Numarul 2/2010

Volumul 1 (2010), Nr. 2

ANALIZA DINAMICĂ A SOLIDULUI RIGID CU SIMETRII STRUCTURALE REZEMAT ELASTIC. STUDIU DE CAZ - VIBRAŢIILE DECUPLATE ALE ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT
DYNAMIC ANALYSIS OF THE RIGID SOLID WITH STRUCTURAL SYMMETRIES ELASTICALLY JOINTED. CASE STUDY – DECOUPLED VIBRATIONS OF THE REINFORCED CONCRETE BEAMS
Nicusor Dragan

Articolul propune o abordare a dinamicii modelului solidului rigid cu două tipuri de simetrii structurale şi de rezemare. Aceste simetrii conduc la obţinerea unor modele matematice mai simple, cu ecuaţii diferenţiale decuplate care pot fi rezolvate mai uşor pe cale analitică. Dacă solidul rigid este rezemat prin intermediul a patru legături elastice, modelul matematic devine şi mai simplu iar vibraţiile sistemului se decuplează în două subsisteme cu mişcări cuplate -alunecarea laterală cuplată cu mişcarea de ruliu (legănare), deplasarea longitudinală cuplată cu mişcarea de tangaj (galopare)-, precum şi în două mişcări decuplate: mişcarea de săltare pe verticală şi mişcarea de giraţie (întoarcere).
The article proposes an approach of six degrees dynamic model of a rigid-solid with some types of symmetries. These symmetries lead to simplified mathematical models, which are more easily to solve. If the rigid-solid is jointed of the structure by four elastic links, the mathematical model becomes still simple and the vibrations are decoupled into four subsystems of movements: side slipping and rolling, forward motion and pitching, lifting motion, gyration.

DYNAMIC ANALYSIS OF THE RIGID SOLID WITH STRUCTURAL SYMMETRIES ELASTICALLY JOINTED. CASE STUDY – DECOUPLED VIBRATIONS OF THE REINFORCED CONCRETE BEAMS

ASUPRA STATICII ANALITICE
ON THE ANALYTICAL STATICS
Nicolae-Doru Stanescu, Nicolae Pandrea

Lucrarea de faţă propune o nouă abordare a problemelor de statică utilizând aşa numita statică analitică. Pentru aceasta se introduc mai întâi legăturile ideale şi ecuaţia centrală a lui Lagrange şi se prezintă formele acesteia în diverse cazuri particulare. Lucrarea se încheie cu o aplicaţie care aduce în discuţie cazul cel mai general posibil al unei generalizări datorate lui Lurie pentru o problemă clasică de mecanică.
This paper purposes a new approach to the statics problems using the so called analytical statics. For this goal we firstly introduce the ideal constraints and the central equation of Lagrange and we present the different forms of it in different particular cases. The papers closes with an application which highlights the most general cases of a generalization made by Lurie for a classical problem of mechanics.

ON THE ANALYTICAL STATICS

CALCULUL PARAMETRILOR REGIMULUI DE FORAJ LA INSTALAŢIILE DE FORAT GALERII ORIZONTALE
DRILLING REGIME PARAMETERS CALCULUS FOR DRILLING RIGS OF HORIZONTAL GALLERIES
Petre Savulescu

În lucrare autorul prezintă componenţa şi funcţionarea unei instalaţii de forat galerii orizontale în secţiune plină. Având la bază unele elemente stabilite experimental pe o instalaţie FGO 32 s-au determinat parametrii mecanici ai regimului de foraj: apăsarea pe capul tăietor (Fs ), turaţia capului tăietor (n) şi momentul de antrenare a capului tăietor (Mt).
In the paper the author presents the composition and operation of a drilling rig of horizontal galleries in full section. Based on experimental established elements on a FGO 32 rig have been determined mechanical parameters of the drilling regime system: the pressing on the cutter head (Fs), the cutter head speed (n) and the cutter head drive time (Mt).

DRILLING REGIME PARAMETERS CALCULUS FOR DRILLING RIGS OF HORIZONTAL GALLERIES

CONFORMAREA LA ACŢIUNEA SEISMICĂ A UNEI STRUCTURI ÎN SISTEM DUAL - STUDIU DE CAZ P+8
THE STRUCTURAL CONFORMATION OF A DUAL SYSTEM FOR SEISMIC ACTIONS. CASE STUDY
Anca Rus

Conformarea sistemelor duale ridică încă unele probleme. În acelaşi timp acest sistem reprezintă o soluţie pentru îmbunătăţirea performanţelor seismice ale construcţiilor. Articolul prezintă unele din concluziile unui studiu de caz al unei structuri în sistem dual de beton armat cu regim de înălţime P+8. Au fost studiate opt variante de aşezare a pereţilor. Calculele sunt în domeniul liniar-elastic folosind spectrul de răspuns.
The structural conformation of dual systems still raises some problems. Meanwhile this system represents a solution for the improvement of seismic performance of constructions.The article presents some of the conclusions of a case study regarding a dual system structure nine storey high. A total of eight ways of wall positioning were studied. The design is made in elastic-linear domain using response spectrum.

THE STRUCTURAL CONFORMATION OF A DUAL SYSTEM FOR SEISMIC ACTIONS. CASE STUDY

DETERMINAREA PRIN MĂSURĂTORI A DEPLASĂRILOR TURNULUI INSTALAŢIEI DE EXTRACŢIE PUŢ NOU CU SCHIP E.M. PETRILA
MOVEMENTS DETETERMINATION BY MEASUREMENTS OF WINDING ENGINE TOWER IN PETRILA MINING PLANT SKIP SHAFT
Vilhelm Itu, Mihai Carmelo Ridzi, Iosif Dumitrescu, Adrian Vulc

În lucrare sunt prezentate aspecte privind determinarea prin măsurători a deplasărilor platformei moletelor turnului de extracţie Puţ nou cu schip din cadrul Exploatării Miniere Petrila, în cazul funcţionării normale şi în cazul aplicării frânei de siguranţă
The paper presents aspects regarding determining by measurements of winding engine pulley platform movements in Skip Shaft in Petrila Mining Plant, in normal operation and when safety break is applied.

MOVEMENTS DETETERMINATION BY MEASUREMENTS OF WINDING ENGINE TOWER IN PETRILA MINING PLANT SKIP SHAFT

EXPERIMENTĂRI ÎN REGIM DINAMIC ALE SISTEMELOR ANTIVIBRATILE DIN NEOPREN
NEOPRENE ANTIVIBRATING SYSTEMS SUBJECTED TO TESTS
Polidor Bratu, Aurelia Mihalcea, Ovidiu Vasile

Această lucrare conţine rezultatele încercărilor experimentale efectuate pe elemente din neopren antivibratil realizat în patru reţete distincte: AB31, AB22, AB4a şi AB9
The present paper contains the experimental results obtained using antivibrating neoprene elements processed under four different receipts, namely: AB 31, AB22, AB4a and AB9

NEOPRENE ANTIVIBRATING SYSTEMS SUBJECTED TO TESTS

O METODĂ DE REGULARIZARE A LEGII DE FRECARE A LUI COULOMB
A METHODE OF REGULARIZATION FOR COLUMB’S LAW OF FRICTION
Oana Petcoviciu, Cristina Opritescu, Ilie Mihai Toader

Problema contactului cu frecare există în mai multe tipuri de sisteme mecanice. De exemplu, pentru două corpuri care interacţionează; forţa de frecare este reprezentată prin intermediul legii de frecare a lui Coulomb. Conform definiţiei clasice a lui Coulomb frecare este discontinuă pentru viteza de contact zero şi acest fapt duce la dificultăţi în simularea numerica a sistemului în care efectul „slip- stick” joacă un rol important. Lucrarea prezintă un model de regularizare pentru Legea de frecare a lui Coulomb, care permite o reprezentare continuă a legii de frecare şi care nu necesită identificarea tranziţiei dintre stările „slip-stick”. Acest model menţine structura modelului frecare pentru viteza de contact egale cu zero. In acest caz, regularizarea legii de frecare Coulomb va fi prezentata prin intermediul unor sisteme mecanice simple în care tranziţiile ”slip- stick” sunt foarte importante şi modelul de regularizare duce la un sistem de calcul pentru care se pot efectua simulări foarte bune .
The classical definition of Coulomb friction is discontinuous for zero contact velocity and this fact leads to difficulties in the numerical simulation of mechanical system when slip – stick behaviour plays an important role. This paper shows a model of regularization for Coulomb’s law of friction which giving a continuous representation of friction and which doesn’t require the identification of transition between slip and stick, but this model maintain the structure of the friction model for contact velocity equal with zero.

A METHODE OF REGULARIZATION FOR COLUMB’S LAW OF FRICTION

STUDIU NUMERIC PARAMETRIC AL MIŞCĂRII RIGIDULUI CU PUNCT FIX ÎN CAZUL LAGRANGE-POISSON (in limba engleza)
PARAMETRIC NUMERICAL MOTION STUDY OF THE RIGID BODY WITH A FIXED POINT IN THE EULER-LAGRANGE CASE
Mihai Predoi, Adina Negrea

Cazul Euler-Lagrange de integrabilitate pentru rigidul cu punct fix conduce la o serie de mişcări posibile. Aceste mişcări sunt studiate din punct de vedere calitativ în multe lucrări, dar cititorul va trebui să se bazeze pe intuiţie pentru a înţelege aceste mişcări. Mai mult, unele caracteristici precum amplitudinea mişcării de nutaţie nu sunt determinate în aceste lucrări. In această lucrare sunt determinate condiţiile iniţiale necesare pentru a se obţine fiecare dintre aceste mişcări în conformitate cu caracteristicile mecanice ale rigidului considerat. Soluţiile numerice sunt determinate grafic într-o manieră uşor de înţeles.
The Euler-Lagrange case of rigid body with a fixed point has several types of possible motions. These motions are qualitatively studied in many references, but the reader will have to use intuition to understand these motions. Moreover, some characteristics as the nutation amplitude are not determined in existing studies. According to the mechanical properties of the rigid body, in this paper are determined the initial conditions required to obtain each of the known types of motion. Numerical solutions are graphically presented in an easy to understand manner.

PARAMETRIC NUMERICAL MOTION STUDY OF THE RIGID BODY WITH A FIXED POINT IN THE EULER-LAGRANGE CASE

RIGID ÎN MIŞCARE DE ROTAŢIE CU JOC MARE ÎN CUPLA CINEMATICĂ
REVOLUTION MOTION OF RIGID-BODY WITH BIG CLEARANCE IN JOINT
Jan - Cristian Grigore

În aceasta lucrare se prezintă relaţiile de legătură, ecuaţia de mişcare, funcţie de parametrii de mişcare pentru rigid în mişcare de rotaţie cu joc mare în cuplă, cazul fără frecare, utilizând metoda multicorp.
In this paper presents relations liaison, the equation of motion, depending on the parameters of motion for rigid rotating the big clearances in joint, if without friction, using multi-body .

REVOLUTION MOTION OF RIGID-BODY WITH BIG CLEARANCE IN JOINT

STUDII DE EDIFICARE PENTRU EVIDENŢIEREA PROPRIETĂŢILOR MECANICE CORESPUNZĂTOARE UNOR ALIAJE REZISTENTE LA CALD (N-155)
INSTRUCTING STUDIES CONCERNING THE MECHANICAL PROPERTIES CORRESPONDING TO SOME HEATING RESISTENT ALLOYS POINTING OUT (N-155)
Indira Andreescu

Sinteză a rezultatelor obţinute la încercări mecanice a aliajului N-155 ce oferă date utile privind caracterizarea aliajului considerat.
Synthesis results enumerating the N-155 alloy principal mechanical characteristics are subnitted.

INSTRUCTING STUDIES CONCERNING THE MECHANICAL PROPERTIES CORRESPONDING TO SOME HEATING RESISTENT ALLOYS POINTING OUT (N-155)

EMERGENŢA RISCULUI PREVIZIONAL DATORAT ZGOMOTULUI - ÎNTRE AMENINŢARE ŞI PERICOL
THE EMERGENCE OF RISK ESTIMATE DUE TO NOISE - THE THREAT AND DANGER
Ion Durbaca, Adriana Stoica, Nuta Durbaca, Elisabeta-Daniela Costache

Lucrarea urmăreşte evidenţierea caracterului ,,emergent” al riscului datorat zgomotului şi subliniază gravitatea pericolelor generate de acesta în mediul profesional şi ambiental asupra sănătăţii factorului uman. În acelaşi timp, prin intermediul cadrului legal cu privire la zgomot, se are în vedere contracararea efectelor acestuia, astfel ca stadiul de pericol să poată fi eliminat încă de la ameninţarea riscului.
This paper aims to reveal whether 'emerging' risk due to noise and emphasizes the seriousness of the dangers arising from it in a professional and environmental health of the human factor. At the same time, through the legal framework relating to noise, it has to counter its effects, such as state of danger can be eliminated since the threat risk.

THE EMERGENCE OF RISK ESTIMATE DUE TO NOISE - THE THREAT AND DANGER

CONTRIBUŢII PRIVIND CALCULUL DIMENSIUNILOR OPTIM-ECONOMICE A RECIPIENTELOR DE ÎNALTĂ PRESIUNE CU MANTAUA REALIZATĂ DIN STRATURI FRETATE
CONTRIBUTIONS TO THE PRELIMINARY CHART CALCULATIONS OF THE PIPE SYSTEMS FLEXIBILITY
Viorel Nicolae

In această lucrare se prezintă, intr-un mod original, noile evoluţii de calcul analitic al flexibilitatii sistemelor de conducte. Pentru a simplifica şi diminua această problemă folosind calcule nomografice, au fost calculate şi proiectate diagramele corespunzatoare.
This paper presents, with originality, a calculation method in order to define the optimal and economic dimensions of containers with thick shell made of several shrink layers.

CONTRIBUTIONS TO THE PRELIMINARY CHART CALCULATIONS OF THE PIPE SYSTEMS FLEXIBILITY

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.