Numarul 4/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 4

STUDII PRIVIND EVIDENŢIEREA PROCESĂRII ALIAJELOR DE ALUMINIU (III)
STUDIES CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYS POINTING OUT PROCESS (III)
Indira ANDREESCU

Articolul prezintă valori privind rezistenţa la coroziune pentru aliajele de aluminiu forjabile și turnabile.
The article contents forgeable and moulding alluminium alloys corrosion strength properties values

STUDIES CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYS POINTING OUT PROCESS (III)

METODE DE MODELARE A ELEMENTELOR GRANULARE TRIDIMENSIONALE
METHODS OF MODELING THREE-DIMENSIONAL GRANULAR ELEMENTS
Lucian BLAGA, George MICU, Gabriel POPA, Marin PREDA, Claudiu-Nicolae BADEA , George DUMITRU

Materialele granulare constituie o clasă de materiale compuse dintr-un număr mare de entități elementare, așa numitele boabe. Aceste granule au adesea forme neregulate, iar mărimea acestora variază între un micron și câteva zeci de metri în funcție de domeniul de aplicare. Aceste materiale se regăsesc în multe domenii, geologie, construcții civile și înțelegerea comportamentelor lor, care sunt complexe, este astăzi intens studiat. Astfel, în funcție de eforturile aplicate acestui tip de mediu, se poate observa o evoluție comparabilă cu cea a unui solid, a unui lichid sau a unui gaz în funcție de condițiile de funcționare. Un material granular supus unor solicitări mecanice, cum ar fi tremuratul, vibrațiile, tinde să se compenseze treptat. Această compactare implică constrângeri datorită geometriei și fricțiunii dintre aceste particule. Studiul compactării, în special dinamica acestui fenomen la scară largă, este rezultatul studiilor relativ recente. Se poate distinge două regimuri, dacă accelerația depășește un anumit prag, atunci se observă că eșantionul se deplasează liber între două mișcări verticale, fiind astfel supus șocurilor care determină stratul de densificare. Dacă accelerația nu este suficientă, energia sistemului este disipată prin frecare
Granular materials constitute a class of materials composed of a large number of elementary entities, so-called grains. These granules often have irregular shapes and their size varies between a micron and a few tens of meters depending on the scope. These materials are found in many areas, geology, civil engineering, and the understanding of their behaviors, which are complex, is today intensively studied. Thus, depending on the efforts made on this type of environment, one can see an evolution comparable to that of a solid, a liquid or a gas depending on the operating conditions. A granular material subjected to mechanical stresses, such as trembling, vibration, tends to gradually offset. This compaction involves constraints due to geometry and friction between these particles. The study of compaction, especially the dynamics of this phenomenon on a large scale, is the result of relatively recent studies. Two regimes can be distinguished, if the acceleration exceeds a certain threshold, then it is observed that the sample moves freely between two vertical movements, thus being subjected to the shocks that determine the densification layer. If the acceleration is not sufficient, the system energy is dissipated by friction.

METHODS OF MODELING THREE-DIMENSIONAL GRANULAR ELEMENTS

DINAMICA INTERACȚIUNII ROATĂ - ȘINĂ SUPUSĂ ANALIZEI CU ELEMENT FINIT PRIN METODA NELINIARĂ
DYNAMIC INTERACTION WHEEL - RAIL ANALYZED NONLINEAR FINITE ELEMENT METHOD
Lucian BLAGA, Crina BADEA, Alin NICHE, Marius BOLÂNU, Melania DUMITRU, George DUMITRU

Metodele elementului discret reprezintă o alternativă la o abordare a elementelor finite de modelare a comportamentului materialelor granulare. Această lucrare este dedicată studiului unei materii granulate supuse încărcărilor ciclice: balastul de cale ferată. Modelele utilizate se bazează pe metoda Molecular Dynamics, dezvoltată după Cundall. Am ales abordarea Nelineară a Dinamicii Contactului pentru metoda de rezoluție și prezentăm toate aspectele tehnice pentru cazurile bidimensionale și tridimensionale. Această abordare a fost mică sau nu a fost utilizată în domeniul feroviar. Utilizarea acestui tip de metodă este o problemă industrială, într-adevăr poate îmbunătăți înțelegerea comportamentului balastului și definește regulile de întreținere.
Discrete element methods are an alternative to a finite element modeling approach for granular material behavior. This paper is dedicated to the study of granular material subjected to cyclic loading: the railway ballast. The models used are based on the Molecular Dynamics method, developed after Cundall. We chose the Non Linear approach to Contact Dynamics for the resolution method and we present all the technical aspects for twodimensional and three-dimensional cases. This approach was small or not used in the rail sector. Using this type of method is an industrial problem, it really can improve understanding of the behavior of the ballast and defines the maintenance rules.

DYNAMIC INTERACTION WHEEL - RAIL ANALYZED NONLINEAR FINITE ELEMENT METHOD

METODE DE MODELARE A INSTALAŢIILOR DE PREPARARE, CU RECICLARE, A MIXTURILOR ASFALTICE
MODELING METHODS TO PREPARE FACILITIES, WITH RECYCLING OF ASPHALT MIXTURES
Oana TONCIU, Aurelian GAIDOȘ, Amelitta LEGENDI

Această lucrare prezintă pe scurt trei metode moderne de modelare matematică care pot fi aplicate pentru o descriere a fenomenelor și a fluxurilor de materiale și gaze ce se produc în timpul proceselor de preparare cu reciclarea mixturilor asfaltice. Dintre aceste metode a fost aleasă pentru detaliere, modelarea prin intermediul grafurilor.
This paper briefly presents three modern mathematical modeling methods can be applied towards the more reliable description of phenomena and materials and gas flows that exist between components of facility equipment cooking with recycling asphalt materials. Of these methods was chosen for application as user-friendly modeling using graphs.

MODELING METHODS TO PREPARE FACILITIES, WITH RECYCLING OF ASPHALT MIXTURES

ANALIZA DINAMICĂ A PODURILOR DIN GRINZI DE BETON ARMAT - DETERMINAREA MODURILOR PROPRII DE VIBRAŢIE
DYNAMIC ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES - MODAL CALCULUS (EIGENVALUES, EIGENFREQUENCIES)
Nicuşor DRĂGAN

Lucrarea abordează comportarea unui pod realizat din grinzi de beton armat la acţiuni dinamice externe provenite din traficul rutier sau/şi mişcări seismice. Astfel, se prezintă modelul rigidului cu şase grade de libertate cu legături vâscoelastice triortogonale ce schematizează aparatele de reazem din neopren. Sunt prezentate două studii de caz ale unor rigide cu reazeme din neopren şi cu simetrii structurale care modelează o structură de pod din grinzi de beton armat, punându-se în evidenţă influenţa coeficienţilor de elasticitate asupra formei modurilor proprii de vibraţii.
The paper presents the dynamic analysis of a bridge made of reinforced concrete beams perturbed by external dynamic actions from road traffic and / or seismic movements. A 6DOF solid/body with triorthogonal viscoelastic bearings schematizing the neoprene support devices is analyzed. Two case studies of 6DOF rigid-body with neoprene supports and structural symmetries are presented; these model a bridge structure of reinforced concrete beams, pointing the influence of stiffness on vibration modes (eigenvalues, eigenfrequencies).

DYNAMIC ANALYSIS OF REINFORCED CONCRETE BRIDGES - MODAL CALCULUS (EIGENVALUES, EIGENFREQUENCIES)

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR 1DOF CU REAZEME ELASTOMERICE. MODELUL REOLOGIC MAXWELL
DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS 1DOF WITH ELASTOMERIC BEARINGS. MAXWELL RHEOLOGICAL MODEL
Gianina Cornelia SPÂNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢÂNĂ

Articolul propune analiza parametrilor dinamici ai unui sistem mecanic elastic cu un grad de libertate cu element de rezemare modelat reologic Maxwell.
The paper proposes the analysis of the dynamic parameters of a mechanical elastic system 1DOF with a damping viscous-elastic Maxwell model.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS 1DOF WITH ELASTOMERIC BEARINGS. MAXWELL RHEOLOGICAL MODEL

CONSIDERENTE TEORETICE CU PRIVIRE LA ACȚIUNILE CARE APAR LA DEPLASAREA ÎN PANTĂ A ÎNCĂRCĂTORULUI CU CUPA ÎNCĂRCATĂ
THEORETICAL CONSIDERATIONS ABOUT THE ACTIONS THAT APPEAR TO MOVE ON SLOPE FOR A WHEEL LOADER WITH FULL BUCKET
Carmen DEBELEAC, Conf. Dr. Habil. Ing.

În lucrare autoarea studiază stabilitatea unui încărcător cu o cupă la deplasarea în pantă când apare și balansul brațului din cauza cupei încărcate cu sarcina nominală. Scopul studiului constă în determinarea condiției impuse unghiului de înclinare al terenului astfel încât să fie menținută stabilitatea utilajului la efectuarea acestei faze specifice ciclului de lucru.
In this paper the authors study the stability of the wheel loader to move on slope simultaneously with the balance of the arm with full bucket task. The objective of this study consist on evaluation of angle inclination of the terrain for maintaining of stability at execute this specified task of working cycle.

THEORETICAL CONSIDERATIONS ABOUT THE ACTIONS THAT APPEAR TO MOVE ON SLOPE FOR A WHEEL LOADER WITH FULL BUCKET

APLICAREA METODELOR DE MODELARE CINEMATICĂ DIN DOMENIUL ROBOȚILOR PENTRU AUTOMATIZAREA PODURILOR RULANTE MONOGRINDĂ
APPLICATION OF KINEMATIC MODELLING METHODS FOR THE AUTOMATION OF MONO-BEAM BRIDGE CRANE
Cătălin FRÂNCU, Cristina SESCU-GAL

Metodele de modelare a traiectoriilor utilizate în domeniul roboților industriali pentru automatizarea proceselor tehnologice, se pot aplica și la alte sisteme mecanice, prin asimilarea acestor sisteme unor roboți. Prezenta lucrare prezintă modelele cinematice directă și invesă aplicate pentru podul rulant din cadrul laboratorului de Mașini de ridicat al Facultății de Utilaj Tehnologic. Scopul urmărit este dat de posibilitatea de automatizare a operațiilor efectuate de aceste instalații de ridicat, particularizat procesului tehnologic din locul de montare.
Trajectory modeling techniques used in the field of industrial robots for the automation of technological processes can be applied to other mechanical systems by assimilating these systems into robots. This paper presents the direct kinematic models and investes applied for the mono-beam bridge crane in the Laboratory of Lifting machinery of the Faculty of Technological Equipment. The aim is to automate the operations of these lifting equipment, customized to the technological process at the assembly site.

APPLICATION OF KINEMATIC MODELLING METHODS FOR THE AUTOMATION OF MONO-BEAM BRIDGE CRANE

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.