Numarul 1/2010

Volumul 1 (2010), Nr. 1

ANALIZA APARIŢIEI REZONANŢELOR LA MODIFICAREA PARAMETRILOR DE RIGIDITATE AI TERENULUI LA COMPORTAREA DINAMICĂ
RESONANCE ANALYSIS WHILE CHANGING THE SOIL DYNAMIC RIGIDITY PARAMETERS
Polidor Bratu, Ovidiu Vasile

În articol autorii prezintă influenţa rigidităţii terenului asupra frecvenţelor proprii ale masinilor de compactat prin vibrare. Au fost determinate experimental rigiditatea terenului pentru diferite tipuri de soluri, folosind două masini diferite de compactare.
In the article the authors presents the influence of soil stiffness upon the own frequency of the soil compacting machines. It has been experimentally determined the soil stiffness for different types of soils, using two different compacting machines.

RESONANCE ANALYSIS WHILE CHANGING THE SOIL DYNAMIC RIGIDITY PARAMETERS

ASUPRA MISCĂRII UNEI PLĂCI OBLIGATĂ SĂ SE MISTE CU FRECARE PESTE O CURBĂ FIXĂ
ON THE MOTION OF A PLATE FORCED TO MOVE WITH FRICTION OVER A FIXED CURVE
Sandel Ogaru, Nicolae Pandrea

Se tratează rostogolirea cu alunecare a unei curbe convexe peste o altă curbă convexă fixă. Ecuaţiile diferenţiale ale miscării sunt obţinute din teoremele generale adaptate miscării plăcii si din matricea constrângerilor care diferă de la un caz la altul.
It is treated in fact the rolling with sliding of a convex curve over another fixed convex curve. The differential equations of the motion are obtained from general theorems adapted to the motion of the plate and from constraint matrix which is different from case to case.

ON THE MOTION OF A PLATE FORCED TO MOVE WITH FRICTION OVER A FIXED CURVE

ASPECTE PRIVIND SOLICITĂRILE MECANICE INDUSE ASUPRA ELEMENTELOR ELECTRONICE ALE UNEI PLĂCI IMPRIMATE
CONSIDERATIONS REGARDING THE MECHANICAL STRESSES INDUCED IN ELECTRONIC COMPONENTS OF CIRCUIT BOARDS
Cristian Dragomirescu, Andrei Craifaleanu, Valentin Ceausu

Variaţiile de temperatură în materiale cu coeficienţii de dilatare diferiţi pot determina apariţia unor solicitări mecanice importante în elementele electronice montate pe plăcile de circuit imprimate, ca urmare a deformaţiilor termice împiedicate. Acest efect este mai însemnat în cazul conductoarelor terminale cu lungime redusă si în cazul componentelor fără conductoare terminale (componente leadless). Variaţiile ciclice ale unor astfel de solicitări pot conduce la deteriorarea terminalelor si conexiunilor prin oboseala materialului. Lucrarea îsi propune studiul unor aspecte ale acestor fenomene mecanice, care au importante consecinţe funcţionale, economice si manageriale.
Temperature variations in materials with different dilatation coefficients may generate important mechanical stresses in electronic elements mounted on circuit boards, due to restrained thermal deformations. This effect is more severe in terminal conductors with reduced length and in components without terminal conductors (leadless components). Cyclic variations of such strains can lead to fatigue failure of the components. The paper studies some aspects of these mechanical phenomena, which has important functional, economic and managerial consequences.

CONSIDERATIONS REGARDING THE MECHANICAL STRESSES INDUCED IN ELECTRONIC COMPONENTS OF CIRCUIT BOARDS

CONTRIBUŢII LA DINAMICA SISTEMELOR DE TRANSPORT CU REMORCI
CONTRIBUTIONS TO THE DYNAMICS OF TRANSPORT SYSTEMS WITH TRAILERS
Elena Elvira Ion, George Catalin Ion

În acestă lucrare se studiază unele aspect ale dinamicii transportului cu remorci, utilizânduse un model cu mai multe grade de libertate. Se prezintă ecuaţiile diferenţiale ale miscării si expresiile forţelor dezvoltate în sistem, atât pentru cazul căilor de rulare drepte cât si a celor cu denivelări.
In this paper some aspects of the dynamics transportation by trailers are studied using a model with many degrees of liberty. The differential equations of the movement and the forces expressions developed in the system are presented, both for the straight circulating ways as for the uneven ones.

CONTRIBUTIONS TO THE DYNAMICS OF TRANSPORT SYSTEMS WITH TRAILERS

METODĂ MATRICEALĂ PENTRU CALCULUL FORŢEI CRITICE DE FLAMBAJ AL UNEI COLOANE CU UNUL SI DOUĂ REAZEME INTERMEDIARE
CALCULUS OF CRITICAL LOAD OF COLUMNS BUCKLING USING MATRICIAL AND NUMERICAL METHODS
Cornel Marin

Studiul deformaţiilor barelor in domeniul liniar elastic supuse la compresiune, necesită totdeauna scrierea ecuaţiilor de stabilitate a echilibrului elastic. O structură este stabilă dacă la o modificare finită a condiţiilor iniţiale nu au loc schimbări foarte mari ale soluţiei de echilibru iniţial, în caz contrar structura astfel încărcată este nestabilă. Comportarea unei coloane supusă la compresiune se raportează la cazul clasic al coloanei EULER ce reprezintă o bară perfect dreaptă articulată la capete, dintr-un material omogen, liniar elastic, cu secţiune constantă având o axă de simetrie, bara fiind supusă la o forţă de compresiune dirijată după axa barei ce trece prin centrele de greutate ale secţiunii. Scopul acestei lucrări este de a prezenta modul în care se obţin matricile de rigiditate Kff si Kfh pentru o bară supusă la compresiune având capetele rigide sau articulat-rigide, pentru a putea scrie relaţiile matriceale între forţele/cuplurile si deplasările capetelor. De asemenea sunt prezentate exemple de calcul a forţelor critice pentru două coloane cu unul si respectiv două reazeme intermediare folosind programul MATHCAD.
The study of deformable linear beam subjected to compression required always the stability equilibrium equatins. A structure is stable if a finite change in the initial conditions does not produced an infinite change in the solution, otherwise the structure is unstable. The clasic elastic behaviour of the column subjected to a compressive force is referred as the Idel Euler Column: a perfect starin beam, made of a homogeneous linearly elastic material, with a constant cross-section having a simmetrical shape, subjected to compressive force along centroids cross-section axis. The aim of this paper is to explain the build of stiffness matrix Kfh and Fff of Fixed-Fixed Beam Column respectivley Fixed-Hinged Beam Column to obtain the relation between reactions and end-degrees of freedom. In the paper are presents also two applicatins of this matriceal method for calculus of critical load buckling P/PE corresponding to column with one and two pin, using MATHCAD programm.

CALCULUS OF CRITICAL LOAD OF COLUMNS BUCKLING USING MATRICIAL AND NUMERICAL METHODS

METODA SABLONULUI ACTUALIZATĂ CU FUNCŢII AUTOLISP
THE PATTERN METHOD UPDATED WITH AUTOLISP FUNCTIONS
Dinel Popa, Claudia-Maria Popa

În lucrare se prezintă o metodă de analiză poziţională bazată pe metoda sablonului. Cu ajutorul funcţiilor AutoLisp, în AutoCAD se obţine soluţia exactă a poziţionării unui triunghi cu vârfurile pe trei cercuri. După prezentarea funcţiilor întocmite se efectuează o aplicaţie numerică. Rezultatele obţinute sunt identice cu cele obţinute pe cale analitică.
In this paper is presented an analytical method based on the pattern method. With the AutoLisp functions is presented in AutoCAD the exact solution of a triangle positioned with the tops on three circles. After the presentation of used functions, a numerical application will be made. The obtained result are identical like the one obtained by an analytical method.

THE PATTERN METHOD UPDATED WITH AUTOLISP FUNCTIONS

RĂSPUNSUL UNUI FIR ÎNTINS PE O FUNDAŢIE VÂSCO-ELASTICĂ LA O FORŢĂ MOBILĂ
RESPONSE OF A WIRE ON VISCO-ELASTIC FOUNDATION DUE TO A MOVING FORCE
Traian Mazilu, Madalina Dumitriu, Cristina Tudorache, Mircea Sebesan

Vibraţiile sistemului pantograf-catenară se încadrează în problematica vibraţiilor unui sistem mobil pe o structură elastică. Reducând acţiunea pantografului la o forţă mobilă, în acest articol se studiază răspunsul catenarei considerată o coardă infinită legată la o bază fixă printr-o fundaţie Winkler cu amortizare vâscoasă, utilizând metoda funcţiilor Green. Se disting două regimuri: subcritic si respectiv, supracritic după cum forţa se deplasează cu o viteză mai mică sau mai mare decât viteza de propagare a undelor prin firul de contact. În regim supracritic, în faţa forţei, firul nu se deformează pentru că forţa se deplasează mai repede decât viteza de propagare a undelor prin fir. Acest aspect este similar cu efectul Match din acustică. În schimb, în spatele forţei, se creează o zonă de siaj în care deformaţia firului este foarte mare si se propagă pe o distanţă considerabilă, spre deosebire de cazul subcritic când deformaţia firului este localizată în imediata apropiere a forţei. În regim subcritic deformaţia maximă a firului este în dreptul forţei, pe când în regim supracritic, deformaţia maximă migrează undeva în spatele forţei. Cercetările ulterioare vor extinde aplicarea acestei metode la modelul catenarei cu parametri distribuiţi si variaţie periodică a elasticităţii firului de contact.
This paper deals with the steady state response of a long string to uniformly moving constant load. Such issue is of interest for the practical field of the pantograph-catenary system. The catenary is modeled as an infinite string on visco-elastic foundation subjected to a constant moving load. The solution of this problem is obtained via the Green’s function method. The sub-critical and super-critical responses are analyzed.

RESPONSE OF A WIRE ON VISCO-ELASTIC FOUNDATION DUE TO A MOVING FORCE

SIMULAREA NUMERICĂ A PRĂBUSIRII PROGRESIVE
NUMERICAL MODELLING OF THE PROGRESSIVE COLLAPSE
Carmen Bucur, Victor Mircea Bucur, Marin Lupoae

În cadrul Contractului de cercetare PN-II intitulat “Prăbusire progresivă” autorii au realizat o serie de studii de caz în care sunt imaginate scenarii privind avaria iniţială. Din documentarea asupra acestui subiect rezultă că există încă discuţii asupra metodelor matematice cu care să fie abordată problema, metodologiei de lucru si mai ales asupra programelor de calcul care să rezolve problema prăbusirii progresive. În prezentul articol autorii îsi propun următoarele obiective: (i) să prezinte unele dintre cele mai importante recomandări legate de prăbusirea progresivă existente în reglementările tehnice în vigoare; (ii) să prezinte în ordine cronologică unele din studiile de caz pe structuri teoretice sau reale, realizate de cercetători de renume; (iii) să prezinte unele dintre studiile de caz proprii ale colectivului.
In PN-II “Progressive Collapse” research project authors have performed a series of studies where they have aanalyzed different scenarios about the initial damage. As a result of the documentation in this domain, it can be asserted there are disputations about mathematical methods, methodology and especially about the software that can be used to solve the problem of progressive collapse. This paper has the following goals: (i) to present some of the most important recommendations about the progressive collapse that exist in technical regulations; (ii) to present, in chronologically order, some of the case studies performed on virtual or existent structures by renowned researchers; (iii) to present some of the case studies performed by authors.

NUMERICAL MODELLING OF THE PROGRESSIVE COLLAPSE

SINTEZA GEOMETRICĂ A MECANISMULUI DE ESCAMOTARE A TRENULUI DE ATERIZARE A UNUI AVION
ABOUT GEOMETRICAL SYNTHESIS OF AIRCRAFT LANDING GEAR
Iosif Tempea, Ionel Lazar, Adriana Livadariu

Pentru elaborarea unei metode unitare de analiză si sinteză a trenurilor de aterizarea a aeronavelor se constată că în cazul general acestea sunt formate din 3 subansamble: sistemul de acţionare, format dintr-un mecanism cu cilindru oscilant; mecanismul principal, format dintr-un lanţ cinematic articulat; mecanismul de rotire a roţii, existent numai în anumite cazuri. Lucrarea are ca obiect sinteza primelor sisteme: mecanismul de acţionare si mecanismul principal. Prin combinarea acestora se obţine mecanismul de escamotare funcţional.
In order to work out a unitary method of geometrical analysis and synthesis for retraction mechanisms we may show that, in the most general case, there are three subassemblies in this system: a) driving mechanism represented by a pivoted slider mechanism; b) a main mechanism made up of a linkage; c) a wheel turning mechanism, also represented by a linkage. The paper deals with independent synthesis of the two subassemblies: the main mechanism and the driving mechanism. They are combined finally, to obtain the necessary functional landing gears.

ABOUT GEOMETRICAL SYNTHESIS OF AIRCRAFT LANDING GEAR

STUDIU PRIVIND INFLUENŢA SENSULUI DE APLICARE A SARCINII UTILE ASUPRA FACTORULUI DE SIGURANŢĂ LA FLAMBAJUL ELASTIC AL UNEI PIESE DE FORMĂ COMPLEXĂ
A BRIEF STUDY CONCERNING THE TENSILE LOAD DIRECTION INFLUENCE VERSUS BUCKLING LOAD MULTIPLIER VALUES, IN THE CASE OF A COMPLEX SHAPED PLATE
Stefan Mocanu

Se consideră o piesă de tip placă, de formă complexă, pentru care se cunosc schemele de rezemare si încărcare; este de interes general stabilirea valorii sarcinii critice aplicate asupra acesteia, pentru cele două situaţii posibile corespunzătoare sensului de aplicaţie a sarcinii – se consideră că rigiditatea tronsonului median al piesei este identică cu suma rigidităţilor tronsoanelor exterioare. Abordarea clasică este completată de studiul în baza metodei elementului finit, în scopul verificării si susţinerii soluţiei iniţial alese.
A shaped plate is considered to be fixed and loaded as shown in the pictures above; it is of general interest to establish the critical force for the plate in the case of an tensile load P versus the reversed sign of the same load case. The flexural rigidity of the middle part is equal to the sum of the rigidities of the outer parts. The classical approach has been followed by Finite Element Analisys, in order to support the conclusions; natural frquency solvers and buckling solvers typically use the same solution methodology, in both cases we are solving for eigen values wich make the stiffness matrix singular (i.e. the structure has zero stiffness) – in the case of a buckling solver, we are looking for values of the load multiplier for wich the structure buckles.

A BRIEF STUDY CONCERNING THE TENSILE LOAD DIRECTION INFLUENCE VERSUS BUCKLING LOAD MULTIPLIER VALUES, IN THE CASE OF A COMPLEX SHAPED PLATE

SIMULAREA NUMERICĂ A FUNCŢIONĂRII AMORTIZOARELOR PNEUMATICE DE PULSAŢII
COMPUTER SIMULATION OF THE OPERATION OF PULSATION DAMPER
Ion Pana

În cadrul sistemelor de pompare care folosesc pompe cu pistoane există dispozitive de uniformizare a debitului, amortizoarele de pulsaţii, numite si hidrofoare sau acumulatoare hidraulice. Articolul se ocupă de simularea numerică a acestui dispozitiv, folosind programul de modelare SimHydraulics. Sunt punctate avantajele si posibilităţile de integrare în cadrul unor modele virtuale ale generatoarelor hidraulice.
Pumping systems with reciprocating pumps contain devices for smoothing of the liquid flow, named hydrophores or hydraulic dampers. The article concerns to the numerical simulation of this device, using SimHydraulics as program of modelling. Are highlighted the advantages and the possibilities of integration in virtual models with hydraulic generators.

COMPUTER SIMULATION OF THE OPERATION OF PULSATION DAMPER

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.