Numarul 1/2018

Volumul 9 (2018), Nr. 1

SIMULAREA REALIZĂRII UNEI FUNDAŢII SPECIALE PE MICROPILOŢI
FOUNDATION CONSTRUCTION SIMULATION USING DRIVEN MICROPILES
ANGHELACHE Diana, Ș.l. Dr. Ing.

Extinderea tehnologiilor de executare a lucrărilor de construcții, cu folosirea micropiloților, īn situații dintre cele mai dificile, se datorează īn special dezvoltării, conceperii și producerii unor echipamente tehnologice de forare-injectare performante, capabile să asigure materializarea proiectelor īn condiții de eficiență și calitate maximă. Īn această lucrare, am arătat cum se execută fundaţia cu ajutorul piloţilor și anume cum se realizează pentru o construcţie avānd suprafaţa de 10X10 m. Am folosit piloţii prefabricaţi şi i-am introdus īn sol prin forarea terenului cu ajutorul forezei.
Expanding implementation technologies of construction works using micropiles, considering the most dificult situations, is the result of designing, manufacturing and developing reliable technological equipments for drilling and casting, in order to efficiently implement high quality projects. A foudation construction on a 10X10 m surface has been shown in this work, considering driven micropiles. They have been placed into soil using a drilling equipment.

FOUNDATION CONSTRUCTION SIMULATION USING DRIVEN MICROPILES

ANALIZA FACTORULUI DE AMPLIFICARE LA SISTEMELE MECANICE CU AMORTIZARE STRUCTURALĂ. MODELUL ZENER
AMPLITUDE FACTOR ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS WITH STRUCTURAL DAMPING. ZENER MODEL
Gianina Cornelia SPĀNU (ŞTEFAN)

Lucrarea propune o abordare a unui model dinamic 1DOF al unui sistem mecanic elastic cu amortizare structurală histeretică, model reologic Zener. Acest sistem este perturbat de o forță armonică, parametrul dinamic fiind amplitudinea vibrației forțate staţionare. Caracteristica parametrică trasată și analizată este factorul de amplitudine. Acest studiu este util pentru validarea și/sau evaluarea materialelor vāscoase cu comportament specific modelului reologic Zener.
The paper proposes an approach of a 1DOF dynamic model of an elastic mechanical system with hysteretic structural damping, rheologically modeled as a Zener model. This system is perturbated by a harmonic force, the dynamic parameter being the amplitude of the forced steady-state vibration. The parametric dynamic characteristic that is drawn and analyzed is the amplitude factor. This study is useful to validate and/or to assess the viscous materials with rheological Zener Model behavior.

AMPLITUDE FACTOR ANALYSIS OF THE MECHANICAL SYSTEMS WITH STRUCTURAL DAMPING. ZENER MODEL

ASPECTE CONSTRUCTIVE ȘI TEHNOLOGICE PRIVIND ECHIPAMENTELE DE ĪNFIGERE PRIN PRESARE A PALPLANȘELOR PENTRU ĪNDIGUIRI, PROTECȚIE DE MALURI ȘI TERASAMENTE
CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL ASPECTS REGARDING THE THRUSTING EQUIPMENT OF SHEETPILES SINKING FOR EMBANKMENTS, SIDES PROTECTION AND EARTHWORKS
Aurelian GAIDOŞ, Amelitta LEGENDI, Oana TONCIU

Lucrările de susţinere prin īnfigerea unor elemente de construcţii īn pămānt urmăresc stabilizarea terenului, principala solicitare fiind dată de īmpingerea pămāntului şi a apei. Pentru lucrări de īndiguiri, protecţie de maluri şi terasamente se pot folosi sprijiniri cu palplanşe. Maşinile pentru īnfigerea īn pămānt a palplanşelor utilizează metode de īnfigere prin: batere (palplanşele sunt introduse prin percuţie); prin vibrare (palplanşele sunt introduse prin vibrare); maşini de īnfigere prin presare (palplanşele sunt introduse prin presare). Tehnologia de īnfigere prin presare a palplanşelor poate fi utilizată cu succes īn condiţii dificile de teren, īn spaţii īnguste/restrānse, fiind recomandată īn cazul lucrărilor intravilane, datorită nivelului redus de vibraţii şi zgomote īn timpul operării. Acest articol supune atenţiei o serie de precizări privind construcţia şi modul de lucru al echipamentelor cu acţiune hidrostatică pentru īnfigerea īn pămānt a palplanşelor individuale sau īn pachet utilizānd metoda de lucru prin presare. De asemenea, sunt prezentate relaţii de determinare a duratei ciclului de funcţionare, a timpului necesar instalării unui depozit de palplanşe şi a ritmului de lucru.
Foundations reinforcement works aim to stabilize the soil where the main solicitation is due to the Earth and water pushing force. For embankments works, shore protection and earthworks the lining method using piles as construction elements can be used. Considering the working method used, the machines for thrusting piles in the soil are known as hammering machines (piles are driven by percussion), vibrating machines (piles are driven by vibration) and pile sinking machines (piles are installed by pressing). Pile sinking technology can be successfully used in difficult soil conditions, in narrow spaces, being preferable to utilize due to its low level of vibration and noise in operation. This paper focuses some clarifications regarding the construction and working of the hydrostatic equipment for thrusting individual or in pack piles using the pressing working method. Also, there are exposed relationships that determine the duration of the operating cycle, the time required for piles depot installation and the rhythm of work.

CONSTRUCTIVE AND TECHNOLOGICAL ASPECTS REGARDING THE THRUSTING EQUIPMENT OF SHEETPILES SINKING FOR EMBANKMENTS, SIDES PROTECTION AND EARTHWORKS

DERIVAREA ECUAȚIILOR DE MIȘCARE A BOGHIULUI
DERIVATION OF THE EQUATIONS OF MOTION OF A BOGIE
Alexandru BADEA, Lucian BLAGA, Pompiliu CONSTANTIN, Dragoş Marian BALINT, Claudiu-Nicolae BADEA, George DUMITRU

Īn această lucrare, estimarea parametrilor se aplică mișcărilor laterale aleatoare ale vehiculelor feroviare. Se prezintă un model matematic care descrie aceste mișcări, cu parametri independenți pentru toți termenii care pot fi legați de forțele roată-șină. Aceasta include coeficienții de alunecare relativă, conicitatea echivalentă și parametrul de rigiditate gravitațională, pentru care pot fi obținute valori teoretice. Cu toate acestea, valabilitatea acestor valori īn cazul suprafețelor uzate ale roților și ale șinei necesită investigație experimentală. Acest lucru se poate face simulānd mișcările laterale cu un model hibrid pe calculator, utilizānd poziția de cale ferată măsurată ca intrare. Ajustarea modelului, printr-o variație a coeficienților de alunecare relativă și a altor parametri incerți, determină valorile parametrilor pentru care se ajunge la o corespondență optimă īntre ieșirea modelului și răspunsul vehiculului măsurat. Cele mai multe dintre estimările parametrilor rezultate sunt de acord īn mod rezonabil cu valorile lor teoretice. Aceasta validează teoria și structura modelului matematic.
In this paper, the estimation of parameters applies to the random lateral movements of railway vehicles. There is a mathematical model describing these movements with independent parameters for all terms that can be linked to the wheel-rail forces. This includes the relative slip coefficients, the equivalent conicity and the gravity rigidity parameter, for which theoretical values can be obtained. However, the validity of these values in the case of worn surfaces of the wheels and rail requires experimental investigation. This can be done by simulating side strokes with a hybrid model on the computer, using the track position measured as input. Model adjustment, through a variation of relative slip coefficients and other uncertain parameters, determines the values of the parameters for which an optimal correspondence between the model output and the response of the measured vehicle. Most of the resulting parameter estimates agree with their theoretical values. This validates the theory and structure of the mathematical model.

DERIVATION OF THE EQUATIONS OF MOTION OF A BOGIE

CONSIDERAŢII PRIVIND CALCULUL DINAMICII RULĂRII MATERIALULUI RULANT ŞI A REZISTENŢEI CĂII
REGARDING THE CALCULATION OF ROLLING STOCK DYNAMICS AND THE RAILWAY RESISTANCE
George MICU, Marian Mihail CĂLIN, Gelu DAE, Cristian Ionuţ BOBE, Marius Ion BRĪNZAN, George DUMITRU

Lucrarea prezintă un studiu de calcul şi caracteristicile dinamicii rulării unui tren de locomotive pe şase osii din clasa 62, seria DA īn situaţii complexe privite din perspectiva caracteristicilor liniei. Astfel, au fost prezentate succint modalităţile de determinare a rezistenţelor la īnaintare īn cazul circulaţiei trenului pe porţiuni de linie curbă avānd coturi continue şi cu variaţiuni de succesivitate ale curbelor, alternānd cu porţiuni de declivitate. Calculele fac referire şi la rezistenţa la īncovoiere a şinelor căii de rulare ca urmare a acţiunii sarcinilor dinamice verticale induse īn şine de roţile (osiile) materialului rulant aflat īn mişcare, osii şi respectiv sarcini verticale care s-au considerat apropiate. S-a mai considerat de asemenea că, pe linia de cale ferată pe care circulă cele şase locomotive, racordarea a două porţiuni succesive de linie curbă circulară, au acelaşi sens, fără racordări parabolice, cu sau fără supraīnălţări. Racordarea se face printr-un aliniament de cel puţin 20 [m] sau fără aliniament dar cu tangentă comună īn punctul de contact. Studiul mai propune şi modalităţi de determinare a vitezei maxime de circulaţie a unui tren pe linia de cale ferată analizată, precum şi a rezistenţelor la īnaintare ale trenurilor de călători. Ulterior, a fost făcută o analiză īn cazul circulaţiei trenului format din şase locomotive diesel electrice pe o porţiune de linie īn aliniament, asamblată demontabil cu joante şi montate pe tablierul metalic al unui pod de cale ferată.
The paper presents a computational study and the performance characteristics of a six-axles class 62, DA series locomotive in complex situations from the perspective of line characteristics. Thus, succinctly, the modalities of determination of the forward resistances in the case of the train movement on curved line portions having continuous elbows and successive variations of the curves alternating with sloping portions. The calculations also refer to the bending strength of the track rails as a result of the action of the vertical dynamic loads placed on the rails by the moving wheels (axles) of the rolling stock, the axles and the vertical loads considered to be close. It has also been considered that, on the railway line on which the six locomotives circulate, the connection of two successive portions of a circular curved line have the same meaning, with no parabolic connections, with or without cradles. The connection is made by a line of at least 20 [m] or without alignment but with a common tangent at the point of contact. The study also proposes ways to determine the maximum train speed on the track of the railway track analyzed, the resistances of passenger trains. Subsequently, an analysis was made in the case of the train movement made up of six electric diesel locomotives on a line of line in alignment.

REGARDING THE CALCULATION OF ROLLING STOCK DYNAMICS AND THE RAILWAY RESISTANCE

STUDIUL MIȘCĂRII PLAN PARALELE A UNUI SOLID RIGID PRIN INTERMEDIUL PACHETULUI SOFTWARE GEOGEBRA. DETERMINAREA DISTRIBUȚIEI DE VITEZE
STUDY OF PARALLEL MOTION OF A RIGID BODY USING GEOGEBRA SOFTWARE. VELOCITY DISTRIBUTION
Radu PANAITESCU-LIESS

Aplicațiile de cinematica solidului rigid studiază mișcarea acestuia fără a ține cont de mase și de forțe. Avānd īn vedere că problemele de cinematică se focusează pe caracterul geometric al mișcării (noțiunile care intervin aici sunt spațiul și timpul), propun īn acest articol rezolvarea unei aplicații clasice de cinematică prin interediul pachetului software GeoGebra. Deși există modalități și aplicații mai performante, acest pachet are avantajele că este ușor de utilizat și este open source. Poate fi o variantă de lucru pentru studenții din anii mici care īncep să se familiarizeze cu aplicațiile de infografică.
The rigid body kinematic applications study the motion without taking into account masses and forces. The kinematics problems focus on the geometric character of the movement (space and time notions), I propose to solving a classic kinematic application by the GeoGebra software package. This package has the advantages of being easy to use and open source. It can be a method for small-year students who begin to get familiarized with infographic applications.

STUDY OF PARALLEL MOTION OF A RIGID BODY USING GEOGEBRA SOFTWARE. VELOCITY DISTRIBUTION

UN MODEL BIOMECANIC CU DOUĂ GRADE DE LIBERTATE AL UNUIA DIN MEMBRELE INFERIOARE ALE ORGANISMULUI UMAN
A BIOMECANICAL MODEL WITH TWO GRADES OF FREEDOM FOR ONE OF THE LOWER MEMBERS OF THE HUMAN BODY
Marina DOGARU

Ȋn acest articol este prezentat un model cu două grade de libertate al membrului inferior uman pentru care se determină ecuaţia diferenţială de mișcare folosind ecuaţiile lui Lagrange de speţa a II-a.
This article presents a two-degree model of human lower limb for which the differential motion equation is determined using the Lagrange equations of the second case.

A BIOMECANICAL MODEL WITH TWO GRADES OF FREEDOM FOR ONE OF THE LOWER MEMBERS OF THE HUMAN BODY

 
© 2011 Sinteze de mecanica teoretica si aplicata. Toate drepturile rezervate.