Numarul 2/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 2

Particularităţi privind calculul indicatorilor de producţie în sectorul de activitate feroviară
PARTICULARITIES RELATING TO THE CALCULATION OF PRODUCTION INDICATORS IN THE RAILWAY ACTIVITY SECTOR
Elisabeta CRĂCIUN BOJE, Lucian BLAGA, Gabriel POPA, Marius BOLÂNU, Georgel Marian DRAGNE, George DUMITRU

Societatea comercială sau firma reprezintă entitatea care a fost înfiinţată cu scopul precis al atingerii unor obiective. Această entitate va achiziţiona o serie de „inputuri” care reprezintă factorii de producţie care vor fi combinaţi în vederea obţinerii producţiei, respectiv a „outputului”. „Inputurile” se achiziţionează din piaţa factorilor de producţie, costurile firmei fiind definite de contravaloarea „inputurilor”. În derularea acestui proces urmează etapa vânzării producţiei care face obiectul veniturilor firmei, pe piaţa liberă a bunurilor şi a serviciilor, în esenţă producţia fiind procesul transformării „inputurilor” în „outputuri”. Cuvinte cheie: producţie, factori, vectori, funcţii, mulţimi, venituri, costuri.
The company or the firm is the entity that was set up with the precise purpose of achieving goals. This entity will acquire a series of "inputs" that represent the factors of production to be combined in order to obtain output, respectively "output". The "Inputs" are purchased from the factories' production market, the costs of the company being defined by the value of the "inputs". The process of selling the production that is the subject of the company's revenue, in the free goods and services market, is essentially the process of transforming inputs into "outputs".

PARTICULARITIES RELATING TO THE CALCULATION OF PRODUCTION INDICATORS IN THE RAILWAY ACTIVITY SECTOR

STADIUL ACTUAL ŞI TENDINŢE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE PARCARE PENTRU ZONE REZIDENŢIALE
THE PRESENT STAGE AND TENDS IN THE CAR PARKING SYSTEMS FIELD USED FOR RESIDENTIAL AREAS
Aurelian GAIDOŞ, Amelitta LEGENDI, Oana TONCIU

Această lucrare prezintă câteva sisteme noi de parcare auto utilizate în prezent pentru a deservi necesităţile actuale ale conducătorilor auto pentru spaţii de parcare. Traficul a devenit din ce în ce mai dinamic şi aglomerat odată cu dezvoltarea transportului urban. Astfel, se prezintă o soluţie inovatoare pentru spaţiul de parcare şi anume sistemul mecanic de parcare auto ce deserveşte zonele rezidenţiale. În cadrul acestui articol se fac unele precizări privind construcţia şi modul de lucru al sistemelor de parcare mecanice utilizate pentru zone rezidenţiale. Autorii realizează o clasificare generală a acetui tip de sisteme de parcare. Cuvinte cheie: parcare auto; sisteme mecanice de parcare; parcare rezidenţială
This paper focuses some new car parking systems used nowadays to serve the car owners’ tremendous necessity for parking spaces. Traffic has become more and more dynamic and crowded with the development of urban transport.So, an innovative solution for the parking space is presented, namely the mechanical car parking system, serving the buildings in the residential areas.This article provides some insights into the construction and working aspects regarding this parking system type.

THE PRESENT STAGE AND TENDS IN THE CAR PARKING SYSTEMS FIELD USED FOR RESIDENTIAL AREAS

AJUSTAREA MODELULUI CU DOUĂ METODE PARALELE PENTRU DERIVAREA ECUAȚIILOR DE MIȘCARE A BOGHIULUI
MODEL ADJUSTMENT WITH TWO PARALLEL METHODS FOR DERIVATION OF THE BOGIE MOTION EQUATIONS
Lucian BLAGA, Alexandru BADEA, Pompiliu CONSTANTIN, Dragoş Marian BALINT, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

În prezenta lucrare este arătată importanța studiului mișcărilor laterale aleatorii ale boghiului. Pentru comparații între teorie și experimente este necesară definirea unui criteriu de echivalență. Această lucrare este dedicată descrierii tehnicii de ajustare a modelului ales. Au fost depuse multe eforturi în derivarea ecuațiilor diferențiale care descriu mișcările vehiculelor feroviare, atât în studiile orientate matematic, cât și din punct de vedere fizic. Au fost efectuate în mod independent numeroase experimente în paralel. Valorile parametrilor din ecuațiile diferențiale au fost alese în mod obișnuit în funcție de derivările teoretice. Dar pentru câțiva parametri, valorile teoretice nu au fost încă susținute de dovezi experimentale pentru vehiculele care rulează de-a lungul căii. Acest lucru este cu siguranță cazul conicității echivalente și al rigidității gravitaționale. Corespondența slabă dintre teorie și experimente se poate datora unor termeni incompleți în ecuațiile diferențiale sau unor valori aproximative ale parametrilor din descrierile utilizate până acum. Ambele posibilități sunt analizate în această lucrare. Cu o structură cunoscută a modelului matematic, o estimare corectă a parametrilor, tehnica va produce valori ale parametrilor pentru o corespondență optimă între teorie și experimente. Prin ajustarea parametrilor într-un model analogic, diferența dintre deplasările teoretic așteptate și deplasările determinate experimental ale unui boghiu poate fi redusă la minimum. De asemenea, estimările parametrilor pot fi utilizate ca dovezi experimentale pentru o descriere a forțelor de alunecare relativă, a conicității echivalente și a efectului de rigiditate gravitațională. Corespondența dintre teorie și experimente este o indicație pentru exactitatea descrierii mișcărilor modelului.
In this paper, the estimation of parameters applies to the random lateral movements of railway vehicles. For comparisons between theory and experiments, it is necessary to define an equivalence criterion. This paper is dedicated to describing the technique of adjusting the chosen model. Numerous efforts have been made to derive the differential equations describing the movements of railway vehicles both in mathematically and physically oriented studies. Several parallel experiments were performed independently. The parameter values from differential equations were typically chosen depending on the theoretical derivations. But for some parameters, the theoretical values have not yet been supported by experimental evidence for vehicles running along the rail path. This is certainly the case of equivalent conicity and gravity rigidity. The minimal correspondence between theory and experiments may be due to incomplete terms in differential equations or approximate values of parameters in the descriptions used so far. Both possibilities are discussed in this paper. With a known structure of the mathematical model, an accurate estimation of the parameters, the technique will produce parameter values for an optimal correspondence between theory and experiments. By adjusting the parameters in an analogue model, the difference between the expected theoretical displacements and the experimentally determined displacements of a bogie can be reduced to a minimum. Moreover, the parameters estimates can also be used as experimental evidence for a description of relative sliding forces, equivalent conicity and gravity rigidity. The correspondence between theory and experiments is an indication of the accuracy of the description of model movements. Keywords: relative slide, equivalent conicity, gravity rigidity, lateral displacements, bogies.

MODEL ADJUSTMENT WITH TWO PARALLEL METHODS FOR DERIVATION OF THE BOGIE MOTION EQUATIONS

ELEMENTE DE MODELARE 3D ALE UNEI STRUCTURI CU SIMETRIE DE REVOLUȚIE
AXISYMMETRIC PRESSURE VESSEL 3D MODELING ALGORITHM
MOCANU Ştefan, Ș.l.univ.dr.ing

Articolul de mai jos prezintă una dintre cele mai simple variante de modelare ale unui recipient sub presiune de formă sferică; cheia de boltă a simplității tratării o constituie tocmai utilizarea simetriei de revoluție a recipientului, prin intermediul capacităților specifice ale suitei de modelare SolidWorks.
The present paper presents one of the simpliest hence straightforward methods for a given axisymmetric pressure vessel 3D modeling; in order to achieve the mentioned goals, specific SolidWorks capabilities are used.

AXISYMMETRIC PRESSURE VESSEL 3D MODELING ALGORITHM

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR MECANICE CU REAZEME ELASTOMERICE. MODELUL VOIGT-KELVIN
DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS WITH ELASTOMERIC BEARINGS. VOIGT-KELVIN MODEL
Nicuşor DRĂGAN

Articolul propune o analiză a gradului de izolare a reazemelor elastomerice în cazul modelului vâscoelastic complex Voigt-Kelvin.
The paper proposes an analysis of the dynamic insulation degree of the elastomeric bearings modeled as viscous-elastic Voigt-Kelvin model.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS WITH ELASTOMERIC BEARINGS. VOIGT-KELVIN MODEL

ANALIZA DINAMICĂ A TRANSPORTOARELOR VIBRATOARE MODELATE CA SISTEME MECANICE ELASTICE CU TREI GRADE DE LIBERTATE
THE DYNAMIC ANALYSIS OF THE VIBRATING CONVEYORS MODELED AS 3DOF MECHANICAL ELASTIC SYSTEMS
Gianina Cornelia SPÂNU (ŞTEFAN), Aurora Maria POTÎRNICHE, Gigel Florin CĂPĂŢÂNĂ

Modelarea dinamică a transportoarelor vibratoare și a alimentatoarelor consideră că organul de lucru al acestora este solid rigid rezemat elastic, cu un singur grad de libertate dinamică. Aceste ipoteze conduc la relaţii simplificate de calcul, care sunt utile în proiectarea și activitatea de exploatare, dar nu pot explica fenomene precum puterea mare necesară pentru antrenare, aglomerări ale materialului transportat în anumite zone ale jgheabului, fenomene rezonatorii la alte frecvenţe decât cea proprie, etc. În această lucrare, este prezentată analiza dinamică a unui transportor vibrator inerţial cu două mase excentrice modelat ca un sistem mecanic elastic cu trei grade de libertate. După determinarea ecuațiilor diferențiate de mișcare ale organului de lucru, se determină amplitudinile vibrațiilor forțate și defazajele în punctele de reazem și, pe baza acestora, energia și puterea necesară antrenării vibratorului inerţial.
Usually, the dynamic models for vibratory conveyers and feeders considers them like solid bodies with 1DOF. These hypothesis leads to simplified calculation formula, which are useful in designing and in exploitation activity, but cannot explain phenomena like great power required to drive, agglomerations of transported material in certain areas of the eaves, sub and surharmonical resonances, a.s.o. In this paper, there is presented the model of a two eccentric masses inertial vibratory conveyer modeled as a solid body with 3DOF. After the determination of the differential moving equations of the organ to work written in displacements and in deformations, there are determined the forced vibrations amplitudes and the phase differences for the bearing points and, on the basis of those, the energy and power consumptions in order to drive of the vibrating conveyer.

THE DYNAMIC ANALYSIS OF THE VIBRATING CONVEYORS MODELED AS 3DOF MECHANICAL ELASTIC SYSTEMS

DINAMICA UNUI TRACTOR LA DEPLASAREA PESTE NEREGULARITĂȚILE UNUI TEREN AGRICOL
DYNAMICS OF TRACTOR AT MOTION OVER THE IRREGULAR SURFACE OF AN AGRICULTURAL SOIL
NĂSTAC Silviu, Conf. Dr. Ing., DEBELEAC Carmen, Conf. Dr. Ing.

În această lucrare autorii studiază oscilațiile verticale ale unui tractor cu plug în timpul desfășurării procesului de lucru pe un teren agricol care are suprafața neregulată. Astfel, se face o analiză comparativă a adâncimii de săpare a plugului în funcție de viteza de deplasare și, respectiv, de profilul longitudinal al terenului pe care se deplasează utilajul, fiind evaluată abaterea adâncimii de săpare a plugului față de adâncimea de referință.
In this paper, the authors vertical oscilations of a tractor with plow during the working process over the irregular surface of the agicultural terrain. Thus, the authors make a comparative analysis between digging depth function as velocity motion and longitudinal profile of the terrain, the deviation of the plowing depth from the reference depth is evaluated

DYNAMICS OF TRACTOR AT MOTION OVER THE IRREGULAR SURFACE OF AN AGRICULTURAL SOIL

MODELAREA ȘI SIMULAREA SISTEMULUI HIDRAULIC DE ACȚIONARE A UNUI ECHIPAMENT DE SCARIFICARE
MODELLING AND SIMULATION OF HYDRAULIC SYSTEM OF AN SCARIFIER EQUIPMENT
DEBELEAC Carmen, Conf. Dr. Ing.

În lucrare autoarea studiază influența corelării comenzilor efectuate de operatorul deservent al unui scarificator cu execuția mișcării echipamentului de lucru, evaluând timpul de răspuns al sistemului la o comandă impusă și, respectiv, precizia execuției caracterizată de abaterea de la valoarea impusă pe care trebuie să o atingă adâncimea de săpare.
In this paper the authors study the influence of the correlation of the commands performed by an operator of the scarifier with the execution of the movement of the working equipment by evaluating the response time of the system to an imposed command and respectively the precision of the execution characterized by the deviation from the value imposed by it digging depth.

MODELLING AND SIMULATION OF HYDRAULIC SYSTEM OF AN SCARIFIER EQUIPMENT

VIBRAȚIILE SISTEMULUI ANTEBRAȚ- BRAȚ MODELAT SUB FORMA UNUI MODEL BIOMECANIC CU DOUĂ GRADE DE LIBERTATE
THE VIBRATIONS OF FOREARM-UPPERARM SYSTEM MODELED AS A BIOMECANICHAL MODEL WITH TWO DEGREES OF FREEDOM
Marina DOGARU, Amelitta LEGENDI, Cristian PAVEL, Radu PANAITESCU-LIESS

Prezenta lucrare propune un model biomecanic cu două grade de libertate a sistemului antebraț-braț, în care articulația cotului este privită ca o bară de torsiune de masă neglijabilă. Acest model poate fi utilizat în studiul influenței fenomenelor vibratorii ce apar în timpul lucrului cu unelte percutante asupra sistemului antebraț-braț. Astfel, putem considera două fenomene perturbatorii, unul este dat de forța F ce acționează în zona antebrațului (cauzată de unealta de lucru) și celălat dat de momentul rezistent M care apare în zona umărului lucrătorului.
This paper proposes a 2 DoF biomechanical model of the forearm-arm system where the elbow joint is considered as negligible mass torsion bar. This model can be used in the study of the influence of vibratory phenomena occurring while working with percussion tools on the forearm-arm system. Thus, there are two disturbing phenomena, one is given by the force F acting in the area of the forearm (caused by the working tool) and the other given by the resistance moment M which occurs in the area of the worker's shoulder.

THE VIBRATIONS OF FOREARM-UPPERARM SYSTEM MODELED AS A BIOMECANICHAL MODEL WITH TWO DEGREES OF FREEDOM

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.