Numarul 2/2015

Volumul 6 (2015), Nr. 2

STUDII GRAFICE ȘI ANALITICE REFERITOARE LA COMPORTAREA ALIAJELOR MULTIFAZICE PRIVIND PROPRIETĂȚILE MECANICE ȘI DE REZISTENȚĂ (II)
GRAPHIC AND ANALYTIC INVESTIGATIONS CONCERNING THE MULTIPHASICH ALLOYS BEHAVIOR WITH RESPECT TO THE MECHANICAL AND STRENGTH PROPERTIES (II)
Prof. univ. dr. ing. Indira ANDREESCU

Sunt prezentate proprietatile fizice si mecanice ale aliajului multifazic MP159 la temperatura camerei cit si la temperaturi ridicate
There are showed MP159 multiphasic alloy physic and mechanic properties at 2000C ane also at high temperature

GRAPHIC AND ANALYTIC INVESTIGATIONS CONCERNING THE MULTIPHASICH ALLOYS BEHAVIOR WITH RESPECT TO THE MECHANICAL AND STRENGTH PROPERTIES (II)

NOI DOMENII DE UTLIZARE PENTRU MORILE VIBRATOARE CU EXCENTRIC
NEW APPLICATION DOMAINS FOR ECCENTRIC VIBRATING MILLS
Cristian PAVEL, Amelitta LEGENDI

În urmă cu câţiva ani, utilizarea morilor vibratoare convenţionale a ajuns într-un impas datorită consumului mare de energie şi a nivelului scăzut de material tehnologic rezultat. Variantele constructive propuse – morile vibratoare cu excentric – au condus, atât la multiplicarea de două ori a capacităţii de măcinare în acelaşi interval de timp considerat, cât şi la reducerea consumului puterii specifice cu 45…50% faţă de morile vibratoare convenţionale cu vibraţii circulare. În prezent, specialiştii urmăresc identificarea a cât mai multe domenii de utilizare ale acestor variante constructive de mori vibratoare (cele cu excentric). Cuvinte cheie: proces de mărunţire; generator de vibraţii; excentric; model dinamic
Some years ago, the use of conventional vibratory mills reached an impasse due to high energy consumption and low level of technological material resulted. The constructive models proposed – the eccentric vibrating mills – led to both the doubling the milling capacity in the same period of time and the 45 ... 50% reduction of specific power consumption compared to towards vibratory mills circular vibrations. Currently, specialists aim to identify the most possible usage areas of these constructive variants of vibrating mills (those with eccentric). Keywords: grinding process; vibration generator; eccentric; dynamic model

NEW APPLICATION DOMAINS FOR ECCENTRIC VIBRATING MILLS

ASPECTE PRIVIND CALCULUL IZOLĂRII ANTIVIBRATORII, CU ELEMENTE ELASTICE DIN CAUCIUC, A ECHIPAMENTELOR DINAMICE
ASPECTS REGARDING THE CALCULATION OF THE ANTIVIBRATION ISOLATION OF THE DYNAMIC EQUIPMENT WITH RUBBER ELEMENTS
Student SIMA T. Ioan Andrei, Student SIMA T. Nicolae Vlad

În lucrare se prezintă o modalitate de calcul a izolării antivibratorii a echipamentelor dinamice, utilizând elemente elastice din cauciuc. Pentru înlesnirea aplicării practice a acestei metdode se prezintă un exemplu de calcul concret.
This paper present a calculating method of the antivibrating isolation of the dynamic equipments by using rubber elements. In order to facilitate practical application of this method is presented an calculation example.

ASPECTS REGARDING THE CALCULATION OF THE ANTIVIBRATION ISOLATION OF THE DYNAMIC EQUIPMENT WITH RUBBER ELEMENTS

STUDIUL STABILITĂȚII UNEI PROTEZE DE GAMBĂ CU AJUTORUL MEDIULUI SIMULINK
THE LEG PROSTHESIS STABILITY USING DEDICATED SOFTWARE PACKAGE LIKE SIMULINK
Prof. univ. dr. ing. Florin BAUSIC- UTCB, ing. drd. Marina DOGARU, ing. drd. Marius VLAD

În această lucrare se face studiul stabilității unei proteze de gambă modelată printr-un sistem dinamic cu un grad de libertate cu ajutorul software-ului Simulink. Din interpretarea diagramelor trasate în spațiul stărilor rezultă frecvențele pentru care mișcarea protezei de gambă este stabilă
This paper focused on the leg prosthesis stability using dedicated software package like Simulink. From the state –space diagrams interpretation results the frequencies for leg prosthesis motion is stable.

THE LEG PROSTHESIS STABILITY USING DEDICATED SOFTWARE PACKAGE LIKE SIMULINK

CERCETĂRI ASUPRA SOLICITĂRILOR ŞI TENSIUNILOR DIN MECANISMUL DE REGLARE AL PALETELOR TURBINELOR HIDRAULICE DE TIP KAPLAN
RESEARCHES OF THE STRESSES AND STRAINS FROM THE ADJUSTMENT MECHANISM OF HYDRAULIC KAPLAN TURBINE BLADES
Camelia JIANU

În prezenta lucrare „Cercetări asupra solicitărilor şi tensiunilor din mecanismul de reglare al paletelor turbinelor hidraulice de tip Kaplan ” se prezintă o sinteză a activității de documentare și cercetare, teoretică și experimentală. În prezenta lucrare am cercetat mecanismul de reglare al paletelor rotorului turbinei Kaplan, atât în varianta existentă în prezent, cât şi în varianta propusă pentru retehnologizare, la solicitarea beneficiarului. Retehnologizarea turbinei înseamnă de fapt înlocuirea rotorului actual al turbinei, rotor cu patru palete, cu unul cu cinci sau şase palete, reducând astfel încărcarea până la limita la care solicitarea de oboseală să nu mai fie periculoasă.
Using modern computer aided engineering and analysis of the part's behavior on the imposed strains through the finite element method, gives the engineer the needed tools to optimize the design phase, with powerful positive effects on finding the response of the part under load and the bending of the parts, lowering the weight and finding out the critical parts. This in turn increases the engineer's confidence in the process, thus leading to better design decisions. This paper uses the finite element method (FEM) in order to calculate the values of strains and stresses for the Kaplan turbine with the help of the Solidworks and SolidWorks Motion simulation softwares.

RESEARCHES OF THE STRESSES AND STRAINS FROM THE ADJUSTMENT MECHANISM OF HYDRAULIC KAPLAN TURBINE BLADES

PLANIFICAREA ȘI CONDUCEREA ACTIVITĂȚILOR DE MONTAJ ÎN LUCRĂRILE DE FORAJ
PLANNING AND MANAGEMENT ACTIVITIES ASSEMBLY IN DRILLING
Ion NAE

În practică, lucrările de montaj/demontaj ocupă un loc important atât în procesul general de producție cât și din punct de vedere a preciziei și siguranței în funcționare a utilajelor. Analiza ciclului de lucru a instalaţiilor de foraj, a evidențiat ponderea importantǎ pe care o reprezintă timpul de montaj/demontaj în raport cu timpul ce revine forajului propriu-zis. În acest context, lucrarea prezintă o modalitate de planificare a procesului de montaj a unei instalații de foraj utilizând softul Microsoft Project.
In practice, assemble / disassembly occupies an important place both in the overall production process and in terms of accuracy and operational safety of the machines. Cycle analysis of drilling rigs working, revealed they represent share important during assembly / disassembly during resting against the borehole itself. In this context, the paper presents a method of assembly process planning of drilling rigs using Microsoft Project software.

PLANNING AND MANAGEMENT ACTIVITIES ASSEMBLY IN DRILLING

DINAMICA VEHICULELOR FEROVIARE PE LINIA CURBĂ
DYNAMICS OF RAILWAY VEHICLES CURVED TRACK
Ioan SEBEȘAN, Claudiu-Nicolae BADEA, Gabriel POPA, Georgiana PRODAN

Asigurarea ghidării în curbe, în deplină siguranță și cu uzuri minime ale roților și șinelor este o cerință de bază a vehiculelor feroviare. În lucrare se face o analiză a condițiilor de circulație în curbă a unui boghiu cu conducere elastică a osiilor folosit la căile ferate din România. Sistemul elastic de conducere a osiilor permite așezarea acestora în poziție cvasiradială ceea ce duce la micșorarea frecărilor dintre roți și șine și duce la uzuri mici. Modelul matematic este original, acesta ținând seama de transferurile de sarcini pe roți și de coeficienții de pseudoalunecare evaluați în conformitate cu teoria lui Kalker. Se constată că o elasticitate prea mare provoacă o reducere a vitezei critice la șerpuire.
Providing guidance in curves in complete safety and with minimum wear of wheels and rails is a basic requirement of railway vehicles. I nthe paper is made an analysis of the circulation conditions in curve of a bogie with elastic driven wheelsets used by railway in Romania. The system of wheelsets elastic driving allows their quasi radial position in curves, leading to the reduction of friction between wheels and rails and to lower wear. The presented mathematical model is original, taking into account the wheel loads transfer and the creep coefficients evalued according to Kalker theory. Ît is found that high elasticity causes a reduction of the huting critical speed.

DYNAMICS OF RAILWAY VEHICLES CURVED TRACK

DETERMINĂRI ACUSTICE PE PLĂCI CU DOUĂ TIPURI DE MATERIALE TEXTILE RECUPERABILE
ACOUSTIC PANELS DETERMINATIONS IN TWO TYPES OF RECOVERABLE TEXTILES
Iuliana STAMATE, Ovidiu VASILE, Radu I. IATAN

Se urmăreşte obținerea unor rezultate experimentale despre izolarea fonică a două tipuri de plăci textile din materiale recuperabile: o placă este din fibre scurte – deşeuri, de lână, pentru două grosimi: 3 mm și 10 mm, iar cea de a doua placă este realizată din fibre sintetice PNA recuperate, cu o grosime de 10 mm. Pentru efectuarea determinărilor este folosit tubul de impedanță cu 2 microfoane, tip 4206 A şi software de achiziție a datelor Brüel & Kjcr. Analizând rezultatele coeficientului de absorbție reiese că materialele au unele caracteristici de absorbție; grosimea plăcilor influenţează direct proporţional absorbţia fonică şi funcţie de materia primă, de preferință ar fi utilizarea plăcii fabricate din deşeuri de material sintetic.Se studiază aceste caracteristici în scopul folosirii acestor plăci la carcasarea surselor de zgomot industriale.
The aim is to obtain the experimental results of sound insulation for two types of plate made of recoverable textile materials: one plate is a staple fiber - waste wool, two thickness: 3 mm and 10 mm, and the second plate is made of PNA recovered fibers with a thickness of 10 mm. For determinations is used the impedance tube with 2 microphones, type 4206 A and data acquisition software Brüel & Kjcr. Analyzing the results of absorption coefficient show that the materials have some characteristics of absorption; plate thickness affects sound absorption and proportionally depending on the feedstock, preferably is using plate made from material sintetic waste. We studying these features in order to use these plates to seal industrial noise sources.

ACOUSTIC PANELS DETERMINATIONS IN TWO TYPES OF RECOVERABLE TEXTILES

ANALIZA PROFILURILOR DE UZURĂ LA VEHICULELE DE CALE FERATĂ
THE INFLUENCE OF THE WHEEL PROFILE ON THE WHEEL-RAIL CONTACT CONDITIONS
Ioan SEBEŞAN, Valeriu ŞTEFAN, Georgiana PRODAN

Suprafaţa de rulare a roţii este compusă dintr-o succesiune de forme geometrice de revoluţie racordate între ele, ale căror secţiuni într-un plan meridian al osiei montate sunt curbe concave, convexe sau drepte înclinate cu diferite unghiuri, determinând profilul de rulare. Profilul de rulare are două mari zone, zona buzei roţii şi zona de rulare a roţii. Primele tipuri de roţi realizate au avut profile de rulare conice, care după o perioadă scurtă de exploatare se uzau, zonele liniare devenind zone curbe. Odată stabilizat profilul de rulare, s-a constatat că viteza de uzură a roţii scade foarte mult, înscrierea în curbă şi siguranţa la deraiere fiind îmbunătăţite Studiindu-se acest fenomen, s-a constatat că profilul la care s-a stabilizat uzura rapidă este similar pentru roţile care au rulat în aceleaşi condiţii, fapt pentru care administraţiile de cale ferată au trecut la adoptarea unor „profile de uzură“.
The tread surface of the wheel is composed of a succession of geometric shapes of revolution connected with each other, whose section in a meridian plane of the mounted axle are concave curved, convex or straight lines inclined at different angles, determining the rolling profile. The rolling profile has two main areas, the flange of the wheel area and the tread surface of the wheel. The first types of wheels were made with conical rolling profiles, which after a short period of exploitation worn down, the linear areas becoming curved areas. Once stabilized the rolling profile, it was found that the rate of wear of the wheel decreases greatly, the enrollment in the curve and the safety at derailment being improved. Studying this phenomenon is found that the profile, at which the rapid wear has stabilized, is similar for the wheels that have rolled under the same conditions, which is why the he railway administrations have adopted the so called " wear profile ".

THE INFLUENCE OF THE WHEEL PROFILE ON THE WHEEL-RAIL CONTACT CONDITIONS

ASPECTE PRIVIND RUPEREA MATERIALELOR METALICE
CONSIDERATIONS REGARDING ELASTIC FAILURE OF METAL MATERIALS
Ioan Mihail SAVANIU, Monica VLASE

Studiul prezentat in acest articol face o comparatie dintre rezultatele obtinute folosind metoda elementului finit si cele obtinute prin metoda clasica, privind ruperea materialelor metalice supuse la forte de tractiune. Scopul acestei lucrari este acela de a certifica rezultatele obtinute prin modelarea structurilor metalice folosind metoda elementului finit, a pieselor metalice supuse unor variatii de temperatura si apoi la solicitari de rupere prin tractiune
The research presented in the article shows a comparison of results obtained in the dimensioning of the finite element method and results for a real metal construction. The aim of the research is to certify the results of modeling of steel structures using finite element method for temperature variations of metal parts tested.

CONSIDERATIONS REGARDING ELASTIC FAILURE OF METAL MATERIALS

CONSIDERAȚII PRIVIND INTERACȚIUNEA DINTRE DOUĂ ROȚI ȘI O ȘINĂ
ON TWO WHEELS/RAIL INTERACTION
Traian MAZILU

În lucrare este analizat răspunsul dinamic al unui tandem de roți care rulează cu viteze diferite pe o șină cu neregularitate sinusoidală. Sistemul prezintă două viteze de rezonanță, dar în situația în care ampatamentul este multiplu întreg al semi-lungimii de undă a neregularității șinei, sistemul va avea o singură viteză de rezonanță. Forța de contact scade în general o dată cu mărirea ampatamentului însă această scădere nu este uniformă
In this paper, the dynamic response of a wheel tandem rolling on a rail with sinusoidal irregularity at different speeds is analysed. System has two resonance speeds, but when the wheel base is integer multiple of semi-wavelength of the rail irregularity, the system has only one resonance speed. Contact force has non uniform decrease when the wheel base increases.

ON TWO WHEELS/RAIL INTERACTION

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.