Numarul 3/2019

Volumul 10 (2019), Nr. 3

ANALIZA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI TRATAMENTELOR ACUSTICE CU MATERIALE COMPOZITE FONOABSORBANTE LA CABINELE UTILAJELOR TEHNOLOGICE MOBILE
EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE EFFICIENCY OF ACOUSTIC TREATMENTS WITH SOUND ABSORPTION COMPOSITE MATERIALS FOR THE CABINS OF THE MOBILE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Nicuşor DRĂGAN

Lucrarea prezintă problema testării unor sisteme de protecție confecționate din materiale compozite pe bază de spumă poliuretanică care pot īndeplini simultan următoarele cerințe: absorbția zgomotului de frecvențe medii și īnalte, izolarea zgomotului de frecvențe joase, amortizarea vibrațiilor pentru reducerea transmiterii zgomotului structural. Sunt prezentate date experimentale privind eficiența tratamentului acustic aplicat la cabina īncărcătorului frontal romānesc MMT45. Cercetarea experimentală a fost efectuată īn Centrul de Cercetare Mecanica Maşinilor și Echipamentelor Tehnologice - MECMET cu ajutorul specialiștilor Laboratorului de Vibrații și Măsurători Acustice din cadrul Institutului de Cercetări pentru Echipamente și Tehnologii īn Construcții - ICECON S.A. București.
The paper presents the problem of testing of some protective systems made of PU foam based composite materials which can simultaneously perform the next requirements: noise absorption for middle and high range frequencies, noise insulation for low frequencies, vibration damping in order to avoid noise transmission by structure. There are presented experimental data of the efficiency of the acoustic treatment applied for the cabin of the Romanian frontal loader MMT45. The experimental research was made in the Research Center of Machines, Mechanic and Technological Equipments – MECMET with the help of specialists from Vibration and Acoustic Laboratory of the Research Institute for Construction Equipment and Technology - ICECON S.A. from Bucharest.

EXPERIMENTAL RESEARCHES OF THE EFFICIENCY OF ACOUSTIC TREATMENTS WITH SOUND ABSORPTION COMPOSITE MATERIALS FOR THE CABINS OF THE MOBILE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT

CALCULUL RIGIDITĂŢILOR ECHIVALENTE ĪN SISTEMELE DE TRANSMISIE CU ARBORI ELASTICI - (CAZUL REAL n≠0)
THE EQUIVALENT STIFFNESS CALCULUS IN THE ELASTIC DRIVESHAFTS TRANSMISSION SYSTEMS - (REAL CASE n≠0)
Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ, Aurora Maria POTĪRNICHE, Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN)

Articolul prezintă metoda de calcul a rigidităților echivalente ale elementelor de transmitere a mișcării de tip arbore. Metoda ține seama atāt de rapoartele de transmitere a mișcării prin intermediul angrenajelor fără alunecare (de tip angrenaje cu roți dințate) dar și de pierderile energetice mecanice din acestea cuantificate prin intermediul randamentelor mecanice h. Pentru exemplificarea metodei de echivalare se consideră un studiu de caz al unei transmisii mecanice ramificate cu arbori elastici și angrejae cu roți dințate.
The article presents the calculus method of the equivalent rigidities of the transmission with elastic shaft. The method takes into account both the transmission ratio of gears and the mechanical energy losses quantified through mechanical efficiency . To exemplify the calculus method, a case study of a branched mechanical transmission with elastic shafts and gears is considered.

THE EQUIVALENT STIFFNESS CALCULUS IN THE ELASTIC DRIVESHAFTS TRANSMISSION SYSTEMS - (REAL CASE n≠0)

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR MECANICE ELASTICE NELINIARE 1DOF CU AMORTIZARE POLINOMIALĂ
DYNAMIC ANALYSIS OF 1DOF NONLINEAR MECHANICAL ELASTIC SYSTEMS WITH POLYNOMIAL DAMPING
Aurora Maria POTĪRNICHE, Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ

Lucrarea propune un studiu al vibrațiilor forțate a sistemelor mecanice elastice neliniare cu amortizare vāscoasă polinomială. Coeficientul de amortizare are o variație polinomială funcție de viteză. Ecuația diferențială a vibrațiilor forțate ale sistemului neliniar cu un grad de libertate poate fi rezolvată numai folosind o metodă numerică de integrare numerică, de exemplu un program bazat pe algoritmul Runge-Kutta de ordinul IV. Studiul introduce doi indici cantitativi de evaluare a neliniarității mișcării și anume: indicele de neliniaritate al amplitudinilor spectrale și indicele de neliniaritate al puterii spectralei.
This article is an approach of the forced steady-state vibrations of the nonlinear mechanical elastic systems with polynomial damping. The damping coefficient has a polynomial variation function of velocity. The differential equation of the movements of the non-linear 1DOF system can be solved only using numerical method, e.g. a programme based on the algorithm Runge-Kutta IV for the numerical integration. The study introduce two quantitative indexes of nonlinearity, the nonlinearity index of spectral amplitudes and the nonlinearity index of spectral power, in order to indicate how much is the nonlinearity of the system.

DYNAMIC ANALYSIS OF 1DOF NONLINEAR MECHANICAL ELASTIC SYSTEMS WITH POLYNOMIAL DAMPING

ANALIZA DINAMICĂ A SISTEMELOR DE CONDIȚIONARE A AERULUI MODELATE CA SOLIDE RIGIDE 6DOF REZEMATE ELASTIC CU SIMETRII STRUCTURALE
DYNAMIC ANALYSIS OF AIR CONDITIONING SYSTEMS MODELED AS RIGID-BODIES 6 DOF WITH ELASTIC BEARINGS AND STRUCTURAL SYMMETRIES
Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN), Gigel Florin CĂPĂŢĀNĂ, Aurora Maria POTĪRNICHE

Acest studiu prezintă modelul de calcul și modelul matematic pentru un solid rigid cu șase grade de libertate utilizate īn studiul dinamic al unui turn vertical de răcire cu un ventilator axial interior. Īn funcție de ipotezele de calcul, au fost determinate cāteva modele matematice simplificate care evidențiază relațiile analitice dintre parametrii structurali și dinamici ai sistemului mecanic elastic.
The study presents the calculus model and the mathematical model for a 6DOF solid-body used for the dynamic analysis of a vertical cooling tower with an inside axial flow fan. Depending on calculus hypothesis, it was determined some simplified mathematical models which point out the analytical relations between structural and dynamical parameters of the vibrating system.

DYNAMIC ANALYSIS OF AIR CONDITIONING SYSTEMS MODELED AS RIGID-BODIES 6 DOF WITH ELASTIC BEARINGS AND STRUCTURAL SYMMETRIES

ANALIZA METODELOR UTILIZATE ĪN SCOPUL OPTIMIZĂRII SECȚIUNILOR TRANSVERSALE ALE BRAȚELOR PENTRU AUTOMACARALE
ANALYSIS OF THE METHODS USED TO OPTIMIZE CROSS-SECTION ARMS OF THE SELF-CRANES
Cristina SESCU-GAL, Cătălin FRĀNCU

Lucrarea prezintă unele metode utilizate pentru optimizarea structurală a secțiunilor īnchise a brațelor automacaralelor. Brațele automacaralelor sunt construcții metalice de tip cheson īnchis, realizate prin asamblări sudate. Fiind necesară obținerea dimensiunilor de transport, brațele sunt alcătuite din tronsoane, de regulă telescopabile, acționate cu cilindri hidraulici. Pentru macaralele montate pe autocamioane, secțiunea transversală a brațelor poate fi și de tipul cheson deschis. Cercetările pentru optimizarea secțiunilor acestor construcții sunt multiple, deoarece se caută atāt obținerea celei mai optime forme care să reziste solicitărilor, concomitent cu reducerea masei și implicit a costurilor pe unitatea de lungime.
The paper presents some methods used for the structural optimization of the closed sections of the crane arms. The arms of the cranes are metallic constructions of closed caisson type, made by welded assemblies. Being necessary to obtain the transport dimensions, the arms are made up of sections, usually telescopable, operated with hydraulic cylinders. For truck mounted cranes, the cross section of the arms can also be of the open drawer type. The researches for the optimization of the sections of these constructions are multiple, as they seek both to obtain the best form that can withstand the demands, while reducing the mass and implicitly the costs per unit length.

ANALYSIS OF THE METHODS USED TO OPTIMIZE CROSS-SECTION ARMS OF THE SELF-CRANES

ADERENȚA OSIILOR MOTOARE ALE VEHICULELOR FEROVIARE
THE WHEELSET ENGINES ADHESION OF RAILWAY VEHICLES
Gabriel POPA, Claudiu-Nicolae BADEA , Monica VĂLU, Crina BADEA, Melania DUMITRU, George DUMITRU

Aderența a limitat capacitățile de tracțiune și frānare ale vehiculelor feroviare īncă de la īnceputul transportului feroviar.Īn ultimele decenii, unele căi ferate au fost afectate īn special de aderența scăzută, īndeosebi datorită prezenței contaminării īn contactul roată - șină.Cea mai clară consecință a aderenței scăzute sunt īntārzierile pentru navetiștii zilnici, care pot apărea īn special toamna.Deși unele măsuri au fost adoptate de către căile ferate afectate, problemele conexe ale aderenței nu au fost īn mare măsură rezolvate,.Īn această lucrare se introduce o aderență scăzută īn contactul roată - șină, subliniind cauzele asociate și consecințele.Sunt descrise, de asemenea, contramăsurile existente.
Adherence has limited the traction and braking capabilities of rail vehicles since the beginning of rail transport. In the last decades, some railways have been affected in particular by the low adhesion, especially due to the presence of contamination in the wheel - rail contact. The clear consequence of the low adherence are the delays for daily commuters, which can occur especially in autumn. Although some measures have been adopted by the affected railways, the issues of adherence have not yet been largely resolved. In this paper a low adhesion is introduced in the wheel - rail contact, emphasizing the associated causes and the consequences. Existing countermeasures are also described.

THE WHEELSET ENGINES ADHESION OF RAILWAY VEHICLES

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.