Numarul 1/2020

Volumul 11 (2020), Nr. 1

ASPECTE CONSTRUCTIVE ŞI TEHNOLOGICE PRIVIND ECHIPAMENTELE DE ĪNFIGERE PRIN PRESARE A PALPLANŞELOR SI TEVILOR METALICE PRODUSE DE FIRMA GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD
CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL ASPECTS REGARDING THE PRESS-IN PILING EQUIPMENTS FOR THE SHEETS PILES AND METAL PIPES PRODUCED BY GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD.
Aurelian GAIDOŞ, Amelitta LEGENDI, Oana TONCIU

Lucrările speciale de susţinere a construcţiilor, ca de exemplu lucrări de īndiguiri, protecţie de maluri şi terasamente, realizate prin īnfigerea unor elemente de construcţii īn pămānt (palplanşe - din metal şi beton armat, profile metalice sau tuburi metalice) urmăresc stabilizarea terenului, principala solicitare fiind dată de īmpingerea pămāntului şi a apei. Pe plan mondial sunt realizate echipamente tehnologice de īnfigere prin presare a palplanșelor dispuse īn pachet, de regulă suspendate la cārligul macaralelor sau ghidate pe catargul utilajelor. Firma GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD. din Japonia īnfiinţată īn urmă cu 52 de ani, realizează instalaţii de īnfigere prin presare a palplanșelor şi tevilor metalice īn pămānt, de construcție specială, numite Silent Piler, promovānd conceptul Press-in Method. Īn cadrul acestui articol, ȋntocmit pe baza documentatiei oferite de firma GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD., se fac unele precizări privind construcţia şi modul de lucru a echipamentelor cu acţiune hidrostatică pentru īnfigerea prin presare īn pămānt a palplanşelor şi ţevilor metalice utilizānd metoda de lucru Press-in.
Special works in supporting constructions, such as embankment works, protection of banks and terraces, carried out by thrusting construction elements into the ground (metallic and reinforced concrete sheet piles, metallic profiles or metallic tubes) are used for land stabilization, the main request being given by the earth and water pushing. Thrusting technological equipment for pressing sheet piles in package are realized, at global level, usually suspended at the hook of cranes or guided on the mast. GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD. from Japan, founded 52 years ago, produces thrusting installations for pressing metal sheet piles and pipes/tubes into the ground, in special construction, called Silent Piler, promoting the concept of Press-in Method. Based on the documentation provided by the company GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD., this article focuses some details regarding the construction and the operating mode of the press-in piling equipment with hydrostatic action forthcoming for pressing metal sheet piles and pipes/tubes into the ground using the Press-in method.

CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL ASPECTS REGARDING THE PRESS-IN PILING EQUIPMENTS FOR THE SHEETS PILES AND METAL PIPES PRODUCED BY GIKEN SEISAKUSHO CO., LTD.

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR DE TRANSMISIE CU ARBORI ELASTICI - CALCULUL MOMENTELOR DE INERȚIE ECHIVALENTE
DYNAMIC ANALYSIS OF THE ELASTIC DRIVESHAFTS TRANSMISSION SYSTEMS - THE CALCULATION OF THE EQUIVALENT MOMENTS OF INERTIA
Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ, Aurora Maria POTĪRNICHE Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN)

Articolul prezintă metoda de calcul a rigidităților echivalente ale elementelor de transmitere a mișcării de tip arbore. Metoda ține seama atāt de rapoartele de transmitere a mișcării prin intermediul angrenajelor fără alunecare (de tip angrenaje cu roți dințate) dar și de pierderile energetice mecanice din acestea cuantificate prin intermediul randamentelor mecanice h. Pentru exemplificarea metodei de echivalare se consideră un studiu de caz al unei transmisii mecanice ramificate cu arbori elastici și angrejae cu roți dințate.
The article presents the elaboration of the physical and mathematical dynamic models of the mechanical systems with elastic shafts and discrete mass elements subjected to dynamical loads, taking into consideration the equivalent mass and inertia, equivalent stiffness and equivalent torques. The result and final conclusions have a real utility in fast and operational calculus of the natural frequencies of this kind of mechanical models nDOF. It had taken into account both the ideal mechanical systems and the real systems according to their mechanical efficiency.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE ELASTIC DRIVESHAFTS TRANSMISSION SYSTEMS - THE CALCULATION OF THE EQUIVALENT MOMENTS OF INERTIA

ANALIZA DINAMICĂ A PENDULULUI GIROSCOPIC. MODELARE MATEMATICĂ. MODEL EXPERIMENTAL
DYNAMIC ANALYSIS OF THE GYROSCOPIC PENDULUM. MATHEMATICAL MODELING. EXPERIMENTAL MODEL
Nicolae IACOB, Aurora Maria POTĪRNICHE, Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ

Articolul propune un model matematic al dublului pendul giroscopic, precum și realizarea practică a unui model fizic īn vederea studiului experimental a dinamicii acestuia. Modelul fizic al pendulului este realizat cu două discuri avānd mișcări independente de rotație și o articulație dublă care permite sistemului o mișcare de pendulare pe două axe de coordonate.
This article proposes a mathematical model of the double gyroscopic pendulum, as well as the practical realization of a physical model for the experimental study of its dynamics. The physical model of the pendulum is realized with two discs having independent rotational movements and a double joint that allows the system a pendulum movement on two coordinate axes.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE GYROSCOPIC PENDULUM. MATHEMATICAL MODELING. EXPERIMENTAL MODEL

MODELAREA ROȚILOR VEHICULELOR FEROVIARE
MODELING OF RAILWAY VEHICLE WHEELS
Claudiu-Nicolae BADEA, Gabriel POPA, Monica VĂLU, Pompiliu CONSTANTIN, Melania DUMITRU, George DUMITRU

Geometria contactului roată - şină are ca scop determinarea poziţiei punctelor de contact la un decalaj transversal oarecare al osiei, din poziţia sa mediană, faţă de cale. Īn funcţie de poziţia punctelor de contact pot fi determinate alunecările care se produc īn zona de contact roată - şină, respectiv forţele de frecare şi totodată orientarea spaţială a forţelor normale şi a celor de frecare. De asemenea trebuie să determine punctele de contact, atāt īn poziţia normală a osiei pe cele două fire de cale, cāt şi īn poziţia de atac. Īn principiu, determinarea punctelor de contact se poate face pe baza unei teoreme din geometrie potrivit căreia īn punctul de contact (de tangenţă) a două curbe oarecare apare o congruenţă a normalelor, respectiv o coincidenţă a pantelor, deoarece se ştie că panta īntr-un punct al unei curbe este tocmai tangenta unghiului de īnclinare al normalei. Forţele de contact roată - şină sunt īn echilibru cu forţele exterioare care sunt transmise osiilor sub formă de forţe de legătură. Īn timpul mersului, sarcina pe roată se modifică atāt datorită forţelor cvasistatice care produc transferuri de sarcină pe osie sau īntre osiile vehiculului, cāt şi datorită forţelor dinamice produse īn principal de neuniformităţile căii de rulare. Īn axa fiecărei osii acţionează o forţă transversală transmisă din partea şasiului, prin intermediul cutiilor de osii, care īnglobează toate rezistenţele la rotire a acestuia, inclusiv forţele de inerţie.
The purpose of the wheel - rail contact geometry is to determine the position of the contact points at a certain transverse offset of the axle, from its median position, relative to the track. Depending on the position of the contact points, the slippages that occur in the wheel- rail contact area can be determined, respectively the friction forces and at the same time the spatial orientation of the normal and frictional forces.. It must also determine the contact points, both in the normal position of the axle on the two track wires and in the attack position. In principle, the determination of the contact points can be made on the basis of a geometry theorem according to which at the point of contact (of tangency) of two curves there appears a congruence of the norms, respectively a coincidence of the slopes, because it is known that the slope in a point of a curve is precisely the tangent of the angle of inclination of the normal. The wheel-rail contact forces are in balance with the external forces which are transmitted to the axles in the form of connecting forces. During driving, the wheel load changes both due to the quasi-static forces that produce load transfers on the axle or between the axles of the vehicle,as well as due to the dynamic forces produced mainly by the unevenness of the rails. In the axis of each axle a transverse force transmitted from the chassis acts through the axle boxes, which encompasses all its rolling resistance, including the inertia forces.

MODELING OF RAILWAY VEHICLE WHEELS

ASPECTE PRIVIND SIGURANŢA TRANSPORTĂRII ECHIPAMENTELOR INDUSTRIALE AGABARITICE. STABILITATEA TRANSVERSALĂ A MIŞCĂRII VEHICULELOR PENTRU TRANSPORTARE ŞI A PLATFORMELOR ĪNCĂRCATE
SAFETY ASPECTS REGARDING THE TRANSPORATION OF OVERSIZED INDUSTRIAL EQUIPMENT. THE TRANSVERSAL STABILITY OF THE MOVEMENT OF VEHICLES FOR TRANSPORTATION AND FOR LOADED PLATFORMS
Mihai STĂTESCU , Radu I. IATAN, Ion DURBACĂ, Luminiţa Georgiana ENĂCHESCU

Articolul studiază condiţiile pentru asigurarea stabilităţii transversale a mişcării vehiculelor pentru tractare a echipamentelor mecanice industriale, de tipul vehiculelor cu pneuri sau cu şenile. Īn acelaşi sens se are īn vedere şi stabilitatea transversală a platformelor īncărcate, deplasabile pe calea ferată sau pe şosele. Īn cadrul studiului se au īn vedere atāt caracteristicile geometrice ale vehiculelor, masele acestora, caracterul drumului parcurs, prezenţa sau nu a forţei dezvoltate de īncărcătură, respectiv efectul sarcinilor eoliene, rezistente sau favorizante, precum şi caracterul mişcării (accelerată sau frānată). Sunt precizate condiţiile de răsturnare a vehiculelor īn cazul unor pante cu īnclinare redusă, caz īn care se fac aproximările adecvate.
The article studies the conditions for ensuring the transverse stability of the movement of vehicles for towing industrial mechanical equipment, such as vehicles with tires or with tracks. In the same time, it is also considered the transverse stability of the loaded platforms, moving on the train rails or on the roads. The study considers both the geometrical characteristics of the vehicles, their masses, the character of the road traveled, the presence or not of the force developed by the load, respectively the effect of the wind loads, as well as the movement character (either accelerated or braked). The conditions for the overturning of vehicles in the case of slopes with reduced inclination are specified, in which case, the appropriate approximations are made.

SAFETY ASPECTS REGARDING THE TRANSPORATION OF OVERSIZED INDUSTRIAL EQUIPMENT. THE TRANSVERSAL STABILITY OF THE MOVEMENT OF VEHICLES FOR TRANSPORTATION AND FOR LOADED PLATFORMS

CONTRIBUŢII PRIVIND ANALIZA VIBRAŢIILOR INDUSE ORGANISMULUI UMAN ȊN TIMPUL PROCESULUI DE LUCRU
CONTRIBUTIONS REGARDING THE VIBRATIONS ANALYSIS INDUCED ON THE HUMAH BODY IN WORKING TIME
Florin BAUŞIC, Alexandru TOADER, Alexandra BAUŞIC, Sorana BĂCANU

Articolul are ca obiectiv general īnceperea unor cercetări care fac posibile noi perspective īn domeniul măsurării vibrațiilor īn punctele de interes ale organismului uman pentru persoanele care prin natura meseriei sunt supuse vibrațiilor mecanice, transmiterea și monitorizarea acestor date īn timp real prin intermediul GPRS.
This paper focus on starting some reserch that make new perspective possible in the field of mechanical vibrations mesurement in human body`s places of interest for people who by the nature of their job are subject to the mechanical vibrations. Also this paper investigate about the transmitting and monitoring of these vibrations via GPRS.

CONTRIBUTIONS REGARDING THE VIBRATIONS ANALYSIS INDUCED ON THE HUMAH BODY IN WORKING TIME

INSTALAŢII MOBILE DE CONCASARE NOU APĂRUTE PE PIAŢA MAȘINILOR DE CONSTRUCŢII
NEW MOBILE CRUSHING PLANTS APPEARED ON THE MARKET OF CONSTRUCTION MACHINES
Amelitta LEGENDI, Cristian PAVEL, Gabriela DOGARU

Amploarea ȋnregistrată de operaţiile de demolare a construcţiilor și a reciclării materialelor rezultate a determinat apariţia pe piaţa mașinilor de construcţii a unei game variate de instalaţii mobile de concasare. Autorii prezintă doar cāteva dintre aceste soluţii constructive.
The magnitude of the demolition operations of the constructions and the recycling of the resulting materials determined the appearance on the market of construction machines of a wide range of mobile crushing installations. The authors present only some of these constructive solutions.

NEW MOBILE CRUSHING PLANTS APPEARED ON THE MARKET OF CONSTRUCTION MACHINES

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.