Numarul 1/2014

Volumul 5 (2014), Nr. 1

STUDII PRIVIND EXAMINAREA TEORETICĂ PRIVIND PROPRIETĂȚILE MECANICE SPECIFICE ALIAJELOR SI MATERIALELOR HIBRIDE
INVESTIGATION CONCERNING THE THEORETICAL EXAMINATION CONCERNING THE HYBRID MATERIALS AND ALLOYS SPECIFIC MECHANICAL PROPERTIES
Indira ANDREESCU

Scopul prezentului articol este de a prezenta proprietăţile ingineresti si caracteristicile mecanice ale aliajelor si materialelor hibride.
The prezent paper purpose is focused on hybrid materials and alloys engineer properties and mechanic characteristics.

INVESTIGATION CONCERNING THE THEORETICAL EXAMINATION CONCERNING THE HYBRID MATERIALS AND ALLOYS SPECIFIC MECHANICAL PROPERTIES

CORELAREA STABILITĂȚII POSTURALE CU POZIȚIA DE UTILIZARE A DISPOZITIVELOR ȘI UNELTELOR VIBRATORII
CORRELATION OF POSTURAL STABILITY WITH THE USE POSITION OF VIBRATORY DEVICES AND TOOLS
Mihaela Ioana BARITZ, Ion BALCU

În această lucrare sunt prezentate unele aspecte teoretice și deasemenea rezultatele experimentale obținute în urma studiului efectului uneltelor vibratorii asupra uneia dintre cele mai importante componente biomecanice și anume stabilitatea posturală a corpului uman. In prima parte sunt trecute în revistă aspectele teoretice ale dezvoltării fenomenelor vibratorii în corpul uman datorate dispozitivelor sau uneltelor manevrate de subiecți. Avind in vedere aceste aspecte s-a dezvoltat o procedură de analiză a evoluției stabilității posturale corelată cu diferite posturi în utilizare a unor dispozitive care induc efecte vibratorii în mână, braț și corp. Rezultatele și concluziile sunt prezentate în partea finală a lucrării, deasemenea alături de dezvoltarea mecanismelor de corelare cu poziția de lucru a acestor unelte.
This paper presents some theoretical and also experimental results obtained from the study of the effect of vibratory tools on one of the most important components namely biomechanical postural stability of the human body. In the first part are reviewed in developing the theory of vibratory phenomena in the human body due to the subjects handled devices or tools. Considering these aspects, an analysis procedure for evolution of postural stability correlated with different positions in the use of devices inducing effects of vibration in hand, arm and body are developed. The results and conclusions, also with development of correlation mechanisms with the using position of these tools are presented in the final part of the paper.

CORRELATION OF POSTURAL STABILITY WITH THE USE POSITION OF VIBRATORY DEVICES AND TOOLS

UN MODEL CU 17 GRADE DE LIBERTATE AL SISTEMULUI MÂNĂ-ANTEBRAȚ-BRAȚ
A 17 DOF MODEL OF HAND-FOREARM-ARM SYSTEM
Florin BAUSIC, Cristian PAVEL, Radu PANAITESCU-LIESS, Filip GĂRDĂREANU

Prezenta lucrare propune un model cu 17 grade de libertate al sistemului mână-antebraț-braț (o extindere a modelului cu 15 grade de libertate prezentat în [1]). Sunt determinate frecvențele și pulsațiile proprii ale acestui model și un studiu comparativ al acestora cu cele calculate în articolele precedente pentru modelele cu 6, 8 și 15 grade de libertate prezentate în [1, 2, 3] .
This paper proposes a 17 DOF model of the hand-forearm-arm system (an extension of the model with 15 DOF introduced in [1]). We got frequencies and pulsations for this model and we have compared of them with those calculated in previous articles for models with 6, 8 and 15 DOF considered in [1, 2, 3].

A 17 DOF MODEL OF HAND-FOREARM-ARM SYSTEM

PROIECTAREA SISTEMULUI DE ARCURI AL CIURURILOR VIBRATOARE
DESIGN OF THE SPRING SYSTEM OF THE VIBRATING SCREENS
Gheorghe I. ENE

În lucrare se prezintă modul de determinare a caracteristicilor elastice ale rezemării carcasei ciururilor vibratoare inerţiale si calculul de dimensionare si de verificare pentru arcurile elicoidale de compresiune care compun sistemul elastic de rezemare.
This paper presents how to determine the elastic characteristics of inertial vibrating screens housing supports as well as sizing and verification for compression coil springs that make the system vibration isolators.

DESIGN OF THE SPRING SYSTEM OF THE VIBRATING SCREENS

METODE NOI DE MĂRIRE A FACTORULUI DE RECUPERARE APLICABILE PE ZĂCĂMINTE DE ŢIŢEI GREU DIN ROMÂNIA
NEW METHODS TO INCREASE OIL RECOVERY FACTOR APPLICABLE ON ROMANIAN HEAVY OIL FIELDS
Marian IRIMIA

Producția la rece a țițeiului greu împreuna cu nisipul - Cold Heavy Oil Production with Sand (CHOPS), a fost aplicatǎ cu succes pe zǎcǎminte de țiței greu din Canada de aproape 20 de ani, furnizând nu mai puțin de 20% din producția brutǎ de țiței în 2001 – 2003. Principalele caracteristici ale zǎcǎmintelor din Canada pe care s-a implementat tehnologia CHOPS sunt nisipuri neconsolidate, calitǎți scǎzute ale țițeiului (API ~ 11°-14°, viscozitǎți de pânǎ la 20000 cP), grosimi mici (<15m), strate prea subțiri pentru a justifica metodele termice de recuperare, dar suficiente gaze în soluție (>7 m3/m3) pentru a ajuta curgerea țițeiului si nisipului spre gaura de sondǎ. Pe baza zăcămintelor analog din Canada (un model matematic nu este disponibil încǎ), experimente CHOPS au fost realizate în 3 sonde noi săpate pe un zăcământ de ţiţei greu din România. Pentru una dintre sonde a fost realizată o crestere a producției de 3 ori mai mare decât in cazul sondelor echipate în sistemul gravel – packing, asa cum fusese estimat. După acest stagiu, întrucât vorbim despre ţiţeiuri grele, ar putea fi aplicat un proces de recuperare terţiar, de tipul injecţiei ciclice de abur, în vederea accelerării producţiei si a măririi factorului de recuperare. Acest lucru a fost numai comentat de specialiștii din Canada, nefiind cuantificat printr-un calcul matematic. În această privinţă, au fost analizate câteva cazuri de senzitivitate utilizând simulatorul STARS pentru a elabora prevederile de producţie. Rezultatele calculelor arată faptul că, factorul de recuperare ar putea fi îmbunătăţit de la o valoare de 17% la o valoare de 33%, aplicând un proces de injecţie ciclică de abur post CHOPS.
Cold Heavy Oil Production with Sand (CHOPS) has been successfully applied in Canadian heavy oil fields for about 20 years, providing as much as 20% of Canadian crude oil output in 2001 – 2003. The major Canadian CHOPS field characteristics are unconsolidated sand, low oil qualities (API ~ 11°-14°, viscosities up to 20,000 cP), reservoir thicknesses (<15m) too thin to justify thermal recovery methods, and suficient solution gas ratios (>7 m3/m3) to help drive oil and sand to the wellbore. Based on Canadian analogue fields (no mathematical model is available), the CHOPS trial was proposed to start with the completion of the three new wells in a Romanian oilfield. For the CHOPS trial with better oil qualities such as prevailing at this field a production rate increase of 3 times comparing with the regular gravel pack completion rate was obtained for one well. After this stage, because under discussion there are heavy oils, with high densities and viscosities, in order to accelerate the oil production and improve the recovery factor, could be used successfully the tertiary processes as steam injection. This thing was commented by Canadian experts, but it was not yet analyzed in details and implemented in the site. On this regard, any sensitivities cases were analyzed using STARS as simulator for production forecasts. The results of simulation show that the recovery factor could be improved from a value of 17% to a value of 33% by applying a cyclic steam injection process after CHOPS trial.

NEW METHODS TO INCREASE OIL RECOVERY FACTOR APPLICABLE ON ROMANIAN HEAVY OIL FIELDS

SCURT COMENTARIU CU REFERIRE LA ECHILIBRUL ȘI STAREA DE TENSIUNE A UNEI BARE DREPTE DE SECȚIUNE CIRCULARĂ, SUPUSĂ LA SOLICITAREA DE TORSIUNE
A BRIEF REINSTATEMENT CONCERNING THE INTERNAL STRESS STATE OF A CIRCULAR TWISTED STRAIGHT ROD
Ștefan MOCANU

În cazul solicitării de răsucire (torsiune) a unei piese de secțiune circulara, eforturile unitare tangențiale τ ce iau naștere la nivelul unei secțiuni transvesale oarecare au valoarea direct proporțională cu raza măsurată în raport cu axa longitudinală a corpului; scopul articolului este de a studia și preciza modul de echilibrare al momentului incovoietor ce apare ca urmare a secționării corpului cu un plan longitudinal, moment generat de eforturile unitare datorate legii dualității tensiunilor tangențiale.
When a circular straight rod is twisted, shearing stresses τ occur on any given cross-section, whose magnitude is proportional to the distance r measured from the axis of the rod; the main purpose of present paper is to establish and simulate in wich way a longitudinally cut-off part of the rod can preserve its equilibrium state.

A BRIEF REINSTATEMENT CONCERNING THE INTERNAL STRESS STATE OF A CIRCULAR TWISTED STRAIGHT ROD

DETERMINAREA PARAMETRILOR REGIMULUI DE AȘCHIERE LA OPERAȚIA DE STRUNJIRE
DETERMINATION OF CUTTING REGIME PARAMETERS ON TURNING OPERATION
Ion NAE, Niculae GRIGORE

Lucrarea prezintă modul de determinare a valorilor parametrilor regimului de aschiere pentru operaţia de strunjire. Din practica curentă, stabilirea valorilor parametrilor regimului de aschiere comportă un algoritm de lucru laborios, cu calcule analitice complicate și de asemenea, utilizarea frecventă a informațiilor obținute experimental. Firma SANDVIK Coromant a elaborat un algoritm de calcul automat ce permite selectarea rapidă a parametrilor regimurilor de așchiere pentru diverse scheme de așchiere. Lucrarea realizează o comparație între algoritmul clasic de lucru – metoda analitică de calcul – și algoritmul de calcul automat, elaborat de firma SANDVIK Coromant.
The paper presents the manner of determining the values of the parameters of the splintering regime for the turning operation. In the current practice, the establishment of the values of the parameters of the splintering regime implies a laborious working algorithm with complicated analytical calculations and also, the frequent use of the information obtained by experimental means. The SANDVIK Coromant company developed an algorithm of automatic calculation which permitted the quick selection of the parameters of the splintering regime for various turning schemes. The paper makes a comparison between the standard working algorithm – the analytical calculating method - and the automatic calculating algorithm developed by the SANDVIK Coromant company.

DETERMINATION OF CUTTING REGIME PARAMETERS ON TURNING OPERATION

MODELAREA SISTEMULUI DE EXTRACȚIE CU POMPĂ CU JET
MODELLING OF THE EXTRACTION SYSTEM WITH JET PUMP
Ion PANĂ

În cadrul sistemelor de extracție fără prăjini pompele cu jet ocupă un rol important prin simplitatea metodei folosite. Modelarea sistemului prin programe specializate permite studiul avansat al acestuia și stabilirea condițiilor de utilizare economică. Aceste rezultate pot fi implementate în construcția sistemelor expert utilizate în prezent la conducerea sistemelor de extracție a petrolului.
Inside of the extraction systems without rods, jet pumps have an important role by the simplicity of the method used. The modelling of the system with specialized programs allows an advanced study and the establishment of the terms of economic use. These results can be implemented in the construction of expert systems currently used in the management of the oil extraction systems.

MODELLING OF THE EXTRACTION SYSTEM WITH JET PUMP

DINAMICA SISTEMULUI DE ACȚIONARE ÎN VARIANTA ACȚIONĂRII HIDRAULICE A GARNITURII DE FORAJ
DYNAMIC OF SYSTEM DRIVES IN VERSION HYDRAULICS DRIVE DRILL STRING
Petre SĂVULESCU

În acceastă lucrare autorul prezintă utilizarea transmisiilor hidrostatice în cadrul sistemelor de acționare a instalațiilor de foraj și de extracție a petrolului. Pentru aceasta este necesară o modelare a sistemului fizic printr-un model matematic ce poate face posibilă soluționarea numerică a sistemului de ecuații.
This paper presents the authors using hydrostatic transmisson in the drive systems of the drilling rigs and production oil. This requires modeling of physical systems via a mathematical model that can enable numerically solving the system of equations.

DYNAMIC OF SYSTEM DRIVES IN VERSION HYDRAULICS DRIVE DRILL STRING

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.