Numarul 2/2016

Volumul 7 (2016), Nr. 2

STUDII SI CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND CONTROLUL NEDISTRUCTIV AL SUDURILOR ÎN CAZUL UNUI SEPARATOR ORIZONTAL TRIFAZIC
STUDIES AND EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING NDT WELDINGS FOR A THREE-PHASE HORIZONTAL DIVIDER
Viorel NICOLAE

În această lucrare se prezintă, în mod original, studiile si cercetările experimentale privind controlul nedistructiv al sudurilor în cazul unui separator orizontal trifazic.
This paper presents in an original way the studies and experimental researches regarding NDT weldings for a three-phase horizontal divider.

STUDIES AND EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING NDT WELDINGS FOR A THREE-PHASE HORIZONTAL DIVIDER

AMORTIZAREA DINAMICĂ A VIBRAȚIILOR
DYNAMIC DEPRECIATION OF VIBRATIONS
Claudiu-Nicolae BADEA, Ioan SEBEȘAN, Liviu-Victor PĂDURARU, Alexandru BADEA, Gabriel POPA

Diferitele tipuri de uzură ondulatorie raportate în literatura de specialitate sunt, în general, asociate cu o rezonanță a sistemului vehiculului-cale. S-a tratat capacitatea dinamică de absorbție a vibrațiilor pentru a reduce creșterea uzurii ondulatorii. Această reducere este evaluată în funcție de puterea de frecare disipată în contactul roată-șină în timpul formării de uzurii ondulatorii. O metodă de proiectare a amortizării dinamice a vibrațiilor este prezentată pentru un sistem de neamortizat care are un grad de libertate. Rezultatele obținute cu această metodă sunt comparate cu alte metodele enumerate în literatura de specialitate. Sunt studiate cazul unui sistem de amortizare, cazul în care un sistem are mai multe grade de libertate și capacitatea dinamicii de amortizare a vibrațiilor în cazul unui sistem de frecare excitat, la fel ca în cazul uzurii ondulatorii.
Different types of wearing wave reported in the literature are generally associated with a resonance of vehicle-path system. It was treated dynamic capacity of vibration absorbtion ability to reduce the growth wave wear. This reduction is evaluated according to the power dissipated in the friction wheel-rail contact during formation of undulating wear. A design method of dynamic vibration amortization is presented for damped system that has a degree of freedom. The results obtained with this method are compared with other methods listed in the literature. It was studied a system of depreciation, a system wich has more degrees of freedom and dynamic vibration damping capacity in case of a friction excited,same as for undulating wear.

DYNAMIC DEPRECIATION OF VIBRATIONS

CERCETĂRI PRIVIND ACŢIUNEA VIBRAŢIILOR ASUPRA ARTICULAŢIEI GENUNCHIULUI
RESEARCH CONCERNING THE VIBRATION'S ACTION ON KNEE JOINT
Florin BAUSIC, Marina DOGARU

În această lucrare se propune un model dinamic neliniar cu un grad de libertate de tip pendul fizic pentru analiza vibraţiilor asupra articulaţiei genunchiului. Rezultatele simulării analitice prin intermediul mediului Matlab sunt comparate cu rezultatele experimentale efectuate cu ajutorul aparaturii MediTouch. Se constată o bună concordanţă aratând că modelul neliniar cu un grad de libertate propus poate fi utilizat si în cadrul unor cercetări similare viitoare mai ample.
The purpose of this research is to present a dynamic single degree nonlinear model of a physical pendulum, used for analysing the vibrations’ action on the knee joint. The results of the Matlab based analytical simulation are compared with the experimental results obtained via the MediTouch hardware. It is noticed a satisfactory concordance between the two, which shows that the single degree nonlinear model can be used for further, similar and larger research.

RESEARCH CONCERNING THE VIBRATION'S ACTION ON KNEE JOINT

CONSIDERAŢII PRIVIND CONSTRUCŢIA SI CALCULUL ECHIPAMENTELOR DE LUCRU PREVĂZUTE CU LANŢ PORT-DINŢI PENTRU EXTRAGEREA MATERIALULUI PRISMEI DE BALASTARE
CONSIDERATIONS ON THE CONSTRUCTION AND THE CALCULUS OF UNDERCUTTING APPARATUS FOR REMOVING BALLAST FROM BENEATH RAILROAD TRACK
Aurelian GAIDOȘ

Patul de balast reprezintă elementul de legătură între traverse și infrastructura căii ferate. În timpul exploatării căii ferate materialul de balastare (piatra spartă)se colmatează. Pentru refacerea proprietăţilor de elasticitate si de drenare, precum si a rezistenţei la forfecare a prismei de balastare este necesară înlocuirea totală sau parţială a acesteia cu material nou. Acest articol se referă la echipamentele de lucru cu lanţ port-dinţi, care pot fi prinse articulat la excavatoare sau pot fi integrate în masini combinate de cale. Aceste echipamente sunt utilizate la lucrări de construcții și de întreținere a căii ferate pentru îndepărtarea materialului colmatat al prismei de balastare, fără demontarea liniei.
The ballast bed fulfills important functions as the binding element between sleepers and substructure. Fouling increases over the years for various reasons. When the necessary good functioning is no longer assured, ballast bed cleaning must be performed. In this case the ballast must be removed and the ballasting must be done a new to get the track in the right position. Using ballast bed cleaning machines the ballast can be cleaned without dismantling the track. This article relates to undercutting apparatuses used in railroad construction and maintenance for removing ballast from beneath ties.

CONSIDERATIONS ON THE CONSTRUCTION AND THE CALCULUS OF UNDERCUTTING APPARATUS FOR REMOVING BALLAST FROM BENEATH RAILROAD TRACK

REZULTATE PRIVIND COMPORTAREA MECANICĂ A PÂNZELOR LAMINATE DIN ALIAJE DE ALUMINIU (I)
RESULTS CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYS ROLLED SHEETS MECHANICAL BEHAVIOUR (I)
Indira ANDREESCU

Se face o prezentare a proprietatilor mecanice si fizice corespunzatoare panzelor laminate ranforsate cu fibra de aramid 2024-T3
There are showed 2024-T3 aramid fiber strengthened rolled sheets mechanical and physical properties

RESULTS CONCERNING THE ALUMINIUM ALLOYS ROLLED SHEETS MECHANICAL BEHAVIOUR (I)

STUDIUL GRADIENTULUI TERMIC DEZVOLTAT LA NIVELUL MEMBRELOR SUPERIOARE ÎN CAZUL INDUCERII EFORTULUI CONTROLAT
THE STUDY OF THERMAL GRADIENT DEVELOPED IN THE UPPER LIMBS IN CASE OF INDUCING CONTROLLED EFFORT
Mihaela Ioana BARITZ, Ion BALCU

In această lucrare sunt prezentate analizele termografice realizate pe un esantion de cazuistică cu scopul evaluării manifestărilor morfo-funcţionale (în mod deosebit aspectele termice dezvoltate) la nivelul mâinii în urma expunerii la efort controlat. În procedura de evaluare s-a analizat progresiv manifestarea efectului efortului indus cu ajutorul dispozitivelor de găurire utilizate cu materiale diferite. Modelarea dimensională a formei si dimensiunilor mâinii a fost o altă componentă a procedurii de evaluare necesară corelării cu înregistrările termografice. În urma parcurgerii acestor module dezvoltate în procedura de examinare s-au constat o serie de aspecte comportamentale specifice dar si cu un grad de generalitate care indică o bună corelare a “hărţilor termice“ a membrelor superioare, cu gradul de efort indus controlat. Rezultatele si concluziile sunt prezentate în partea finală a lucrării, alături de sublinierea unor concepte legate de protecţia factorului uman si asigurarea de confort operaţional.
In this paper we present thermo-graphic analysis performed on a sample of subjects in order to evaluate morphological and functional manifestations (particularly developed thermal issues) in the hand after exposure to controlled effort. The assessment procedure was progressive analyzed the manifestation of effort effect induced by means of drilling devices used in various materials. Dimensional modeling of the shape and size of hand was another component of the evaluation process that could be correlated with thermo-graphic records. After following these modules developed in the examination procedure they were found a number of specific behavioral aspects but also with a degree of generality that indicate a good correlation of "heat maps" of the upper limbs, the degree of stress induced control. The results and conclusions are presented in the final part of the paper, along with emphasizing some concepts related to the protection of human factor and providing operational comfort.

THE STUDY OF THERMAL GRADIENT DEVELOPED IN THE UPPER LIMBS IN CASE OF INDUCING CONTROLLED EFFORT

STUDIUL DINAMICII TROLIILOR DE SARCINĂ ALE MACARALELOR
STUDY OF THE DYNAMICS OF LOAD WINCHES OF CRANES
Marian NEAMȚU

Scopul studiului dinamic al troliilor de sarcină ale macaralelor de mare înălțime este de a determina parametrii generalizați (spațiul, viteza și accelerația sarcinii) funcție de sursa energetică de acționare (electric, termic sau hidraulic) în vederea obținerii unor performanțe caracteristice superioare caracterizate prin creșterea productivității, reducerea solicitărilor dinamice ale elementelor componente ale troliilor și construcției metalice a macaralelor, precum și stabilitatea la răsturnare.
The purpose of the study of the dynamics of load winches of great height cranes is to determine the generalised parameters (space, speed and acceleration of load) depending on the energy source of drive (electric, thermal of hydraulic) in order to achieve superior characteristic performances characterised by increasing productivity, reducing dynamic strains of components of winches and metallic construction of cranes, and also the overthrow stability.

STUDY OF THE DYNAMICS OF LOAD WINCHES OF CRANES

TEMPERATURA DE CONTACT ÎNTRE SUPRAFAŢA DIN OŢEL ÎN CAZUL FRECĂRII CU CONTACT LINIAR USCAT CU POLIMERI
THE CONTACT TEMPERATURE BETWEEN STEEL SURFACE IN LINEAR DRY FRICTION CONTACT WITH POLIMERS
Dorin RUS

În această lucrare am încercat să ilustrez grafic evoluţia uzurii suprafeţei din oţel si a temperaturii de contact, în funcţie de coeficientul de frecare. O importanţă deosebită a fost acordată studiului influenţei sarcinii normale, a vitezei de alunecare si a durităţii suprafeţei asupra coeficientului de frecare. De asemenea, prezentarea unei corelări calitative între valoarea si evoluţia coeficientului de frecare, în cazul unui contact liniar uscat între fibre termoplastice scurte din sticlă si diferite suprafeţe din oţel constituie un alt subiect de interes.
In the paper I have tried to provide a graphic illustration of the evolution of the steel surface wear and of the contact temperature depending on the friction coefficient. Special emphasis was placed on the study of the influence of the normal load, the sliding speed and the surface roughness on the friction coefficient. Also, the presentation of a qualitative correlation between the value and the evolution of the friction coefficient, in the case of linear dry contact between thermoplastic short glass fibers and various steel surfaces was another topic of interest.

THE CONTACT TEMPERATURE BETWEEN STEEL SURFACE IN LINEAR DRY FRICTION CONTACT WITH POLIMERS

INFLUENŢA ACŢIUNILOR DE MENTENANŢĂ ASUPRA UZURII SISTEMELOR MECANICE
INFLUENCE OF MAINTENANCE ACTIONS ON COMPLEX MECHANICAL SYSTEMS
Constantin BUCURESCU

Lucrarea își propune să sublinieze modul în care acțiunile de mentenanță specifice vehiculelor de construcții influențează uzura atât la nivelul sistemelor mecanice, cât și la nivelul structurii acestora.
The paper aims to emphasize how the actions of specific maintenance construction vehicles wear their influences both at system level and at the level of their structure

INFLUENCE OF MAINTENANCE ACTIONS ON COMPLEX MECHANICAL SYSTEMS

UN MODEL BIOMECANIC AL MÂINII UMANE CU 14 GRADE DE LIBERTATE
A 14 DEGREES OF FREEDOM HUMAN HAND MODEL
Marina DOGARU Radu PANAITESCU-LIESS

În lucrarea [1] sunt prezentate câteva modele ale mâinii umane și diferite simulări realizate prin intermediul programului MATLAB. Autorii acestui articol consideră că este nevoie de dezvoltarea unor modele biomecanice ale mâinii umane cât mai apropiate de modelul real. În acest sens a fost creat un model al mâinii umane cu 14 grade de libertate.
In [1] have been presented several models of the human hand, realizing at the same time and different simulations using MATLAB software. The authors of this article have considered the need for the development of biomechanical models to approach - from a functional perspective - of the real model. Thus it was created a model of the human hand with 14 degrees of freedom.

A 14 DEGREES OF FREEDOM HUMAN HAND MODEL

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.