Numarul 1/2021

Volumul 12 (2021), Nr. 1

Analiza dinamica a unui sistem mecanic 6DOF cu legaturi vasco-elastice si simetrii structurale
The dynamic analysis of a 6dof mechanical system with visco- elatic bearings and structural symmetries
Aurelian Gabriel RADU, Nicusor DRAGAN, Gigel Florin CAPATANA

Articolul prezintă analiza dinamică a unui sistem mecanic 6DOF cu legături vâsco- elastice și simetrii structurale (de dispunere a maselor, a elementelor elastice și a aparatelor de reazem elastomerice). Simetriile conduc la obţinerea unor modele fizice și matematice simplificate, cu sisteme de ecuaţii diferenţiale decuplate ce descriu comportamentul dinamic în subsisteme de mișcări cuplate după anumite direcții. Dacă sistemul mecanic este rezemat prin intermediul a patru legături elastice (conform studiului de caz) ce conduce la o simetrie după un plan vertical-longitudinal, modelul matematic devine mai simplu iar vibraţiile sistemului se decuplează în două subsisteme cu câte 3 mişcări cuplate.
The paper presents the dynamic analysis of a 6DOF mechanical system with visco- elastic bearings and structural symmetries (masses, elastomeric bearings). The physical and mathematical models are simplified due of the symmetries; the systems of differential equations are decoupled and describe the dynamic behavior in subsystems of coupled movements. The mechanical system supported by four elastic bearings (according to the case study) lead to a symmetry after a vertical-longitudinal plane; in this case, the mathematical model becomes simpler and the vibrations of the system are decoupled into two subsystems with 3 coupled movements.

The dynamic analysis of a 6dof mechanical system with visco- elatic bearings and structural symmetries

Caracteristici termodinamice si de putere ale masinilor termice pentru locomotive diesel
Power characteristics of thermal machines for locomotives
Melania TUDOSE DUMITRU, Monica VALU, Adrian Ioan MUNTEAN, Claudiu-Nicolae BADEA, Marius BOLANU, George DUMITRU

Lucrarea prezintă un scurt istoric şi câteva caracteristici termodinamice specifice câtorva tipuri de locomotive cu motoare termice de tracțiune care au parcurs un proces continuu de dezvoltare, modernizare şi evoluție în spațiul est european în decursul ultimilor 60 de ani, inclusiv în România. Astfel, în anul 1949 fabricile cehoslovace „Škoda” de la Plzeň au dobândit drepturi de licență de la „Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik” din Winterthur şi Société Anonyme des Ateliers de Sécheron. Primul prototip de locomotivă a fost finalizat în 1952. Mai târziu, au fost livrate 100 de mașini care au fost clasificate „E499.0” iar ulterior au fost livrate alte 140 de locomotive care au fost expediate în șase loturi, diferind în detalii minore de la tipul 12E1 până la 12E6. Clasa 499.1 (ulterior clasa 141) avea diferite tipuri de transmisii și aparataje / instalații şi organe de mașini modificate, în timp ce clasa E469.1 (ulterior clasa 121) avea un raport de transmisie de reducere diferit și un efort de tracțiune mai mare. Clasa de locomotive 121 a fost destinată traficului de marfă și a fost dezvoltată în continuare în clasele 469.2 (ulterior clasa 122) la masă ușor redusă iar locomotivele 469.3 (ulterior clasa 123) cu echipamente electrice modificate. Clasa 469.5 (ulterior clasa 125.8) a fost o versiune cu ecartament larg în două secțiuni, pentru transportul trenurilor de marfă grele în estul Slovaciei. Clasa de locomotive 479.0, a apărut în anul 1977 a fost dezvoltată din în clasa de locomotive E469.3 și E469.5.
The paper presents a brief history and some thermodynamic characteristics specific to several types of locomotives with traction heat engines that have gone through a continuous process of development, modernization and evolution in Eastern Europe during the last 60 years, including Romania. Thus, in 1949 the Czechoslovak factory "Škoda" in Plzeň acquired license rights from „Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik” from Winterthur and Société Anonyme des Ateliers de Sécheron. The first locomotive prototype was completed in 1952.. Later, 100 locomotives were delivered which were classified "E499.0" and later other 140 locomotives which were shipped in six lots, differing in minor details from type 12E1 to 12E6. Class 499.1 (later class 141) had different types of transmissions and modified machinery / apparatus and parts and components, while class E469.1 (later class 121) had a different reduction transmission ratio and an effort of higher traction. Class 121 locomotives were intended for freight traffic and were further developed in classes 469.2 (later class 122) at slightly reduced mass and locomotives 469.3 (later class 123) with modified electrical equipment. Class 469.5 (later class 125.8) was a two-section wide-gauge version for the transport of heavy freight trains in eastern Slovakia. The locomotive class 479.0, appeared in 1977, was developed from the locomotive class E469.3 and E469.5.

Power characteristics of thermal machines for locomotives

Analiza privind cuplele de frecare specifice servovalvelor si particularitatile proceselor tribologice asociate – partea I
Analysis of the servo valves specific coupling and the particularities of the associated tribological processes – Part I
Aristia-Ioana POPOVICI, Florin PETRESCU

Articolele au ca obiectiv prezentarea principalelor aspecte privind tribologia servovalvelor, principala componentă a sistemelor hidraulice de reglare automată. Sunt identificate şi caracterizate, din punct de vedere tribologic, cuplele caracteristice servovalvelor. Se prezintă formele constructive, materialele din care sunt realizate, cerinţele de calitate realizate prin tratamente termice adecvate şi relaţiile stricte între dimensiunile funcţionale de bază ale duzei şi ale restrictorului privite în legătură cu fenomenele complexe care apar la curgerea lichidului hidraulic. Sunt prezentate procesele de frecare şi uzare caracteristice servovalvelor, factorii de influenţă specifici şi unele aspecte privind modelele matematice ale procesului de frecare (modelul Coulomb, modelul Stribeck, modelul Helouvry, teoria adeziunii Bowden-Tabor). Frecarea vâscoasă, proprie regimului normal de funcţionare a servovalvelor, respectiv al cuplei sertar-bucşă este analizată cu legea Newton şi în acest context sunt prezentate forţele de presiune şi efectele acestora asupra proceselor tribologice specifice.
The articles aim to present the main aspects of servo valves tribology, the main component of automatic hydraulic control systems. The specific coupling of servo valves are identified and characterized from tribological point of view. The constructive forms, the material from which they are built, the quality requirements achived with adequate heat treatments and the strict relation between the basic functional dimensions of the nozzle and the restrictor are presented in relation to the complex phenomena that occur when the hydraulic fluid flows. Are presented the specific friction and wear processes characteristic of the servo valves, the specific influencing factors and some aspects regarding the mathematical models of the friction process (Coulomb model, Stribeck model, Helouvry model, Bowden-Tabor adhesion theory). Using Newton’s law is analyzed the viscous friction - proper to the normal operation regime of the servo valve (of the drawer-sleeve coupling) – and are presented the pressure forces and their effects on the specific tribological processes.

Analysis of the servo valves specific coupling and the particularities of the associated tribological processes – Part I

Analiza privind cuplele de frecare specifice servovalvelor si particularitatile proceselor tribologice asociate – partea II
Analysis of the servo valves specific coupling and the particularities of the associated tribological processes – Part II
Aristia-Ioana POPOVICI, Florin PETRESCU

Articolele au ca obiectiv prezentarea principalelor aspecte privind tribologia servovalvelor, principala componentă a sistemelor hidraulice de reglare automată. Sunt identificate şi caracterizate, din punct de vedere tribologic, cuplele caracteristice servovalvelor. Se prezintă formele constructive, materialele din care sunt realizate, cerinţele de calitate realizate prin tratamente termice adecvate şi relaţiile stricte între dimensiunile funcţionale de bază ale duzei şi ale restrictorului privite în legătură cu fenomenele complexe care apar la curgerea lichidului hidraulic. Sunt prezentate procesele de frecare şi uzare caracteristice servovalvelor, factorii de influenţă specifici şi unele aspecte privind modelele matematice ale procesului de frecare (modelul Coulomb, modelul Stribeck, modelul Helouvry, teoria adeziunii Bowden-Tabor). Frecarea vâscoasă, proprie regimului normal de funcţionare a servovalvelor, respectiv al cuplei sertar-bucşă este analizată cu legea Newton şi în acest context sunt prezentate forţele de presiune şi efectele acestora asupra proceselor tribologice specifice
The articles aim to present the main aspects of servo valves tribology, the main component of automatic hydraulic control systems. The specific coupling of servo valves are identified and characterized from tribological point of view. The constructive forms, the material from which they are built, the quality requirements achived with adequate heat treatments and the strict relation between the basic functional dimensions of the nozzle and the restrictor are presented in relation to the complex phenomena that occur when the hydraulic fluid flows. Are presented the specific friction and wear processes characteristic of the servo valves, the specific influencing factors and some aspects regarding the mathematical models of the friction process (Coulomb model, Stribeck model, Helouvry model, Bowden-Tabor adhesion theory). Using Newton’s law is analyzed the viscous friction - proper to the normal operation regime of the servo valve (of the drawer-sleeve coupling) – and are presented the pressure forces and their effects on the specific tribological processes.

Analysis of the servo valves specific coupling and the particularities of the associated tribological processes – Part II

Monitorizarea traficului feroviar prin sistemul ETCS - nivel 2
Rail traffic monitoring through the ETCS system - level 2
Gabriel POPA, Alexandru BADEA, Florian Ion PETRESCU, Constantin BIBIRE, George DUMITRU, Melania TUDOSE DUMITRU

Lucrarea oferă o introducere în programul de semnalizare feroviar european, un program care înlocuiește întreaga semnalizare feroviară; și proiectul de cercetare care însoțește programul de semnalizare la nivel științific avansat. Motivați de provocările legate de verificarea și validarea noilor sisteme de control feroviar care urmează să fie desfășurate în cadrul Programului de semnalizare, obiectivul nostru constând în prezentarea unei metode și a instrumentelor care să sprijine dezvoltarea și verificarea eficientă a traficului feroviar. Cu un accent principal pe sistemele de control feroviare cu caracteristici ale liniei de produse, această lucrare arată cum obiectivul este îndeplinit prin contribuțiile principale ale lucrării: o metodă holistică pentru verificarea și validarea sistemelor de control feroviar cu caracteristicile liniei de produse și aplicare a sa în viitoarele sisteme de interblocare europene.
The paper provides an introduction to the European Railway Signaling Program, a program that replaces the entire railway signaling and the research project that accompanies the scientifically advanced signaling program. Motivated by the challenges related to the verification and validation of the new railway control systems to be deployed in the Signaling Program, our goal is to present a method and tools to support the development and efficient verification of rail traffic. With a main focus on rail control systems with product line characteristics, this paper shows how the objective is achieved through the main contributions of the paper, namely a holistic method for verifying and validating rail control systems with product line characteristics and its application in future European interlocking systems.

Rail traffic monitoring through the ETCS system - level 2

Comunicatii WI-FI pentru – CBTC
Communications-based train control – CBTC
Alexandru BADEA, Gabriel POPA, Ion MATEI Victor Mihai POPA, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

Controlul bazat pe comunicații al trenului (CBTC) este un sistem modern de semnalizare care utilizează comunicații radio pentru a permite schimbul de informații de înaltă rezoluție și control în timp real al trenului între tren și infrastructura de comunicații de pe linie. Marea majoritate a sistemelor CBTC din lume utilizează IEEE 802.11 Wifi ca tehnologie de comunicații radio, în principal datorită eficienței sale din punct de vedere al costurilor. Rețelele de cale ale acestor sisteme utilizează în principal infrastructura Wifi convențională. Aceasta înseamnă că un tren trebuie să se asocieze în mod constant (adică să facă legătura) cu punctele de acces Wifi (AP) de pe cale în timp ce rulează.
Train Communications Control (CBTC) is a modern signaling system that uses radio communications to allow the exchange of high-resolution information and real-time train control between the train and the on-line communications infrastructure. The vast majority of CBTC systems in the world use IEEE 802.11 Wifi as a radio communication technology, mainly due to its cost-effectiveness. The track networks of these systems mainly use the conventional Wifi infrastructure. This means that a train must constantly associate (ie connect) with Wifi (AP) access points on the track while running.

Communications-based train control – CBTC

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.