situaţii: la ȋnceputul descărcării betonului din autobetonieră, la mijlocul descărcării și la sfârșitul descărcării. Pentru fiecare probă de beton prelevată s-au determinat: tasarea, răspândirea, rezistenţa la compresiune și densitatea aparentă a betonului ȋntărit. Rezultatele obţinute au fost reprezentate sub forma tabelară și grafică, ȋn scopul de a scoate ȋn evidenţă gradul de omogenizare a amestecului preparat, precum și corelaţia dintre durata de malaxare ȋn autobetonieră și caracteristicile de lucrabilitate și de rezistenţă ale betonului.
The maintaining of the quality for the concrete prepared in concrete stations during the transport in truck mixers, by continuous mixing for predetermined periods up to the place of commissioning, represents a major concern of the researchers from the constructions and building materials field, as well as to all the stakeholders interested in the preparation and commissioning of the concrete. Through experiments and laboratory tests, the aim was to highlight the effect of the duration of transport and mixing in truck mixers, on the consistency and resistance characteristics of the concrete placed in opera at works of public interest. For this purpose, different marks of concrete prepared in the same concrete station, were chosen to be mixed for different periods of time, in a truck mixer. The representative concrete marks chosen were: B 150, B 200, B 250 and B 300. The mixing times, correlated with the transport distances to the points of commissioning of the concrete, were established according to : the concrete mark, the volume of prepared concrete, the cement content from the recipe and the and water / cement ratio. The concrete samples were taken in three situations: at the beginning of the unloading of the concrete from the truck mixer, at the middle of the unloading and at the end of the unloading. For each sample of concrete taken were determined: setting, spreading, compression strenght and the apparent density of the stiff concrete. The obtained results were represented in tabular and graphical form, in order to highlight the degree of homogenization of the prepared mixture, as well as the correlation between the mixing time in the truck mixer and the workability and resistance characteristics of the concrete.

THE EVALUATION OF THE HOMOGENIZATION CAPACITY OF THE CONCRETE, THROUGH EXPERIMENTAL TESTS DURING THE TRANSPORT BY THE TRUCK MIXER

ANALIZA COMPATIBILIZĂRII DISPOZITIVELOR DISIPATIVE METALICE NELINIARE CU DUCTILITATE AMPLIFICATĂ PENTRU PROTECŢIA ANTISEISMICĂ
ANALYSIS OF COMPATIBILIZATION OF NON-LINEAR METAL DISSIPATIVE DEVICES WITH AMPLIFIED DUCTILITY FOR ANTISISMIC PROTECTION
PUNGOCI Alexandru

Tendinţa actuală a proiectării seismice este micşorarea cerinţei prin introducerea în structură a unor dispozitive inovative denumite disipatori de energie sau amortizori. Aceştia îmbunătăţesc răspunsul structural absorbind mare parte din energia seismică prin adăugarea de amortizare structurii şi înlăturând principalul dezavantaj al proiectării tradiţionale – acceptarea deformaţiilor remanente în elementele structurale. Aceste noi metode sunt ideale atât pentru consolidarea fondului construit, mai ales pentru clădirile cu importanţă ridicată, cât şi pentru proiectarea structurilor noi. În ceea ce priveşte consolidarea structurilor existente, metodele tradiţionale au scopul de a îmbunătăţi rezistenţa, rigiditatea şi ductilitatea sistemului structural, iar metodele inovative de modificare a sistemului structural au rolul de atenuare a efectului forţelor seismice, prin creşterea amortizării. Sunt metode eficiente de reducere a efectelor negative ale seismului asupra structurilor, nu necesită în general tehnologii greoaie de execuţie, perioade lungi de timp sau suspendarea funcţionalităţii clădirii. Principalele dezavantaje ale acestor metode sunt faptul că implică metode de calcul avansate şi sunt mult mai costisitoare.
The current trend of seismic design is to reduce the requirement by introducing innovative structures called energy dissipators or dampers into the structure. They improve the structural response by absorbing much of the seismic energy by adding damping to the structure and removing the main disadvantage of traditional design - accepting the remaining deformations in the structural elements. These new methods are ideal both for the consolidation of the built fund, especially for the buildings of high importance, as well as for the design of the new structures. Regarding the consolidation of the existing structures, the traditional methods aim to improve the strength, rigidity and ductility of the structural system, and the innovative methods of modifying the structural system have the role of mitigating the effect of the seismic forces, by increasing the damping. They are efficient methods to reduce the negative effects of the earthquake on the structures, generally do not require cumbersome execution technologies, long periods of time or the suspension of the functionality of the building. The main disadvantages of these methods are that they involve advanced calculation methods and are much more expensive.

ANALYSIS OF COMPATIBILIZATION OF NON-LINEAR METAL DISSIPATIVE DEVICES WITH AMPLIFIED DUCTILITY FOR ANTISISMIC PROTECTION

ANALIZĂ ASUPRA SISTEMULUI DE REZEMARE AL BRAŢULUI ȊN CAZUL MACARALELOR PIVOTANTE
ANALYSIS ON THE SUPPORT SYSTEM OF THE ARM FOR PIVOTING CRANES
SAVANIU Ioan Mihail, VLASE Monica

Lucrarea prezintă o soluţie de optimizare a structurii metalice a macaralelor pivotante de atelier. Analiza urmărește optimizarea cu ajutorul modelării ȋn 3D și a analizei cu element finit a sistemului de rezemare a braţului unei macarale pivotante ȋn scopul reducerii masei acesteia. Optimizarea urmărește reducea cantităţilor de oţel utilizat ȋn fabricaţia macaralelor pivotante ȋn contextul necesităţii reducerii risipei de oţel - materie primă cu procent ridicat de generare de emisii poluante ȋn procesul de manufacturare la nivel global.
The paper presents a solution for optimizing the metal structure of the pivoting workshop cranes. The analysis aims to optimize with the help of 3D modeling and finite element analysis of the arm resting system of a pivoting crane in order to reduce its mass. The optimization aims to reduce the quantities of steel used in the manufacture of pivoting cranes in the context of the need to reduce steel waste - raw material with high percentage of pollutant emissions in the manufacturing process globally.

ANALYSIS ON THE SUPPORT SYSTEM OF THE ARM FOR PIVOTING CRANES

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.